2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Tik iliustracija

Pra­ėju­sio „Tu – ne vie­nas“ nu­me­rio JUODAME KAMPE bu­vo ra­šy­ta apie ne­va­ly­vus šu­nų šei­mi­nin­kus, ku­rie ve­džio­ja sa­vo au­gin­ti­nius kur pa­kliu­vo ir ne­su­ren­ka, ką šie pri­dir­bo. Įdė­ta ir to­kia ne­ryš­ki, tie­siog de­be­sė­li­nė iliust­ra­ci­ja, ku­rio­je ne ka­žin kas ir ma­ty­ti, bet...
 
 
Ne­tru­kus su­lau­kė­me pa­si­pik­ti­nu­sios za­ra­siš­kės Ire­nos Gry­baus­kie­nės skam­bu­čio, kad... ap­šmei­žė­me jos šu­niu­ką. Gir­di, tą šu­ne­lį vi­si kie­me pa­žįs­ta ir my­li, ji pa­ti daž­niau­siai jį ve­džio­jan­ti ir vi­sa­da su­ren­kan­ti, ką šis pa­lie­kąs. Mo­te­ris sa­kė, kad pa­ti ba­ran­ti ne­va­ly­vus šei­mi­nin­kus, o štai jos šu­ne­lis ėmęs ir pa­kliu­vęs į kad­rą kaip nei­gia­mas per­so­na­žas... Tie­sa, ne su pa­čia šei­mi­nin­ke, bet koks skir­tu­mas. Ir ne­pa­kė­lęs gi šu­niu­kas nuo­trau­ko­je uo­de­gos, tai gal iš vi­so nie­ko ne­da­ręs, tik gry­nu oru pa­kvė­puoti iš­ėjęs... Fo­to­gra­fi­jos au­to­rė Žiur­kė tu­rė­ju­si su­lauk­ti vi­so „pro­ce­so“...
 
Su­si­gė­dę dėl to­kio sa­vo drau­gės Žiur­kės žur­na­lis­ti­nio ne­pro­fe­sio­na­lu­mo, at­si­pra­šo­me po­nios Ire­nos ir pil­dy­da­mi jos rei­ka­la­vi­mą pa­brė­žia­me: jos šu­niu­kas šio­je is­to­ri­jo­je yra tik iliust­ra­ci­ja, o ne kal­ti­na­ma­sis...
 
„Tu – ne vie­nas“ re­dak­ci­ja
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:47:19