2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

TELESKOPAS Gera kurti ir dainuoti kartu

Dar vi­sai ne­se­niai Za­ra­suo­se su­si­kÅ«­rė dvie­jų vai­ki­nų mu­zi­kos gru­pė. Lu­kas ŠYVOKAS ir Ar­tÅ«­ras KRAUCEVIČIUS, sa­vo gru­pę pa­va­di­nę ga­na „man­dro­kai“ – ShAi-Z (iš vo­kie­Äių kal­bos pra­šom ne­vers­ti), pa­kal­bin­ti be ga­lo nuo­šir­džiai pa­sa­ko­ja apie jų ku­ria­mą re­po mu­zi­ką. Gru­pės na­riai pri­si­pa­Å¾i­no, kad daug re­pe­tuo­ja ir ne­kan­triai lau­kia kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo sce­no­je. Gir­dė­ju­sie­ji Lu­ko ir Ar­tÅ«­ro dai­na­vi­mą ma­no, kad vai­ki­nai su­lig kiek­vie­na sa­vo su­kur­ta dai­na to­bu­lė­ja, tie­siog stie­bia­si į vir­šÅ³, o gru­pės na­riai džiau­gė­si, kad iš klau­sy­to­jų su­lau­kia vis dau­giau kom­pli­men­tų. Bet apie tai ir vi­sa ki­ta te­gul pa­pa­sa­ko­ja jie pa­tys.
 
 
- Svei­ki. Pir­miau­sia man la­bai smal­su su­Å¾i­no­ti, iš kur gi ki­lo toks gru­pės pa­va­di­ni­mas? Ku­ris jį su­gal­vo­jo­te?
 
- Gru­pės pa­va­di­ni­mą su­gal­vo­jo Lu­kas. Tie­siog gru­pės pa­va­di­ni­mo pra­džio­je – Lu­ko sla­py­var­džio pir­mo­sios rai­dės Sh, Ai – ma­no sla­py­var­džio pir­mo­sios rai­dės, o tas Z pa­bai­go­je at­si­ra­do to­dėl, kad abu mes esa­me iš Za­ra­sų. Štai to­dėl ir ShAi-Z‘as...
 
- O ku­ris su­gal­vo­jote su­kur­ti gru­pę? Gal kas pa­ska­ti­no?
 
- Kar­tą Ar­tÅ«­ras pa­ma­tė, kaip aš dai­na­vau vie­na­me kon­cer­te, ir pa­no­ro pri­si­jung­ti. Nu­spren­dė­me pa­mė­gin­ti ir abu ne­nu­si­vy­lė­me – mums ge­ra kur­ti ir dai­nuo­ti kar­tu.
 
- Ar jau daug te­ko kon­cer­tuo­ti?
 
- Dar ne­daug. Ka­lė­di­nia­me kon­cer­te bu­vo mÅ«­sų pir­ma­sis pa­si­ro­dy­mas kar­tu, po jo su­lau­kė­me daug drau­gų pa­gy­ri­mų ir tai pa­ska­ti­no ženg­ti į prie­kį. Dai­na­vo­me ir per Va­len­ti­no die­nos kon­cer­tą – drau­gams, sa­ko, pa­ti­ko.
 
- Ku­ris iš jÅ«­sų ku­ria mu­zi­ką ir žo­džius?
 
- Žo­džius ir mu­zi­ką ku­ria­me abu. Na, kaip ir dau­ge­liui, daž­niau­siai kur­ti pa­ska­ti­na tai, ką iš­gy­ve­na­me tuo me­tu. Jei liÅ«d­na – mÅ«­sų kÅ«­ry­ba ly­riš­kes­nė, kai links­ma – sma­ges­nė... Kol kas tu­ri­me tik ke­tu­rias dai­nas: „Pra­šau“, „Mu­zi­ka“, „Gy­ve­ni­mo li­ki­mas“ ir „Drau­gai“, bet ne­tru­kus tu­rė­si­me jų ir dau­giau. Mums pa­tiems la­biau­siai pa­tin­ka „Pra­šau“, nes ši dai­na yra vie­na iš pir­mų­jų ir mums abiems ji daug ką reiš­kia.
 
- Dau­ge­lis gru­pių su­si­ku­ria la­bai trum­pam lai­ko­tar­piui – žiÅ«­rėk, įra­šo po­rą dai­nų ir iš­si­ski­ria skir­tin­gais ke­liais. O ar jums taip ne­bus? Gal ketinate sie­ti sa­vo at­ei­tį su mu­zi­ka?
 
- Taip, abu sa­vo at­ei­tį no­rė­tu­me sie­ti su mu­zi­ka. Gal­bÅ«t net mu­zi­kos stu­di­jo­mis, bet... Čia jau kaip gy­ve­ni­me su­si­klos­tys.
 
- Jei ir at­ei­tį ke­ti­na­te sie­ti su mu­zi­ka, tai gal­bÅ«t, kaip ir dau­gu­ma at­li­kė­jų, sva­jo­ja­te at­ei­ty­je da­ly­vau­ti Eu­ro­vi­zi­jo­je?
 
- Oi, ne­ee... Eu­ro­vi­zi­ja – ne mums... Pa­ga­liau Eu­ro­vi­zi­ja ta­po jau ne ge­riau­sios mu­zi­kos kon­kur­su, o kai­my­ni­nių ša­lių tar­pu­sa­vio kon­kur­su...
 
- O sa­vo mu­zi­ki­nį ide­a­lą tu­ri­te?
 
- Taip. MÅ«­sų abie­jų ide­a­las „G&G Sin­di­ka­tas“.
 
- Ir dar vie­nas sa­ki­nys sa­vi­rek­la­mai!..
 
- Mes my­lime mu­zi­ką ir į ją de­da­me vi­są sa­vo šir­dį.
 
- AčiÅ« už po­kal­bį ir lin­ki­me abiems sėk­mės!
 
Kal­bi­no Ag­nė BUROKAITĖ
 
Va­si­li­jaus KUKONENKOS nuotraukoje – grupės ShAi-Z nariai Lukas ir ArtÅ«ras.
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:50:30
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?