2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija kreipėsi į LR socialinės apsaugos ministeriją dėl lėšų užimtumo didinimo programai skyrimo

Zarasų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) kasmet apskaičiuoja lėšų poreikį reikalingą Zarasų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai (toliau – Programai) įgyvendinti. Lėšų poreikis 2020 metų Programai įgyvendinti (t.y. 364,0 tūkst. Eur) buvo pateiktas Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 15 d. raštu Nr. (6.33 E)-3-995 „Dėl informacijos pateikimo“.


Išanalizavus 2018 ir 2019 metais gautas tikslines dotacijas iš valstybės biudžeto (2018 m. – 117,6 tūkst. Eur, 2019 m. – 98,6 tūkst. Eur) ir  Zarasų rajono savivaldybės administracijos siųstą lėšų poreikį Programai įgyvendinti matyti, kad rajono Savivaldybei skiriama tik apie 40 proc. pagal Metodiką paskaičiuotos lėšų sumos (2018 m. pagal metodiką – 243,8 tūkst. Eur, 2019 m. – 247,3 tūkst. Eur). Nors Programai įgyvendinti taip pat yra skiriamos lėšos ir iš rajono Savivaldybės biudžeto (2018 m. – 25,5 tūkst. Eur, 2019 m. – 35,0 tūkst. Eur), tačiau šių lėšų nepakanka, kad būtų efektyviai įgyvendinama valstybinė (valstybės perduota savivaldybei) funkcija – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Programą, mažėtų socialinės pašalpos gavėjų. Programoje dalyvaujantiems asmenims svarbu, kad jiems būtų sudaryta galimybė bent trumpam grįžti į darbo rinką pakeliant asmens motyvaciją, o ilgalaikiams pašalpos gavėjams – savivertę. Programoje dalyvaujantiems asmenims būtų sudaryta galimybė bent trumpam grįžti į darbo rinką. Paskelbus darbdavių, norinčių dalyvauti Programos įgyvendinime atrankos konkursą matyti, kad rajono Savivaldybėje veikiantys darbdaviai yra suinteresuoti joje dalyvauti ir laikinai įdarbinti Užimtumo tarnyboje registruotus bedarbius.


Programos įgyvendinimo klausimais aktyviai buvo diskutuota šių metų spalio 23 d. vykusiame rajono Savivaldybės vadovų, rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų susitikime. Atsižvelgdami į tai, kad Zarasų rajono savivaldybėje yra vienas didžiausių nedarbo lygių Lietuvoje ir pagal Užimtumo tarnybos viešai skelbiamą informaciją, daugiau kaip pusė mūsų rajono Savivaldybės bedarbių ilgiau kaip pusmetį neranda darbo yra žemos kvalifikacijos, praradę darbinius įgūdžius, susitikimo dalyviai pritarė, kad Programos įgyvendinimas yra būtinas ir aktualiausia Programos įgyvendinimo problema yra mažas jos finansavimas. Jeigu valstybės tikslinės dotacijos Programai įgyvendinti būtų skiriamos visa apimtimi (remiantis Metodikoje patvirtintais skaičiavimais), Programoje galėtų dalyvauti ženkliai didesnis bedarbių skaičius. Rajono Savivaldybė galėtų didesne apimtimi vykdyti Užimtumo tarnybos rekomendacijas. Diskusijoje prieita vieningos opozicijos, kad didelis nedarbingumas rajono Savivaldybėje yra reikšminga problema, kurią sprendžiant siekiamas bendras tikslas – kuo didesnis rajono Savivaldybės gyventojų užimtumas.


Atsižvelgiant į tai, kad rajono Savivaldybei kasmet skiriamos vis mažesnės, t.y. nesivadovaujant Metodikoje patvirtintais skaičiavimais, valstybės tikslines dotacijos Programai įgyvendinti (2019 m. sumažintos 148,6 tūkst. Eur), Zarasų rajono savivaldybės administracija reikalauja grąžinti Programai neskirtas lėšas už 2018-2019 m. bei 2020 m. Programos įgyvendinimui skirti visą lėšų sumą, kuri yra paskaičiuojama vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Metodika. 

 


 


Svetlana Veikšrienė 2019-10-31 10:40:13