2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas nuomos konkursas

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia 82,02 kv. m ploto patalpų, esančių pastate-Ligoninėje, Malūno g. 2, Zarasuose, nuomos konkursą.

 

Nuomos konkurso sąlygos:

 

Informacija apie turto valdytoją
Zarasų rajono savivaldybės administracija (į. k. 188753461, adresas – Sėlių a. 22, 32110 Zarasai)
Informacija apie nuomojamą turtą
82,02 kv. m. ploto patalpos, esančios pastato-Ligoninės antrame aukšte, MalÅ«no g. 2, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4397-6000-6016, inventorinis Nr. 01222026, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 43/7322 pastato žymėjimas plane – 1D2p, patalpos pažymėtos patalpų indeksais 2-15, 2-21 ir 2539/3723 dalys (25,39 kv. m) bendro naudojimo patalpų, pažymėtų patalpų indeksais 2-16, 2-18, 2-19, 2-20.
Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai
Patalpos išnuomojamos žmonių sveikatos priežiÅ«ros veiklai vykdyti arba kitai teisėtai veiklai, kurią galima vykdyti gydymo paskirties pastate nepakeitus pastato paskirties.
Pradinis turto nuompinigių dydis
82,02 Eur per mėn. už visą nuomojamą plotą (be PVM). Nuomotojas yra ne PVM mokėtojas.
Nuompinigių mokėjimo tvarka
Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą
Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)
10 metų.
Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikas
Konkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 27 d. 11 valandos adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 305a kab.
Atsakingas asmuo – Marina Gražina Beinarienė,
tel. (8 385) 37187, el. p. marina.beinariene@zarasai.lt
Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi bÅ«ti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai
Pradinis įnašas 246,06 Eur (be PVM), kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi bÅ«ti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753461) sąskaitą Nr. LT657300010002614394, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.
Turto apžiūros sąlygos
ApžiÅ«rėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2022 m. birželio 23 d. 14 val. Dėl apžiÅ«ros laiko bÅ«tina iš anksto paskambti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiÅ«rą darbuotoju – Marina Gražina Beinariene,
tel. (8 385) 37187, el. p. marina.beinariene@zarasai.lt
Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas
Komisijos posėdis įvyks adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 305a kab., 2022 m. birželio 27 d. 14.00 val.
Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursui
Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:
-finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;
-užklijuotą voką, ant kurio turi bÅ«ti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.
 
Užklijuotame voke turi bÅ«ti pateikti šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje turi bÅ«ti nurodyta:
1.1.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali bÅ«ti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
1.2.prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;
1.3.paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
1.4.konkretus siūlomas nuompinigių dydis;
1.5.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašÄ…, rekvizitai.
2. juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
3. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
Kita informacija ir papildomi reikalavimai
1. ViešÄ… nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos“ ir šiomis konkurso sąlygomis.
2. Informacija apie vykdomą viešÄ… nuomos konkursą skelbiama vietiniame laikraštyje ir rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt.

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-14 09:09:05