2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 42316

Skelbimo data: 2019-09-16

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas (atlyginimo koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d.

įsakymu Nr. I(6.6 E)- 262


STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statinių projektavimo, statybos ir priežiūros planams rengti, viešiesiems pirkimams organizuoti, dalyvauti statybos darbų įgyvendinime.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - vietinės reikšmės kelių statybos, remonto ir priežiūros planų, programų rengimo, lėšų planavimo, planų įgyvendinimo kontrolės ir ataskaitų rengimo – funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą; (patikslinta 2019-07-17 įsakymu Nr. I(6.6 E)-402)

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kelių priežiūra ir statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office ir sąmatų sudarymo programomis.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros planus, transporto sistemos tobulinimo planus ir teikia skyriaus vedėjui konkrečius pasiūlymus šiems planams įgyvendinti;

5.2. rengia dokumentus, reikalingus kelių bei gatvių statybos, rekonstrukcijos techniniams projektams parengti;

5.3. rengia dokumentus, reikalingus kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti;

5.4. dalyvauja rengiant sutarčių projektus dėl kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų pirkimo, techninių projektų parengimo, jų ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo, bei dalyvauja priimant šiuos atliktus darbus ar paslaugas;

5.5. kontroliuoja vykdomų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų kokybę, atlikimo terminus, lėšų panaudojimą bei atitikimą projektinei dokumentacijai, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;

5.6. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų klausimais;

5.7. rengia raštų bei kitų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais;

5.8. dalyvauja Tarybos, Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

5.9. nagrinėja pagal kompetenciją gyventojų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos;

5.10. tikrina kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros suvestinius statybos kainos skaičiavimus;

5.11. teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos nustatyto pavyzdžio ataskaitas apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą;

5.12. rengia dokumentus Europos Sąjungos struktūrinių (ar kitų) fondų lėšomis finansuojamiems projektams, dalyvauja projektų įgyvendinime;

5.13. vykdo kitus teisėtus skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis bei skyriaus nuostatais.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


_________________________
 

Dokumentų pateikimo būdas:


el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul;jsessionid=80E237753EA585FA861E7858F3A3BFF6.portal2

Adresas:
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas: (8 5) 219 68 15

El. paštas: lina.tribandyte@vtd.lt  

Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė 


Svetlana Veikšrienė 2019-09-17 12:00:31