2022 m. rugpjūčio 16 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

TELESKOPAS Gera kurti ir dainuoti kartu

Dar vi­sai ne­se­niai Za­ra­suo­se su­si­kÅ«­rė dvie­jų vai­ki­nų mu­zi­kos gru­pė. Lu­kas ŠYVOKAS ir Ar­tÅ«­ras KRAUCEVIČIUS, sa­vo gru­pę pa­va­di­nę ga­na „man­dro­kai“ – ShAi-Z (iš vo­kie­Äių kal­bos pra­šom ne­vers­ti), pa­kal­bin­ti be ga­lo nuo­šir­džiai pa­sa­ko­ja apie jų ku­ria­mą re­po mu­zi­ką. Gru­pės na­riai pri­si­pa­Å¾i­no, kad daug re­pe­tuo­ja ir ne­kan­triai lau­kia kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo sce­no­je. Gir­dė­ju­sie­ji Lu­ko ir Ar­tÅ«­ro dai­na­vi­mą ma­no, kad vai­ki­nai su­lig kiek­vie­na sa­vo su­kur­ta dai­na to­bu­lė­ja, tie­siog stie­bia­si į vir­šÅ³, o gru­pės na­riai džiau­gė­si, kad iš klau­sy­to­jų su­lau­kia vis dau­giau kom­pli­men­tų. Bet apie tai ir vi­sa ki­ta te­gul pa­pa­sa­ko­ja jie pa­tys.
 
 
- Svei­ki. Pir­miau­sia man la­bai smal­su su­Å¾i­no­ti, iš kur gi ki­lo toks gru­pės pa­va­di­ni­mas? Ku­ris jį su­gal­vo­jo­te?
 
- Gru­pės pa­va­di­ni­mą su­gal­vo­jo Lu­kas. Tie­siog gru­pės pa­va­di­ni­mo pra­džio­je – Lu­ko sla­py­var­džio pir­mo­sios rai­dės Sh, Ai – ma­no sla­py­var­džio pir­mo­sios rai­dės, o tas Z pa­bai­go­je at­si­ra­do to­dėl, kad abu mes esa­me iš Za­ra­sų. Štai to­dėl ir ShAi-Z‘as...
 
- O ku­ris su­gal­vo­jote su­kur­ti gru­pę? Gal kas pa­ska­ti­no?
 
- Kar­tą Ar­tÅ«­ras pa­ma­tė, kaip aš dai­na­vau vie­na­me kon­cer­te, ir pa­no­ro pri­si­jung­ti. Nu­spren­dė­me pa­mė­gin­ti ir abu ne­nu­si­vy­lė­me – mums ge­ra kur­ti ir dai­nuo­ti kar­tu.
 
- Ar jau daug te­ko kon­cer­tuo­ti?
 
- Dar ne­daug. Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te bu­vo mÅ«­sų pir­ma­sis pa­si­ro­dy­mas kar­tu, po jo su­lau­kė­me daug drau­gų pa­gy­ri­mų ir tai pa­ska­ti­no ženg­ti į prie­kį. Dai­na­vo­me ir per Va­len­ti­no die­nos kon­cer­tą – drau­gams, sa­ko, pa­ti­ko.
 
- Ku­ris iš jÅ«­sų ku­ria mu­zi­ką ir žo­džius?
 
- Žo­džius ir mu­zi­ką ku­ria­me abu. Na, kaip ir dau­ge­liui, daž­niau­siai kur­ti pa­ska­ti­na tai, ką iš­gy­ve­na­me tuo me­tu. Jei liÅ«d­na – mÅ«­sų kÅ«­ry­ba ly­riš­kes­nė, kai links­ma – sma­ges­nė... Kol kas tu­ri­me tik ke­tu­rias dai­nas: „Pra­šau“, „Mu­zi­ka“, „Gy­ve­ni­mo li­ki­mas“ ir „Drau­gai“, bet ne­tru­kus tu­rė­si­me jų ir dau­giau. Mums pa­tiems la­biau­siai pa­tin­ka „Pra­šau“, nes ši dai­na yra vie­na iš pir­mų­jų ir mums abiems ji daug ką reiš­kia.
 
- Dau­ge­lis gru­pių su­si­ku­ria la­bai trum­pam lai­ko­tar­piui – žiÅ«­rėk, įra­šo po­rą dai­nų ir iš­si­ski­ria skir­tin­gais ke­liais. O ar jums taip ne­bus? Gal ketinate sie­ti sa­vo at­ei­tį su mu­zi­ka?
 
- Taip, abu sa­vo at­ei­tį no­rė­tu­me sie­ti su mu­zi­ka. Gal­bÅ«t net mu­zi­kos stu­di­jo­mis, bet... Čia jau kaip gy­ve­ni­me su­si­klos­tys.
 
- Jei ir at­ei­tį ke­ti­na­te sie­ti su mu­zi­ka, tai gal­bÅ«t, kaip ir dau­gu­ma at­li­kė­jų, sva­jo­ja­te at­ei­ty­je da­ly­vau­ti Eu­ro­vi­zi­jo­je?
 
- Oi, ne­ee... Eu­ro­vi­zi­ja – ne mums... Pa­ga­liau Eu­ro­vi­zi­ja ta­po jau ne ge­riau­sios mu­zi­kos kon­kur­su, o kai­my­ni­nių ša­lių tar­pu­sa­vio kon­kur­su...
 
- O sa­vo mu­zi­ki­nį ide­a­lą tu­ri­te?
 
- Taip. MÅ«­sų abie­jų ide­a­las „G&G Sin­di­ka­tas“.
 
- Ir dar vie­nas sa­ki­nys sa­vi­rek­la­mai!..
 
- Mes my­lime mu­zi­ką ir į ją de­da­me vi­są sa­vo šir­dį.
 
- AčiÅ« už po­kal­bį ir lin­ki­me abiems sėk­mės!
 
Kal­bi­no Ag­nė BUROKAITĖ
 
Va­si­li­jaus KUKONENKOS nuotraukoje – grupės ShAi-Z nariai Lukas ir ArtÅ«ras.
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:50:30