2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 24-jame posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Kovo 28 d. įvykusiame 24-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T- 46 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos“.
 Pritarta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14, susilaikė – 5.
 
T- 47 „Dėl Zarasų rajono Savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T- 48 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2012 metų veiklos ataskaitos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2012 metų veiklos ataskaitai.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius 19. Už – 15, susilaikė - 4.
 
T- 49 „Dėl atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo Zarasų rajone plėtros veiksmų plano patvirtinimo“.
            Patvirtintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo Zarasų rajone plėtros veiksmų planas.
Įvertinus AIE naudojimo plėtros Zarasų rajone veiksmų plane parengtus pasiūlymus bei pateiktą atsinaujinančios energijos potencialą rajone bus vadovaujamasi rengiant 2014-2020 metų  Zarasų rajono savivaldybės plėtros strateginį planą. 
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, susilaikė  – 1.
 
T- 50 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų planas.
Zarasų rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano tikslai – nustatyti veiksnius, turinčius įtaką gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų kompleksiškumą ir veiksmingumą, apimantį efektyvesnės socialinių paslaugų struktūros kūrimą ir esamos pertvarkymą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T- 51 „Dėl biudžetinių kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo“.
               Suderintas Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų darbo laikas ir Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktoriai įpareigoti iki š.m. gegužės 6 d. paskelbti suderintą darbo laiką įstaigų internetinėse svetainėse bei prie įėjimų į įstaigų patalpas.  
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 16, susilaikė – 3.
 
T- 52 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T-18 ,,Dėl Zarasų rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo bei geriausio metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ sustabdymo“.
             Sustabdytas 2013 m. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. T–18 ,,Dėl Zarasų rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo bei geriausio metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T- 53 „Dėl 2011 m. vasario 22 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-38 „Dėl Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų maitinimo išlaidų ir išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų bei minimalių vaikų aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis normų patvirtinimo“ 1.1 papunkčio pakeitimo“.
Maitinimo normatyvas vienam vaikui padidintas nuo 10 Lt. iki 10,80 Lt.
           Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T- 54 „Dėl Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo“.
Nuspręsta nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. pertvarkyti Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos struktūrą - nutraukti Degučių pagrindinio ugdymo skyriuje mokinių ugdymą 5-8 klasėse. Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius Leonas Sadauskas  įpareigotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti kiekvieną mokinį, besimokantį Degučių pagrindinio ugdymo skyriuje pagal pagrindinio ugdymo programą, apie mokinių ugdymo 5-8 klasėse nutraukimą. Iki 2013 m. liepos 1 d. Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktoriui Leonui Sadauskui pavesta parengti naują mokyklos nuostatų redakciją ir ją pateikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 12, prieš – 1, susilaikė  - 2.
                                                                         
T- 55 „Dėl įgaliojimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti valstybinių brandos egzaminų grupių vyresniuosius vykdytojus, administratorius ir vykdytojus suteikimo“.
            Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas įgaliotas skirti Zarasų rajono mokyklų direktorius valstybinių brandos egzaminų grupių vyresniaisiais vykdytojais, administratoriais ir vykdytojais 2013 metų brandos egzaminų sesijos laikotarpiui.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16. 
 
T- 56 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2013-2014 mokslo metams nustatymo“.
Nustatytas 2013-2014 mokslo metamsbendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius ir mokinių skaičiausvidurkis klasėse pagalvykdomasbendrojougdymoprogramas,priešmokykliniougdymogrupiųskaičiusir vaikų skaičiaus vidurkisgrupėse. Prašymaimokytis 2013-2014 mokslo metais pagalZararajono savivaldybėstarybosnustatytątvarkąpriimaminuo2013m.balandžio1 d.iki 2013m.rugpjūčio 30 d. irpriėmimas įforminamas iki 2013 rugpjūčio 30 d.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 11,  susilaikė – 5.
 
T- 57 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos penkių žemės sklypų (0,0739 ha, 0,18 ha ir 3 po 0,2 ha) Dusetų mieste, prie Vytauto g., detaliojo plano koncepcijos antrojo varianto patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės administracijos penkių žemės sklypų (0,0739 ha, 0,18 ha ir 3 sklypai po 0,2 ha) Dusetų mieste, prie Vytauto g., skirtų individualiai statybai formuoti, detaliojo plano koncepcijos antrasis variantas.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 14. Už – 14.
 
