2023 m. gruodžio 10 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

TELESKOPAS Į kitą nekeistų

Ad­vo­ka­tas Juo­zas BUČINSKAS

Pra­Ä—ju­sia­me „Tu – ne vie­nas“ nu­me­ry­je klau­si­nė­jo­me jau­ni­mo, ko­kios, jų nuo­mo­ne, yra po­pu­lia­riau­sios pro­fe­si­jos ir ko­dėl. O šÄ¯­kart pa­kal­bi­no­me po­pu­lia­riau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vus – kuo šios pro­fe­si­jos yra pa­trauk­lios pa­tiems spe­cia­lis­tams.

Tei­si­nin­ko pro­fe­si­ją po­pu­lia­riau­sia įvar­di­jo net 35 pro­cen­tai ap­klaus­tų jau­nuo­lių.
       Ad­vo­ka­tas Juo­zas BUČINSKAS

- Ma­ny­Äiau, kad jau­nus žmo­nes ­vi­lio­ja iš­ori­nė šio dar­bo re­kla­ma, gir­di, čia leng­vai ir daug už­dir­ba­ma... Bet ši pro­fe­si­ja tik­rai nė­ra vien ro­Å¾Ä—­mis nu­klo­tas ke­lias, pa­si­tai­ko ir la­bai ašt­rių spyg­liu­kų. Jau­ni žmo­nės, no­rė­da­mi rink­tis šią spe­cia­ly­bę, tu­rė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti, ar tik­rai su­ge­bės – ne kiek­vie­nas ga­li dirb­ti šio­je sri­ty­je, nes rei­kia ben­drau­ti su įvai­rių ka­te­go­ri­jų bei vi­so­kios svei­ka­tos bÅ«k­lės žmo­nė­mis. Ir daž­nai ten­ka bÅ«­ti ne tik tei­si­nin­ku, bet ir ge­ru psi­cho­lo­gu. Kiek­vie­ną žmo­gų rei­kia ge­bė­ti iš­klau­sy­ti, su­pras­ti ir ver­tin­ti jį kaip ly­gia­ver­tį.
Nors dar­bas ir la­bai sun­kus, bet aš jo ne­keis­Äiau, na, ne­bent ras­Äiau dė­kin­ges­nį ar to­kį, ku­ris la­biau pri­klau­sy­tų nuo ma­no va­lios ir pa­stan­gų...

Ant­ro­je-tre­Äio­je-ket­vir­to­je vie­to­se pa­gal po­pu­lia­ru­mą jau­ni­mas iš­rin­ko in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­to, po­li­ti­ko ir gy­dy­to­jo pro­fe­si­jas, joms skir­da­mi po 12 proc. sa­vo bal­sų.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Al­gir­das KAVARSKAS, ku­ris sa­vo pro­fe­si­jos taip pat ne­no­rė­tų keis­ti į jo­kią ki­tą, sa­kė, kad šią pro­fe­si­ją pa­si­rin­kęs dėl to, jog jam tie­siog pa­ti­ko dirb­ti kom­piu­te­riu. „O vė­liau pra­dė­jau vis la­biau gi­lin­tis „į smul­kme­nas“, ku­rios su­si­ju­sios su šiuo dar­bu, ir pa­si­da­rė dar įdo­miau. Ma­nau, kad ir jau­ni­mui ši pro­fe­si­ja at­ro­do vie­na ge­riau­sių to­dėl, kad sie­ja­si su dau­ge­liu šiuo­lai­ki­nių da­ly­kų, juo­lab jau­ni žmo­nės la­bai do­mi­si kom­piu­te­riais ir kom­piu­te­ri­ne tech­ni­ka. Ma­no nuo­mo­ne, tie, ku­rie no­ri su­sie­ti sa­vo gy­ve­ni­mą su šia pro­fe­si­ja, tu­ri bÅ«­ti pa­kan­ka­mai smal­sÅ«s, jiems tu­rė­tų pa­tik­ti  nau­jo­vės, nes iš tie­sų vis­kas la­bai grei­tai to­bu­lė­ja. BÅ«­ti­na gi­lin­tis ir daug do­mė­tis pa­Äiam, nes vien pa­pras­tų pa­grin­dų ne­pa­kan­ka“, – sa­kė in­for­ma­ti­kos „asas“

