2022 m. gruodžio 6 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2-jame posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Balandžio 19 d. įvykusiame 2-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė ir gavo tarybos nario pažymėjimus Domijanas POPOVAS, Irmina JUŠKĖNIENĖ ir Donatas RAGĖNAS.
 
Rajono tarybai pateiktas Lietuvos socialdemokratų partijos pareiškimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos taryboje įregistravimo ir paskelbimo tarybos mažuma (opozicija). Frakcijos vadovas – P.Papovas.
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2-ajame posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-7 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“.
Iš rajono Savivaldybės tarybos narių sudaryti rajono Savivaldybės tarybos Finansų, Socialinis, Ūkio, Savivaldos komitetai.
Finansų komiteto nariai: Rimantas Jurevičius, Stasė Goštautienė, Valdas Guobys, Daiva Kelečienė, Rimvydas Podolskis, Gintaris Petrėnas.
Socialinio komiteto nariai: Violeta Barisevičienė, Nina Kudrešova, Domijanas Popovas, Virginijus Smalskis, Balys Vilimas.
Savivaldos komiteto nariai: Irmina Juškėnienė, Ernestas Jurevičius, Liubov Semionova, Rolandas Urniežius.
Ūkio komiteto nariai: Edmundas Čeičys, Petras Papovas, Donatas Ragėnas, Aleksandr Volkov, Ignas Zavadskas.
Komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus rinks komitetų nariai susirinkę į pirmąjį komiteto posėdį.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 13, prieš -0, susilaikė – 6.
 
T-8 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“.
Sudarytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas iš visų rajono Savivaldybės taryboje atstovaujamų partijų deleguotų atstovų. I.Juškėnienę delegavo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, R.Urniežių - Lietuvos socialdemokratų partija, S.Goštautienę - Partija Tvarka ir teisingumas, L.Semionovą - Lietuvos Respublikos liberalų sąjÅ«dis, R.Jurevičių - Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikšÄionys demokratai, R.Podolskį – Darbo partija.
Kontrolės komiteto pirmininku Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siÅ«lymu paskirtas R.Urniežius. Pirmininko pavaduotoju paskirta I.Juškenienė.
Kontrolės komiteto įgaliojimai ir darbo tvarka reglamentuojami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-9 „Dėl Administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
Administracinių teisės pažeidimų byloms nagrinėti sudaryta Administracinė komisija prie Zarasų rajono savivaldybės. Tarybos komisijos pirmininku paskirtas E.Čeičys, pirmininko pavaduotoja V.Barisevičienė, atsakinga sekretore B.Kajutytė. Komisijos nariai – N.Kudrešova, A.Jančevskis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas.
Patvirtinti Administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-10 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“.
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės etikos komisija iš Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų. Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siÅ«lymu komisijos pirmininke paskirta D.Kelečienė. Komisijos nariai – P.Čiblys, Suvieko bendruomenės atstovas, O.Raugienė, Antalieptės bendruomenės atstovė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariai: G.Pitrėnas, R.Podolskis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“.
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija. Į Antikorupcijos komisijos sudėtį buvo paskirti visų rajono Savivaldybės taryboje atstovaujamų politinių partijų atstovai.
Komisijos pirmininku paskirtas P.Papovas, nariais: R.Jurevičius, I.Juškėnienė, R.Podolskis, L.Semionova, A.Volkov.
Komisija atsako už korupcijos prevencijos politiką rajono Savivaldybėje, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje skatinimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 1.
 
T-12 „Dėl nario į Utenos apskrities regioninės plėtros tarybą delegavimo“.
Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendė į Utenos apskrities regioninės plėtros tarybą deleguoti Zarasų rajono savivaldybės tarybos narį E.Jurevičių ir įgaliojo atstovauti rajono Savivaldybės interesams.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 13; prieš – 0; susilaikė – 6.
 
T-13 „Dėl nario į Ignalinos AE regiono plėtros tarybą delegavimo“.
Į Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybą deleguotas Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys R.Podolskis ir įgaliotas atstovauti rajono Savivaldybės interesams.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 13; prieš – 0; susilaikė – 6.
 
T-14 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo“.
Ä® Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui išrinkti Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys P.Papovas, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas ir tarybos narys E.Jurevičius, Darbo partijos atstovas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų nuostatomis, Savivaldybės savo atstovus į Suvažiavimą savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui renka pagal kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų vietoms tarybose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-15 „Dėl mero pavaduotojo veiklos sričių ir funkcijų nustatymo“.
Nustatytos mero pavaduotojo veiklos sritys ir funkcijos: ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo, socialinių paslaugų ir socialinės globos teikimo, pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros, gyventojų bendrosios kultÅ«ros ugdymo ir etnokultÅ«ros puoselėjimo, vaiko ir jaunimo teisių apsaugos, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo, aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, civilinės saugos, kÅ«no kultÅ«ros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo, sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo, tarptautinio bendradarbiavimo.
Taryba nustatė, kad mero pavaduotojas, koordinuodamas veiklos sritis ir funkcijas, teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje, atlieka kitas rajono Savivaldybės tarybos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 15, prieš – 0, susilaikė – 5.
 
T-16 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos teikimą, pripažino netekusiu galios 2011 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. T-6 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“, nes vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje šis klausimas negali bÅ«ti svarstomas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“.
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo balsų skaičiavimo komisija. Komisijos pirmininku paskirtas R.Podolskis, nariai: S.Goštautienė, V.Guobys, R.Jurevičius, G.Petrėnas, R.Urniežius.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19, prieš – 0, susilaikė - 1.
 
T-18 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“.
Kandidatu į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postą, administracijos direktoriaus V.Sekono teikimu, rajono meras A.Abramavičius pasiÅ«lė Algimantą Cibulskį. Slapto balsavimo rezultatai: už –15; prieš – 1; susilaikė – 4.
Taryba paskyrė Algimantą Cibulskį į rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (A lygis 16 kategorija) pareigas rajono Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas pareigas pradeda eiti 2011 m. balandžio 20 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 14; prieš – 0; susilaikė – 6.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-04-21 09:14:22
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?