2022 m. gegužės 23 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų meno mokykla skelbia konkursą Dusetų meno skyriaus vedėjo pareigoms užimti

 Pareigybės lygis – A2.

Darbo krÅ«vis – 0,5 pareigybės.
Darbo sutarties rÅ«šis: neterminuota.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,1 – 10.
 
 
Darbo pobÅ«dis: dalyvauti kuriant strateginius mokyklos tikslus; inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) rengimą, kontroliuoti įgyvendinimą; organizuoti ir kontroliuoti ugdymo programų vykdymą, rengti ir teikti direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų vykdymą; organizuoti ir prižiÅ«rėti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą (raštu bei elektroniniu bÅ«du) ir kitus su ugdymu susijusius tyrimus bei vertinti jų rezultatus; vykdyti ugdymo skyriaus stebėseną; dalyvauti rengiant atsakymus, ataskaitas (pastabas, komentarus) vidaus struktÅ«roms ir išorės institucijoms, teikti informaciją šių atsakymų rengėjams; inicijuoti ir kontroliuoti dalyvavimą su ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla; rengti ir teikti direktoriui siÅ«lymus dėl skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei gerinimo veiksmų (mokinių krÅ«vio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planų, mokymo priemonių ir kt.); rengti ir teikti direktoriui su ugdymu susijusių mokyklos vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus; rengti ir teikti direktoriui pasiÅ«lymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, analizuoti kvalifikacijos kėlimo situaciją ugdymo skyriuje, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti; stebėti ugdymo patalpų bÅ«klę, vertinti jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiui bei inicijuoti jų atnaujinimą (papildymą); bendrauti su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais; organizuoti mokinių, tėvų ir mokytojų susirinkimus, konsultuoti ir informuoti; rengti mokyklos (skyriaus) ugdymo pamokų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoti; rengti ir teikti teisės aktuose numatytą su ugdymu susijusią informaciją, mokyklos ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kitoms išorės institucijoms; inicijuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su juridiniais ir fiziniais su mokyklos veikla susijusiais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu; kontroliuoti saugaus elgesio instruktažų mokiniams vedimą klasėse; organizuoti, teikti pagalbą ir kontroliuoti mokytojų metodinę veiklą. Suderinti mokytojų metodinės veiklos planus, analizuoti informaciją apie metodinę veiklą bei rezultatus ir teikti ją stebėsenos padaliniui; organizuoti ir kontroliuoti su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą skyriuje; rengti ir teikti atsakingam padaliniui su ugdymu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie ugdymo skyrių; organizuoti tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) bei mokinių supažindinimą su išorės institucijų patikrinimų ataskaitomis, organizuoti tėvų (globėjų) informavimą apie mokinių pasiekimus bei susirinkimus; tikrinti ir derinti mokymosi sutartis su mokiniais (jų tėvais, globėjais); puoselėti saugią ugdymo(si) aplinką, vykdyti smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą mokykloje; rengti direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; atlikti kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobÅ«džio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
 
Reikalavimai:  
1. Turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.
3. Mokėti dirbti kompiuteriu.
4. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, skandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
5. Å½inoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
6. Atestuotis pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatus.
7. Gebėti vykdyti skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 
Privalumai:
1. Gebėti dirbti su Mokinių registru, elektroniniu dienynu.
2. Turėti projektų rengimo ir dalyvavimo juose patirties.
3. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancÅ«zų ar vokiečių) mokėjimas.
 
Dokumentų pateikimo bÅ«das: elektroniniu bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 
Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Užpildytą pretendento anketą.
6. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją.
 
Dokumentai teikiami iki 2021 m. lapkričio 30 d. elektroniniu bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
 
Pretendentų atrankos bÅ«das – testas žodžiu (pokalbis). 
 
Numatoma konkurso data – atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu, informuojant apie konkurso datą ir laiką.
 
Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt
Išsamesnė informacija telefonu +370 677 47592 arba el. p. rasa.juskeniene@zmm.lt. 
 
Direktorė Rasa Juškėnienė
 

Zarasų rajono savivaldybė 2021-11-17 08:26:04
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?