2022 m. rugpjūčio 16 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Tik iliustracija

Pra­Ä—ju­sio „Tu – ne vie­nas“ nu­me­rio JUODAME KAMPE bu­vo ra­šy­ta apie ne­va­ly­vus šu­nų šei­mi­nin­kus, ku­rie ve­džio­ja sa­vo au­gin­ti­nius kur pa­kliu­vo ir ne­su­ren­ka, ką šie pri­dir­bo. Ä®dė­ta ir to­kia ne­ryš­ki, tie­siog de­be­sė­li­nė iliust­ra­ci­ja, ku­rio­je ne ka­Å¾in kas ir ma­ty­ti, bet...
 
 
Ne­tru­kus su­lau­kė­me pa­si­pik­ti­nu­sios za­ra­siš­kės Ire­nos Gry­baus­kie­nės skam­bu­Äio, kad... ap­šmei­Å¾Ä—­me jos šu­niu­ką. Gir­di, tą šu­ne­lį vi­si kie­me pa­Å¾Ä¯s­ta ir my­li, ji pa­ti daž­niau­siai jį ve­džio­jan­ti ir vi­sa­da su­ren­kan­ti, ką šis pa­lie­kąs. Mo­te­ris sa­kė, kad pa­ti ba­ran­ti ne­va­ly­vus šei­mi­nin­kus, o štai jos šu­ne­lis ėmęs ir pa­kliu­vęs į kad­rą kaip nei­gia­mas per­so­na­Å¾as... Tie­sa, ne su pa­Äia šei­mi­nin­ke, bet koks skir­tu­mas. Ir ne­pa­kė­lęs gi šu­niu­kas nuo­trau­ko­je uo­de­gos, tai gal iš vi­so nie­ko ne­da­ręs, tik gry­nu oru pa­kvė­puoti iš­Ä—jęs... Fo­to­gra­fi­jos au­to­rė Žiur­kė tu­rė­ju­si su­lauk­ti vi­so „pro­ce­so“...
 
Su­si­gė­dę dėl to­kio sa­vo drau­gės Žiur­kės žur­na­lis­ti­nio ne­pro­fe­sio­na­lu­mo, at­si­pra­šo­me po­nios Ire­nos ir pil­dy­da­mi jos rei­ka­la­vi­mą pa­brė­Å¾ia­me: jos šu­niu­kas šio­je is­to­ri­jo­je yra tik iliust­ra­ci­ja, o ne kal­ti­na­ma­sis...
 
„Tu – ne vie­nas“ re­dak­ci­ja
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:47:19