2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

TELESKOPAS Gera kurti ir dainuoti kartu

Dar vi­sai ne­se­niai Za­ra­suo­se su­si­kū­rė dvie­jų vai­ki­nų mu­zi­kos gru­pė. Lu­kas ŠYVOKAS ir Ar­tū­ras KRAUCEVIČIUS, sa­vo gru­pę pa­va­di­nę ga­na „man­dro­kai“ – ShAi-Z (iš vo­kie­čių kal­bos pra­šom ne­vers­ti), pa­kal­bin­ti be ga­lo nuo­šir­džiai pa­sa­ko­ja apie jų ku­ria­mą re­po mu­zi­ką. Gru­pės na­riai pri­si­pa­ži­no, kad daug re­pe­tuo­ja ir ne­kan­triai lau­kia kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo sce­no­je. Gir­dė­ju­sie­ji Lu­ko ir Ar­tū­ro dai­na­vi­mą ma­no, kad vai­ki­nai su­lig kiek­vie­na sa­vo su­kur­ta dai­na to­bu­lė­ja, tie­siog stie­bia­si į vir­šų, o gru­pės na­riai džiau­gė­si, kad iš klau­sy­to­jų su­lau­kia vis dau­giau kom­pli­men­tų. Bet apie tai ir vi­sa ki­ta te­gul pa­pa­sa­ko­ja jie pa­tys.
 
 
- Svei­ki. Pir­miau­sia man la­bai smal­su su­ži­no­ti, iš kur gi ki­lo toks gru­pės pa­va­di­ni­mas? Ku­ris jį su­gal­vo­jo­te?
 
- Gru­pės pa­va­di­ni­mą su­gal­vo­jo Lu­kas. Tie­siog gru­pės pa­va­di­ni­mo pra­džio­je – Lu­ko sla­py­var­džio pir­mo­sios rai­dės Sh, Ai – ma­no sla­py­var­džio pir­mo­sios rai­dės, o tas Z pa­bai­go­je at­si­ra­do to­dėl, kad abu mes esa­me iš Za­ra­sų. Štai to­dėl ir ShAi-Z‘as...
 
- O ku­ris su­gal­vo­jote su­kur­ti gru­pę? Gal kas pa­ska­ti­no?
 
- Kar­tą Ar­tū­ras pa­ma­tė, kaip aš dai­na­vau vie­na­me kon­cer­te, ir pa­no­ro pri­si­jung­ti. Nu­spren­dė­me pa­mė­gin­ti ir abu ne­nu­si­vy­lė­me – mums ge­ra kur­ti ir dai­nuo­ti kar­tu.
 
- Ar jau daug te­ko kon­cer­tuo­ti?
 
- Dar ne­daug. Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te bu­vo mū­sų pir­ma­sis pa­si­ro­dy­mas kar­tu, po jo su­lau­kė­me daug drau­gų pa­gy­ri­mų ir tai pa­ska­ti­no ženg­ti į prie­kį. Dai­na­vo­me ir per Va­len­ti­no die­nos kon­cer­tą – drau­gams, sa­ko, pa­ti­ko.
 
- Ku­ris iš jū­sų ku­ria mu­zi­ką ir žo­džius?
 
- Žo­džius ir mu­zi­ką ku­ria­me abu. Na, kaip ir dau­ge­liui, daž­niau­siai kur­ti pa­ska­ti­na tai, ką iš­gy­ve­na­me tuo me­tu. Jei liūd­na – mū­sų kū­ry­ba ly­riš­kes­nė, kai links­ma – sma­ges­nė... Kol kas tu­ri­me tik ke­tu­rias dai­nas: „Pra­šau“, „Mu­zi­ka“, „Gy­ve­ni­mo li­ki­mas“ ir „Drau­gai“, bet ne­tru­kus tu­rė­si­me jų ir dau­giau. Mums pa­tiems la­biau­siai pa­tin­ka „Pra­šau“, nes ši dai­na yra vie­na iš pir­mų­jų ir mums abiems ji daug ką reiš­kia.
 
- Dau­ge­lis gru­pių su­si­ku­ria la­bai trum­pam lai­ko­tar­piui – žiū­rėk, įra­šo po­rą dai­nų ir iš­si­ski­ria skir­tin­gais ke­liais. O ar jums taip ne­bus? Gal ketinate sie­ti sa­vo at­ei­tį su mu­zi­ka?
 
- Taip, abu sa­vo at­ei­tį no­rė­tu­me sie­ti su mu­zi­ka. Gal­būt net mu­zi­kos stu­di­jo­mis, bet... Čia jau kaip gy­ve­ni­me su­si­klos­tys.
 
- Jei ir at­ei­tį ke­ti­na­te sie­ti su mu­zi­ka, tai gal­būt, kaip ir dau­gu­ma at­li­kė­jų, sva­jo­ja­te at­ei­ty­je da­ly­vau­ti Eu­ro­vi­zi­jo­je?
 
- Oi, ne­ee... Eu­ro­vi­zi­ja – ne mums... Pa­ga­liau Eu­ro­vi­zi­ja ta­po jau ne ge­riau­sios mu­zi­kos kon­kur­su, o kai­my­ni­nių ša­lių tar­pu­sa­vio kon­kur­su...
 
- O sa­vo mu­zi­ki­nį ide­a­lą tu­ri­te?
 
- Taip. Mū­sų abie­jų ide­a­las „G&G Sin­di­ka­tas“.
 
- Ir dar vie­nas sa­ki­nys sa­vi­rek­la­mai!..
 
- Mes my­lime mu­zi­ką ir į ją de­da­me vi­są sa­vo šir­dį.
 
- Ačiū už po­kal­bį ir lin­ki­me abiems sėk­mės!
 
Kal­bi­no Ag­nė BUROKAITĖ
 
Va­si­li­jaus KUKONENKOS nuotraukoje – grupės ShAi-Z nariai Lukas ir Artūras.
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:50:30