Po­li­ti­kas ir ver­sli­nin­kas Rim­vy­das PODOLSKIS
       - Kar­tu su ki­tais Za­ra­sų ver­sli­nin­kais da­ly­vau­jant Ver­slo ir darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos veik­lo­je ma­tė­me, kad Vy­riau­sy­bė bÅ«­na ati­trÅ«­ku­si nuo re­a­laus gy­ve­ni­mo ir ne­pa­ste­bi, ko rei­kia Å«kio vys­ty­mui­si. To­dėl ir nu­spren­džiau pra­dė­ti po­li­ti­ko ke­lią...
Žmo­gus, ei­nan­tis į po­li­ti­ką, tu­ri su­pras­ti, kad rei­kia ne im­ti, bet duo­ti, jis tu­ri ma­ty­ti ir gir­dė­ti ap­lin­ki­nius, o ne sa­ve. Ma­nau, kad po­li­ti­kas tu­ri bÅ«­ti ini­cia­ty­vus, su­ge­bė­ti pa­grįs­ti sa­vo nuo­mo­nę, o esant rei­ka­lui ir ge­bė­ti už ją pa­ko­vo­ti. Są­Å¾i­nin­gu­mas tu­rė­tų bÅ«­ti ne tik po­li­ti­ko, bet ir kiek­vie­no pi­lie­Äio pa­grin­di­nis bruo­Å¾as. De­ja, re­a­ly­bė­je kar­tais bÅ«­na ki­taip... O jau­niems žmo­nėms, ke­ti­nan­tiems siek­ti po­li­ti­ko kar­je­ros, pa­tar­Äiau bÅ«­ti ak­ty­viems ir vi­suo­me­niš­kiems, siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų. Tai pa­dės at­ras­ti sa­ve gy­ve­ni­me, ne­bÅ«­ti­nai po­li­ti­ko­je.
          Šei­mos gy­dy­to­ja Na­ta­li­ja JAKIMOVA
       - Bai­gu­si me­di­ci­nos mo­kyk­lą ta­pau fel­Äe­re. Šis dar­bas man pa­ti­ko, to­dėl nu­spren­džiau mo­ky­tis to­liau,  kad  ga­lė­Äiau  tap­ti gy­dy­to­ja. Stu­di­ja­vau de­šimt me­tų, moks­lai  bu­vo tik­rai  su­dė­tin­gi.
     Ar gy­dy­to­jos pro­fe­si­ja bu­vo ma­no sva­jo­nė? Sva­jojau pa­gel­bė­ti žmo­nėms. Šiaip aš la­biau no­rė­jau bÅ«­ti lo­go­pe­de, pa­dė­ti ne­Ä¯ga­liems vai­kams...
Jei kas leis­tų pa­si­keis­ti sa­vo dar­bą vie­nai die­nai, no­rė­Äiau pa­ban­dy­ti pa­bÅ«­ti... eks­kur­si­jų gi­de.
   Ma­nau, kad jau­ni­mas gy­dy­to­jo pro­fe­si­ją ren­ka­si kaip vie­ną iš po­pu­lia­riau­sių,  nes no­ri pa­dė­ti sa­vo ša­lies gy­ven­to­jams ar­ba sie­kia iš­va­Å¾iuo­ti  į už­sie­nį ir už­si­dirb­ti pi­ni­gų. O stu­di­juo­ti me­di­ci­ną pa­tar­Äiau to­kiems žmo­nėms, ku­rie yra kan­trÅ«s, tu­ri iš­tver­mės, ne­gai­li sa­vo svei­ka­tos, tu­ri pa­si­au­ko­ji­mo jaus­mą.

    Po­pu­lia­riau­sių­jų še­še­tu­ke – ir mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja.

Sa­la­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja In­ga GIKIENĖ

- Gal­bÅ«t daug ką lė­mė, kad mes mo­kyk­lą bai­gė­me At­gi­mi­mo lai­kais ir pir­mą sy­kį skai­tė­me Ma­Äer­nio ei­les, gie­do­jom „Tau­tiš­ką gies­mę“, su­Å¾i­no­jom apie trem­ti­nių kan­Äias Si­bi­ro pla­ty­bė­se. Pa­si­rin­ku­si lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją aš ma­nau, kad nors ma­Å¾u tru­pi­nė­liu pri­si­dė­siu prie lie­tu­vių kal­bos iš­sau­go­ji­mo...
      BÅ«­ti mo­ky­to­ju rei­kia kan­try­bės, rei­kia mo­ki­niams tap­ti drau­gu, bet tuo pa­Äiu ir ne­pa­mirš­ti, kad esi mo­ky­to­jas. Tu­ri pats nuo­lat to­bu­lė­ti ir bÅ«­ti vi­sa­da jau­nas, iš­ra­din­gas ir kÅ«­ry­bin­gas. Ke­ti­nan­tys rink­tis mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją tu­rė­tų ži­no­ti dar vie­ną da­ly­ką – ge­ro, tik­ro mo­ky­to­jo dar­bas ne­si­bai­gia už­vė­rus kla­sės du­ris...

Po­pu­lia­riau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vus kal­bi­no Ged­min­tė DIMITREVIČIŪTĖ, Ei­man­tė PETRAUSKAITĖ, Anas­ta­si­ja KISELIOVA, Egi­di­jus PETRAUSKAS ir Eg­lė SADAUSKAITĖ.

 

Nuo­trau­kos Ged­min­tės, Eg­lės ir iš re­dak­ci­jos ar­chy­vo.

 
Nuotraukos

Ad­vo­ka­tas Juo­zas BUČINSKAS


In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Al­gir­das KAVARSKAS


Po­li­ti­kas ir ver­sli­nin­kas Rim­vy­das PODOLSKIS


Šei­mos gy­dy­to­ja Na­ta­li­ja JAKIMOVA


Sa­la­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja In­ga GIKIENĖEimantė Petrauskaitė 2010-12-12 00:07:49
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?