2019 m. birželio 24 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

TELESKOPAS Į kitą nekeistų

Ad­vo­ka­tas Juo­zas BUČINSKAS

Pra­ėju­sia­me „Tu – ne vie­nas“ nu­me­ry­je klau­si­nė­jo­me jau­ni­mo, ko­kios, jų nuo­mo­ne, yra po­pu­lia­riau­sios pro­fe­si­jos ir ko­dėl. O šį­kart pa­kal­bi­no­me po­pu­lia­riau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vus – kuo šios pro­fe­si­jos yra pa­trauk­lios pa­tiems spe­cia­lis­tams.

Tei­si­nin­ko pro­fe­si­ją po­pu­lia­riau­sia įvar­di­jo net 35 pro­cen­tai ap­klaus­tų jau­nuo­lių.
       Ad­vo­ka­tas Juo­zas BUČINSKAS

- Ma­ny­čiau, kad jau­nus žmo­nes ­vi­lio­ja iš­ori­nė šio dar­bo re­kla­ma, gir­di, čia leng­vai ir daug už­dir­ba­ma... Bet ši pro­fe­si­ja tik­rai nė­ra vien ro­žė­mis nu­klo­tas ke­lias, pa­si­tai­ko ir la­bai ašt­rių spyg­liu­kų. Jau­ni žmo­nės, no­rė­da­mi rink­tis šią spe­cia­ly­bę, tu­rė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti, ar tik­rai su­ge­bės – ne kiek­vie­nas ga­li dirb­ti šio­je sri­ty­je, nes rei­kia ben­drau­ti su įvai­rių ka­te­go­ri­jų bei vi­so­kios svei­ka­tos būk­lės žmo­nė­mis. Ir daž­nai ten­ka bū­ti ne tik tei­si­nin­ku, bet ir ge­ru psi­cho­lo­gu. Kiek­vie­ną žmo­gų rei­kia ge­bė­ti iš­klau­sy­ti, su­pras­ti ir ver­tin­ti jį kaip ly­gia­ver­tį.
Nors dar­bas ir la­bai sun­kus, bet aš jo ne­keis­čiau, na, ne­bent ras­čiau dė­kin­ges­nį ar to­kį, ku­ris la­biau pri­klau­sy­tų nuo ma­no va­lios ir pa­stan­gų...

Ant­ro­je-tre­čio­je-ket­vir­to­je vie­to­se pa­gal po­pu­lia­ru­mą jau­ni­mas iš­rin­ko in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­to, po­li­ti­ko ir gy­dy­to­jo pro­fe­si­jas, joms skir­da­mi po 12 proc. sa­vo bal­sų.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Al­gir­das KAVARSKAS, ku­ris sa­vo pro­fe­si­jos taip pat ne­no­rė­tų keis­ti į jo­kią ki­tą, sa­kė, kad šią pro­fe­si­ją pa­si­rin­kęs dėl to, jog jam tie­siog pa­ti­ko dirb­ti kom­piu­te­riu. „O vė­liau pra­dė­jau vis la­biau gi­lin­tis „į smul­kme­nas“, ku­rios su­si­ju­sios su šiuo dar­bu, ir pa­si­da­rė dar įdo­miau. Ma­nau, kad ir jau­ni­mui ši pro­fe­si­ja at­ro­do vie­na ge­riau­sių to­dėl, kad sie­ja­si su dau­ge­liu šiuo­lai­ki­nių da­ly­kų, juo­lab jau­ni žmo­nės la­bai do­mi­si kom­piu­te­riais ir kom­piu­te­ri­ne tech­ni­ka. Ma­no nuo­mo­ne, tie, ku­rie no­ri su­sie­ti sa­vo gy­ve­ni­mą su šia pro­fe­si­ja, tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai smal­sūs, jiems tu­rė­tų pa­tik­ti  nau­jo­vės, nes iš tie­sų vis­kas la­bai grei­tai to­bu­lė­ja. Bū­ti­na gi­lin­tis ir daug do­mė­tis pa­čiam, nes vien pa­pras­tų pa­grin­dų ne­pa­kan­ka“, – sa­kė in­for­ma­ti­kos „asas“

