2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.: 45267

Skelbimo data: 2020-09-15

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40

Darbo vieta (miestas): Zarasai

Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
2020 m. rugsėjo 08 d.
Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. I(6.6 E)-553

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Sprendimų įgyvendinimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 
4. Švietimo politikos įgyvendinimas Savivaldybėje, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo koordinavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

11. Koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą rajone, projektinę veiklą, susijusią su pareigybės aprašyme numatytomis funkcijomis, suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą, sąlygų sudarymą vaikų ir mokinių maitinimui ir maitinimo organizavimą bendrojo ugdymo mokyklose, švietimo įstaigų muziejų veiklą, Lietuvos higienos normų laikymąsi švietimo įstaigose..

12. Organizuoja ir koordinuoja privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, švietimo pagalbos teikimą, vaikų vasaros poilsio, socializacijos, prevencinių bei kitų programų įgyvendinimą Savivaldybėje, tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursų veiklą bei pozityvios tėvystės programos vykdymą Savivaldybėje..

13. Analizuoja duomenis apie rajono mokinių pamokų lankomumą, tvarko Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų bazę, nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius.

14. Atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, pagal kompetenciją analizuoja švietimo įstaigų ugdymo planus, dalyvauja konkursų rajono Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, pagal kompetenciją tvarko Švietimo valdymo informacines sistemas..

15. Analizuoja švietimo būklę, rengia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualią informaciją šiais klausimais, tvarko Savivaldybės interneto svetainėje švietimo skiltį, dalyvauja rengiant rajono Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus..

16. Vykdo rajono Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos bei Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sekretorių funkcijas, dalyvauja rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais..

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1.išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2.studijų kryptis – pedagogika (arba).
17.3.darbo patirties sritis – pedagoginio darbo patirtis;
17.4.darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1.valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 
19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1.vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

19.2.organizuotumas - 3 lygis;

19.3.patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4.analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

19.5.komunikacija - 3 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.informacijos valdymas - 3 lygis;

20.2.kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

21. Profesinė kompetencija:

21.1.informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

Informacija apie įstaigą:
Informaciją apie įstaigą galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt  

 

Vertinimo metodai:

Dokumentų pateikimo būdas:
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:
Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:
Miglė Noreikaitė

Adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2 
 


Svetlana Veikšrienė 2020-09-15 16:58:55
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?