2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų meno mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

 Pareigybės lygis – A2.

Darbo krÅ«vis – 1 pareigybė.
Darbo sutarties rÅ«šis: neterminuota.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,44–10,48.
 
Darbo pobÅ«dis: organizuoti ir kontroliuoti ugdymo procesą, ugdymo programų, planų sudarymą bei vykdymą;  telkti mokyklos bendruomenę ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų, projektų vykdymui;  prižiÅ«rėti ir kontroliuoti mokytojų bei koncertmeisterių darbą bei mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą; stebėti vaikų ugdymą, pedagoginį darbą ir jį vertinti, analizuoti visą ugdymo procesą ir teikti išvadas bei pasiÅ«lymus jo tobulinimui, sudaryti sąlygas bei skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, kvalifikacijos kėlimui ir atestacijai; stebėti ir vertinti ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikti metodinę pagalbą mokytojams, vertinti jų praktinę veiklą; sudaryti ir kontroliuoti mokinių sąrašus, vesti mokinių išvykimo ir atvykimo apskaitą; organizuoti ir kontroliuoti mokymo sutarčių sudarymą bei vykdyti jų registravimą; stebėti mokytojų tvarkomą pedagoginės veiklos dokumentaciją (dienynus, mokinių užimtumo ir pažangumo suvestines, mokinių asmens bylas ir kt.), teikti rekomendacijas jos pildymo ir tvarkymo klausimais; sudaryti ir derinti pamokų tvarkarašÄius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias mokyklos vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus bei jų pakeitimus;  organizuoti ir vykdyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą (įskaitas, akademinius koncertus, egzaminus, dailės darbų peržiÅ«ras ir kt.);  kartu su mokytojais bei mokinių tėvais spręsti mokinių ugdymosi ir elgesio problemas; organizuoti tėvų (ar vaiko globėjų) informavimą; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus; rengti direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; atlikti kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobÅ«džio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą. 
3. Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, bei gebėti juos taikyti praktikoje.
4. BÅ«ti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis mokyklos nuostatais, struktÅ«ra bei veiklos sritimis, vadovo įsakymais, darbo tvarkos bei vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitomis mokykloje galiojančiomis tvarkomis bei teisės aktais.
5. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu, priimti ir siųsti informaciją.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. 
7. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą, reglamentuojančius teisės aktus.
8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, derinti veiklas su kitais struktÅ«riniais padaliniais, mokyklos direktoriumi. 
9. Savarankiškai atlikti pavestas užduotis, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas. 
10. Gebėti planuoti mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siÅ«lymus darbui tobulinti. 
11. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles, mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus bei tvarkyti dokumentų apskaitą. 
12. Korektiškai elgtis ir bÅ«ti tvarkingos išvaizdos, žinoti dalykinio pokalbio taisykles ir etikos normas.
Privalumai:
1. Gebėti dirbti su Mokinių registru, elektroniniu dienynu.
2. Turėti projektų rengimo ir dalyvavimo juose patirties.
3. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancÅ«zų ar vokiečių) mokėjimas.
 
Dokumentų pateikimo bÅ«das: elektroniniu bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 
Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Užpildytą pretendento anketą.
6. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją.
7. Įstaigos veiklos programą/strateginės veiklos gaires (apimtis iki penkių A4 formato puslapių).
 
Dokumentai teikiami iki 2021 m. lapkričio 30 d. elektroniniu bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 
Pretendentų atrankos bÅ«das – testas žodžiu (pokalbis). 
 
Numatoma konkurso data – atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu, informuojant apie konkurso datą ir laiką.
 
Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt
Išsamesnė informacija telefonu +370 677 47592 arba el. p. [email protected] 
 
Direktorė Rasa Juškėnienė 
 
Priedai

Zarasų rajono savivaldybė 2021-11-17 16:14:59
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?