2020 m. liepos 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų miesto seniūnijoje skelbiamas 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursas Zarasų miesto seniūnijoje.

 

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

 

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. lapkričio 4 d. protokolu Nr. SV-5, numatytos finansuoti veiklos Zarasų miesto seniūnijoje yra šios:
 

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

 

2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

 

3. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

 

Mažiausia vieno projekto finansavimo suma - 600 Eur, didžiausia - 1017 Eur.

 

Paraiškas gali teikti – Zarasų miesto seniūnijos teritorijoje veiklą vykdančios:

 

1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,

 

2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,

 

3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

 

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

 

14.1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

 

14.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;

 

14.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

 

14.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

 

14.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

 

14.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

 

14.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

 

14.8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

 

Paraiškos priimamos elektroniniu paštu priemone2.3@zarasai.lt

 

Paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo šio skelbimo paskelbimo internetiniame puslapyje www.zarasai.lt  (įskaitant paskelbimo dieną).


 


Svetlana Veikšrienė 2019-11-08 09:49:07