2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 80292


Skelbimo data: 2022-06-10


Skelbimas galioja iki: 2022-06-24


Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija


Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija


Pareigos: Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas


Pareiginės algos koeficientas: 7.50


Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,357.50


Darbo vieta (miestas): Zarasai


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje https://www.zarasai.lt

 

Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTA Zarasų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-326


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO VALDYMO IR VIEŠÅ²JŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS (PAREIGYBĖ)

 

1. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas savivaldybės administracijoje bei viešÅ³jų pirkimų koordinavimas ir vykdymas.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.2. gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešuosius pirkimus; bÅ«ti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, rajono Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais vidaus teisės aktais;
5.3. išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultÅ«ros, dokumentų valdymo reikalavimus, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešÅ³jų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešÅ³jų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą;
6.2. apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją bei rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją; rengia ir teikia pasiÅ«lymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais; atlieka viešÅ³jų pirkimų organizatoriaus, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas;konsultuoja viešÅ³jų pirkimų klausimais; administruoja ir prižiÅ«ri Savivaldybės tinklalapio viešÅ³jų pirkimų posistemę;
6.5. rengia konkrečių viešÅ³jų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešÅ³jų pirkimų dokumentų rengimą;
6.6. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešÅ³jų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešÅ³jų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą;
6.7. administruoja Savivaldybės administracijos vykdomas viešÅ³jų pirkimų procedÅ«ras CVPIS; CVP IS priemonėmis teikia ViešÅ³jų pirkimų tarnybai reikiamus viešÅ³jų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, rengia viešÅ³jų pirkimų procedÅ«rų ataskaitas, įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas; tvarko viešÅ³jų pirkimų registrą; rengia įvykdytų mažos vertės pirkimų bei kitas reikiamas ataskaitas;
6.8. tikrina Savivaldybės administracijos specialistų parengtų ir pateiktų viešÅ³jų pirkimų dokumentų atitiktį ViešÅ³jų pirkimų įstatymui, teikia siÅ«lymus, kaip juos tobulinti; skaičiuoja Savivaldybės administracijos vykdomų prekių, paslaugų, darbų viešÅ³jų pirkimų vertes; vykdo kitas viešÅ³jų pirkimų procedÅ«ras teisės aktų nustatyta tvarka;
6.9. vykdo sudarytų sutarčių, reikalingų viešÅ³jų pirkimų organizavimui ir vykdymui užtikrinti, tiekėjų įsipareigojimų vykdymo kontrolę;
6.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
________________________

 


Vertinimo metodai:

Dokumentų pateikimo bÅ«das: el. bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį)


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-23 10:05:23