2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Konkursą skelbia (savivaldybės biudžetinė įstaiga Zarasų „Lakštingalos“ mokykla; Dariaus ir Girėno 30a, LT-32108  Zarasai; kodas 190177179).
 
Konkursas skelbiamas vyr. buhalterio pareigoms užimti, 1 etatu.
           
Pareigybės grupė – II.
           
Pareigybės lygis – A2.
           
Reikalavimai:
 
1. Vyr. buhalteriui būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 
2. Turėti darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje.
 
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.
 
4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle.
 
5 Privalumas - mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, dokumentų valdymo sistema „Avilys“.
 
Funkcijos:
 
6. Vyr.  buhalteris vykdo šias funkcijas:
 
6.1  pagrindinių priemonių, materialinių vertybių apskaitą;
 
6.2. griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;
 
6.3. užtikrina ataskaitų, kitų teikiamų dokumentų teisingumą ir savalaikį jų  pateikimą  finansuojančiai įstaigai (savivaldybės Finansų skyriui);
 
6.4. įformina buhalterinėje apskaitoje piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių operacijas;
 
6.5. dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarko jų apskaitą, tikrina nurašymo teisingumą;
 
6.6. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą;
 
6.7. apskaičiuoja ir perveda mokėjimus į valstybinio socialinio draudimo įstaigą;
 
6.8. apskaičiuoja ir laiku perveda darbuotojų darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;
 
7. Vyr. buhalteris privalo kontroliuoti :
 
7.1. pirminių ataskaitinių dokumentų teisingumą;
 
7.2. inventorizacijos metu atliktų nurašymų teisingumą;
 
7.3. sutarčių vykdymą.
 
8. Pildyti visą buhalterinės apskaitos dokumentaciją, parengti  reikiamus dokumentus balansui  ir ataskaitinius dokumentus. Užtikrinti išankstinę finansų kontrolę pasirašant arba nepasirašant ant pirkimo paraiškų bei vizuojant arba nevizuojant direktoriaus įsakymus dėl koeficientų didinimo, priedų, priemokų, išmokų skyrimo;
         
8.1. savo veikloje laikytis mokyklos apskaitos politikos nuostatų;
         
8.2. buhalterio atostogų ar ligos metu atlikti jo pareigas;
    
9. Vyr. buhalteris užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
         
9.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, mokyklos skolos bei skolos mokyklai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;
         
9.2. teisingai tvarkoma mokyklos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;
        
9.3. teisingai apskaičiuojami ir laiku pervedami mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
         
9.4. esant reikalui, ekonomiškai pagrįsta mokyklos daromų išlaidų būtinybė bei kiti vadovo reikalaujami apskaičiavimai;
    
10. Vyr. buhalteris privalo kontroliuoti:
         
10.1.ar laikomasi mokyklos materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautinių sumų ir įsipareigojimų apskaitos ir inventorizavimo tvarkos;
         
10.2. ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš įstaigos skolininkų;
         
10.3. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai, kiti nuostoliai;
         
10.4. ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos;
         
10.5. ar teisingai ir laiku išrašomi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys tikslūs;
         
10.6. ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę mokyklos vardu pasirašyti pirminius apskaitos  dokumentus, sąrašas bei jų parašų pavyzdžiai.
         
Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu  (pokalbis).
 
Pretendentas privalo pateikti:

 

1. Prašymą dalyvauti konkurse.


2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.


3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.


4. Gyvenimo aprašymą (CV).

 

5.Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).
 
Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną): t. y. nuo 2019-06-25 iki 2019-07-09.
 
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-385 51362
 
Pokalbis vyks 2019 m. liepos 10 d. 10 val.: Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos metodiniame  kabinete.  Po pokalbio su visais pretendentais, išklausius stebėtojo nuomonę, priimamas sprendimas ir apie jį informuojami pretendentai.
 

 


Zarasų „Lakštingalos“ mokykla 2019-06-25 15:56:49