2018 m. spalio 19 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Uždaromas sezonas

Spor­to klu­bas „Ak­se­le­ra­to­rius“ or­ga­ni­zuo­ja ra­lio spor­to te­sti­nių va­žia­vi­mų se­zo­no už­da­ry­mą. Sie­kiant kuo dau­giau žmo­nių su­do­min­ti au­to­mo­bi­lių spor­tu bei už­im­ti jau­ni­mą įdo­mia ir nau­din­ga veik­la, se­zo­nų už­da­ry­mai vyks­ta kas­kart vis ki­to­je se­niū­ni­jo­je.
 
Šie­met lap­kri­čio 4 die­ną vi­si au­to­mo­bi­lių spor­to ger­bė­jai kvie­čia­mi į Imb­ra­dą. Už­da­ry­me ruo­šia­si da­ly­vau­ti per dvi­de­šimt spor­ti­nin­kų, tarp ku­rių daug ži­no­mų Lie­tu­vos ra­lio meist­rų. Da­ly­viai par­kuo­sis prie Imb­ra­do se­niū­ni­jos, o or­ga­ni­za­ci­nis šta­bas įsi­kurs se­niū­ni­jo­s patalpose. Var­žy­bų grei­čio ruo­žai vyks Imb­ra­do ir Za­ra­sų se­niū­ni­jų ke­liais.
 
Šven­tės pra­džia 12 va­lan­dą. Pir­mo grei­čio ruo­žo pra­džia 12.30 val. (Imb­ra­das – Štad­vi­liai). Ant­ra­sis grei­čio ruo­žas pra­si­dės 12.45 val. (Na­dū­nai – Cha­lo­pov­ka). Šiais grei­čio ruo­žais da­ly­viai va­žiuos po ke­tu­ris kar­tus. Įva­žia­vi­mas į grei­čio ruo­žus bus už­da­ry­tas nuo 12 iki 18 val.
 
Žiū­ro­vai, pa­gei­dau­jan­tys iš­ban­dy­ti sa­vo kaip štur­ma­no su­ge­bė­ji­mus šven­tės me­tu ga­lės kreip­tis į or­ga­ni­za­ci­nį šta­bą, kur jiems bus skir­tas vai­ruo­to­jas.
 
Vi­sus be­si­do­min­čius au­to­mo­bi­lių spor­tu kvie­čia­me at­vyk­ti šį šeš­ta­die­nį į se­zo­no už­da­ry­mą.
 
Smul­kes­nė in­for­ma­ci­ja – in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.ak­se­le­ra­to­rius.eu

 


2017-11-02 14:42:01
Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas