2019 m. gruodžio 15 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 41206

Skelbimo data: 2019-04-24

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Pareigos:
Zarasų rajono savivaldybės administracija Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

 

Pareiginės algos koeficientas - 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 24 d. įsakymu

Nr. I(6.6 E)-564

(2019 m. vasario 20 įsakymo Nr. I(6.6 E)-119

redakcija)

 


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BEDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS)

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.


II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) pareigybė reikalinga koordinuoti savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 21 metų) ir jų tėvams ar globėjams (rūpintojams).

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jų tėvams (globėjams / rūpintojams) gyventi saugioje aplinkoje, sudarant palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

 


IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.3. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

 

V SKYRIUS

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

5.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

5.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;

5.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

5.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su teikėjais, atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;

5.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;

5.7. organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;

5.8. atlieka Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;

5.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

5.10. esant reikalui, inicijuoja viešuosius pirkimus;

5.11. rengia rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų savo kompetencijos klausimais projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir kontroliuoja jų vykdymą siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą;

5.12. dalyvauja rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.13. vykdo kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos pavedimus, nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) yra tiesiogiai pavaldus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas:
Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Telefonas: (8 5) 2196834

 

El. paštas: Dalia Janulevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, dalia.januleviciene@vtd.lt


Svetlana Veikšrienė 2019-04-26 15:30:09