Po­li­ti­kas ir ver­sli­nin­kas Rim­vy­das PODOLSKIS
       - Kar­tu su ki­tais Za­ra­sų ver­sli­nin­kais da­ly­vau­jant Ver­slo ir darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos veik­lo­je ma­tė­me, kad Vy­riau­sy­bė bū­na ati­trū­ku­si nuo re­a­laus gy­ve­ni­mo ir ne­pa­ste­bi, ko rei­kia ūkio vys­ty­mui­si. To­dėl ir nu­spren­džiau pra­dė­ti po­li­ti­ko ke­lią...
Žmo­gus, ei­nan­tis į po­li­ti­ką, tu­ri su­pras­ti, kad rei­kia ne im­ti, bet duo­ti, jis tu­ri ma­ty­ti ir gir­dė­ti ap­lin­ki­nius, o ne sa­ve. Ma­nau, kad po­li­ti­kas tu­ri bū­ti ini­cia­ty­vus, su­ge­bė­ti pa­grįs­ti sa­vo nuo­mo­nę, o esant rei­ka­lui ir ge­bė­ti už ją pa­ko­vo­ti. Są­ži­nin­gu­mas tu­rė­tų bū­ti ne tik po­li­ti­ko, bet ir kiek­vie­no pi­lie­čio pa­grin­di­nis bruo­žas. De­ja, re­a­ly­bė­je kar­tais bū­na ki­taip... O jau­niems žmo­nėms, ke­ti­nan­tiems siek­ti po­li­ti­ko kar­je­ros, pa­tar­čiau bū­ti ak­ty­viems ir vi­suo­me­niš­kiems, siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų. Tai pa­dės at­ras­ti sa­ve gy­ve­ni­me, ne­bū­ti­nai po­li­ti­ko­je.
          Šei­mos gy­dy­to­ja Na­ta­li­ja JAKIMOVA
       - Bai­gu­si me­di­ci­nos mo­kyk­lą ta­pau fel­če­re. Šis dar­bas man pa­ti­ko, to­dėl nu­spren­džiau mo­ky­tis to­liau,  kad  ga­lė­čiau  tap­ti gy­dy­to­ja. Stu­di­ja­vau de­šimt me­tų, moks­lai  bu­vo tik­rai  su­dė­tin­gi.
     Ar gy­dy­to­jos pro­fe­si­ja bu­vo ma­no sva­jo­nė? Sva­jojau pa­gel­bė­ti žmo­nėms. Šiaip aš la­biau no­rė­jau bū­ti lo­go­pe­de, pa­dė­ti ne­įga­liems vai­kams...
Jei kas leis­tų pa­si­keis­ti sa­vo dar­bą vie­nai die­nai, no­rė­čiau pa­ban­dy­ti pa­bū­ti... eks­kur­si­jų gi­de.
   Ma­nau, kad jau­ni­mas gy­dy­to­jo pro­fe­si­ją ren­ka­si kaip vie­ną iš po­pu­lia­riau­sių,  nes no­ri pa­dė­ti sa­vo ša­lies gy­ven­to­jams ar­ba sie­kia iš­va­žiuo­ti  į už­sie­nį ir už­si­dirb­ti pi­ni­gų. O stu­di­juo­ti me­di­ci­ną pa­tar­čiau to­kiems žmo­nėms, ku­rie yra kan­trūs, tu­ri iš­tver­mės, ne­gai­li sa­vo svei­ka­tos, tu­ri pa­si­au­ko­ji­mo jaus­mą.

    Po­pu­lia­riau­sių­jų še­še­tu­ke – ir mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja.

Sa­la­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja In­ga GIKIENĖ

- Gal­būt daug ką lė­mė, kad mes mo­kyk­lą bai­gė­me At­gi­mi­mo lai­kais ir pir­mą sy­kį skai­tė­me Ma­čer­nio ei­les, gie­do­jom „Tau­tiš­ką gies­mę“, su­ži­no­jom apie trem­ti­nių kan­čias Si­bi­ro pla­ty­bė­se. Pa­si­rin­ku­si lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją aš ma­nau, kad nors ma­žu tru­pi­nė­liu pri­si­dė­siu prie lie­tu­vių kal­bos iš­sau­go­ji­mo...
      Bū­ti mo­ky­to­ju rei­kia kan­try­bės, rei­kia mo­ki­niams tap­ti drau­gu, bet tuo pa­čiu ir ne­pa­mirš­ti, kad esi mo­ky­to­jas. Tu­ri pats nuo­lat to­bu­lė­ti ir bū­ti vi­sa­da jau­nas, iš­ra­din­gas ir kū­ry­bin­gas. Ke­ti­nan­tys rink­tis mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją tu­rė­tų ži­no­ti dar vie­ną da­ly­ką – ge­ro, tik­ro mo­ky­to­jo dar­bas ne­si­bai­gia už­vė­rus kla­sės du­ris...

Po­pu­lia­riau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vus kal­bi­no Ged­min­tė DIMITREVIČIŪTĖ, Ei­man­tė PETRAUSKAITĖ, Anas­ta­si­ja KISELIOVA, Egi­di­jus PETRAUSKAS ir Eg­lė SADAUSKAITĖ.

 

Nuo­trau­kos Ged­min­tės, Eg­lės ir iš re­dak­ci­jos ar­chy­vo.

 
Nuotraukos

Ad­vo­ka­tas Juo­zas BUČINSKAS


In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Al­gir­das KAVARSKAS


Po­li­ti­kas ir ver­sli­nin­kas Rim­vy­das PODOLSKIS


Šei­mos gy­dy­to­ja Na­ta­li­ja JAKIMOVA


Sa­la­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja In­ga GIKIENĖEimantė Petrauskaitė 2010-12-12 00:07:49