2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejaus vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

 

Pareigos – Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris, 1 pareigybė, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5.

 

Darbo pobūdis
Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, formuoja apskaitos ir kontrolės politiką, rengia įstaigos biudžeto projektą, pateikia ataskaitinius duomenis, užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą; apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines buhalterines programas, atlieka kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo stažą;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą;
1.4. turėti darbo su kompiuterine apskaitos programa „Biudžetas VS“ patirties;
1.5. turėti buhalterinės apskaitos pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą, viešojo apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) tvarkymo patirties (programos „Biudžetas VS“ pagalba);
1.6. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, taip pat kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su darbo veikla;
1.7. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
1.8. privalumai – darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje, gebėjimas dirbti dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“.

 

2. Pretendentas privalo pateikti:
2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
2.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes) bei buhalterio pareigybei užimti būtinų tam tikrų įgūdžių sąrašą;
2.4. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).

 

3. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

4. Kita informacija
4.1. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje bei interneto svetainėse: www.zarasai.lt, www.zarasumuziejus.lt.
4.2. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
4.3 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) išsilavinimo, profesinio pasirengimo, darbo patirties, darbo planavimo ir organizavimo, kitais klausimais.
4.4. Pokalbis vyks 2020 m. spalio 9 d. 10.00 val. Zarasų krašto muziejuje, D. Bukonto g. 20 Zarasų mieste.
4.5. Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. 8 (385) 52456, mob. tel. +370 61865829, el. p. muziejus@zarasai.lt

 

Skelbimas galioja nuo 2020-09-21 iki 2020-10-04

 

Zarasų krašto muziejaus informacija


Svetlana Veikšrienė 2020-09-21 14:34:31
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?