2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 187801768, adresas MalÅ«no g. 4, Zarasai) direktoriaus pareigoms užimti. Mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis (koeficientais) – nuo 9,3 iki 12,7.


Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):
1. Organizuoja kasdieninę uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
2. Užtikrina, kad auditoriui bÅ«tų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ dokumentai.
3. Atstovauja uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų bÅ«stas“ teisme, kitose institucijoje arba suteikia įgaliojimus kitiems uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ darbuotojams;
4. Kontroliuoja vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.
5. Organizuoja uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ turto apsaugą.
6. Saugo uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
7. Leidžia įsakymus, reguliuojančius uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ veiklą.


8. Atsako už:
8.1. uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
8.2. uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ veiklos rezultatus ir veiklos ataskaitos parengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
8.3. atlygio politikos projekto parengimą;
8.4. atlygio ataskaitos projekto parengimą;
8.5. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešÄ… paskelbimą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje;
8.6. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
8.7. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;
8.8. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ įstatus;
8.9. informacijos ir dokumentų pateikimą savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, stebėtojų tarybai ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
8.10. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui
akcinės bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
8.11. nustatytos informacijos viešÄ… paskelbimą įstatuose nurodytame šaltinyje;
8.12. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
8.13. informacijos pateikimą akcininkams;
8.14. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.

 

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
1.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.3. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
1.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešÅ³jų ir privačių interesų derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar bÅ«ti kolegialaus organo nariu;
1.5. kandidatas turi turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirties.


2. Specialieji reikalavimai:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešÅ³jų ir privačių interesų derinimo įstatymą bei kitus su akcinių bendrovių veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
1.2. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
1.3. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. turėti kompiuterinio raštingumo įgÅ«džių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
1.5. turi turėti šias kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ direktoriaus pareigas metu:
1.5.1. strateginio valdymo (gebėjimas kurti, formuoti ir įgyvendinti uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti tikslų įgyvendinimą);
1.5.2. žmogiškųjų išteklių valdymo (gebėjimas užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ tikslų įgyvendinimo);
1.5.3. materialinių ir finansinių išteklių valdymo (gebėjimas veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą, užtikrinti, kad visi ištekliai bÅ«tų valdomi skaidriai ir už jų panaudojimą atsiskaitoma);
1.5.4. veiklos procesų pagrindų išmanymo (veiklos procesų analitika ir valdymas, gebėjimas teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, efektyvaus ir produktyvaus valdymo išmanymas, uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ veiklos planavimas iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis siekimas, suinteresuotų asmenų įtraukimas į uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ veiklos gerinimo procesus).

 

Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu bÅ«du (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti pretendentą apie atitiktį nustatytiems reikalavimas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.
3. Užpildytą pretendento anketą (aprašo 1 priedas).
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Savo, kaip uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ direktoriaus veiklos programą, kurioje bÅ«tų išdėstytos vadovavimo bendrovei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo bÅ«dai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.).

 

Dokumentai priimamai 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.


Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai (Zarasų rajono savivaldybės administracijoje, 216 kab.) Sėlių a. 22, Zarasuose), arba siųsti registruotu laišku (adresas: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai). Jeigu dokumentai siunčiami paštu, siunčiamos tik dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.


Pretendentų atrankos bÅ«das – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.


Papildoma informacija apie konkursą teikiama Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, tel. (8 385) 31203, elektroniniu paštu laura.kvikliene@zarasai.lt.

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų bÅ«stas“ direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Zarasų rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašas


Zarasų rajono savivaldybė 2022-03-30 09:38:15