T- 58 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 4360/0004:112), esančio Bachmatų kaime, Zarasų seniūnijoje, Zarasų rajone, detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo
paskirties, būdo, pobūdžio pakeitimo“.
Patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4360/0004:112), esančio Bachmatų kaime, Zarasų seniūnijoje, Zarasų rajone, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, numatant naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vairavimo mokymo aikštelės) statybos detalusis planas.
Nuspręsta pakeisti patvirtintu detaliuoju planu žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę.
Pavesta planavimo organizatoriui UAB „Jonroka“ paskelbti informacinį pranešimą apie žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4360/0004:112) detaliojo plano patvirtinimą vietinėje spaudoje ir visą detalųjį planą rajono Savivaldybės interneto tinklalapyje. 
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T- 59 „Dėl vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4330/0002:368, nr. 4330/0002:211, Nr. 4330/0002:1), esančių Žagarių kaime, Imbrado seniūnijoje, Zarasų rajone, detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo, naudojimo pobūdžio pakeitimo“.
Patvirtintas žemės sklypų (kad. Nr. 4330/0002:368, Nr. 4330/0002:211, Nr. 4330/0002:1), esančių Žagarių kaime, Imbrado seniūnijoje, Zarasų rajone, sujungimo ir padalijimo į 4 sklypus, dviem sklypam paliekant esamą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, o kitiem dviem sklypam pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį: vienam sklypui numatant naudojimo būdą – atskirų želdinių teritorijos, pobūdis – rekreacinės paskirties želdynų (žaliosios jungtys), kitam – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos detalusis planas. Numatoma ūkinė veikla – durpių ir dumblo fasavimo cechas ir sandėliavimas. Numatyta patvirtinto detaliojo plano sprendiniais pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, naudojimo pobūdį.
Pavesta planavimo organizatoriui – UAB „Givisa“ paskelbti informacinį pranešimą apie vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4330/0002:368, Nr. 4330/0002:211, Nr. 4330/0002:1) detaliojo plano patvirtinimą vietinėje spaudoje ir visą detalųjį planą Savivaldybės interneto tinklalapyje.   
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T- 60 „Dėl kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos žemės sklypo suformavimo prie gamybos, pramonės pastato, unikalus nr. 4399-3003-4015, esančio valstiečių g. 35a, Zarasų mieste, detaliojo plano patvirtinimo“.
Patvirtintas kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos žemės sklypo suformavimo prie gamybos, pramonės pastato, unikalus Nr. 4399-3003-4015, esančio Valstiečių g. 35A, Zarasų mieste detalusis planas. Numatoma ūkinė veikla – kietojo biokuro (skiedros ir malkinės medienos, miško kirtimų atliekų ir medinių atliekų) gamyba, kaupimas, sandėliavimas ir išvežimas.
Pavesta planavimo organizatoriui – UAB „Osginta“ paskelbti informacinį pranešimą apie   žemės sklypo suformavimo prie gamybos, pramonės pastato, unikalus Nr. 4399-3003-4015 detaliojo plano patvirtinimą vietinėje spaudoje ir visą detalųjį planą Savivaldybės interneto tinklalapyje.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T- 61 „Dėl 2010 m. spalio 8 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-194 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio D. Bukonto g. 20, Zarasuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų krašto muziejui“ pakeitimo“.
Zarasų krašto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomos 506,78 kv. metro ploto patalpos, esančios viešosios bibliotekos pastate, D. Bukonto g. 20, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4393-4000-1017.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 62 „Dėl 2011 m. liepos 28 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 115 „Dėl 2011 m. kovo 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-60 ,,Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo“ pakeitimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“.
Pripažintas 2011 m. liepos 28 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-115 „Dėl 2011 m. kovo 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-60 „Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo“ pakeitimo“ 1 punktas.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 63 „Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Šaltinių g. 38 – 1, Dimitriškių kaime, Zarasų rajone“.
Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms – pirminei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą - 41,51 kv. metrų ploto negyvenamąsias patalpas (medicinos punktą), esančias Šaltinių g. 38 - 1, Dimitriškių k., Zarasų r., unikalus Nr. 4399-2002-3017:0009.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 13, susilaikė – 3.
 
T- 64 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nematerialusis turtas – viešosios bibliotekos interneto svetainė, pritaikyta neįgaliųjų pasiekiamumui ir mobiliesiems įrengimams.  Perduodamas nematerialusis turtas bus naudojamas Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant bibliotekos elektronines paslaugas.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 65 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2003-06-20 sprendimo Nr. T-53 „Dėl rajono savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Pripažintas netekusiu galios Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. T-58 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2003-06-20 sprendimo Nr. T-53 „Dėl rajono Savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 66 „Dėl garažo, esančio D. Bukonto g. 1, Zarasuose, perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio apygardos probacijos tarnybai“.
Nuspręsta perduoti Panevėžio apygardos probacijos tarnybai 1 metų laikotarpiui (su galimybe pratęsti) pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 55,00 kv. metrų ploto garažą, esantį D. Bukonto g. 1, Zarasuose valstybinėms funkcijoms vykdyti.  
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, susilaikė - 1.
 
T- 67 „Dėl 2011 m. kovo 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-60 „Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo“ pakeitimo“.
Padidinta Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Zarasų rajono Dusetų vaikų lopšelio – darželio ,,Sartukas“ patikėjimo teise valdomo vaikų darželio pastato, esančio Vytauto g. 29A, Dusetose, Zarasų r., įsigijimo vertė 28471,30 Lt atliktų vaikų darželio pastato rekonstravimo darbų išlaidų verte ir katilinės pastato įsigijimo vertė 71381,53 Lt atliktų katilinės pastato rekonstravimo darbų išlaidų verte.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 68 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų r. Salako pagrindinei mokyklai“.
Zarasų r. Salako pagrindinei mokyklai 10 metų laikotarpiui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialus turtas savarankiškosioms   funkcijoms įgyvendinti.  
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
 
T- 69 „Dėl rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui“.
Patvirtintas rajono Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas. Rajono Savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas priimti sprendimus dėl rajono Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį 1 punktu nustatyta tvarka. Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas, taip pat gali būti nurodytos kitos panaudos sąlygos.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, susilaikė – 1.
 
T- 70 „Dėl nekilnojamojo turto įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą“.
Nuspręsta įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Privatizavimo objektų sąrašą rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu rajono Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą.
Į sąrašą įtrauktas veršidės pastatas(unikalus Nr. 4400-2416-5786, bendras plotas 529,29 kv.m, pastatas akmenbetonio, 1 aukšto, fiziškai pažeistas), esantis Laukesos k. Nr. 3, Zarasų sen., Zarasų r. sav. ir mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0037-8881, bendras plotas 631,44 kv. m, 1 aukšto, medinis su 2 aukštų mūriniu priestatu) su priklausiniais: 120 kv. m ploto dirbtuvių pastatu, 41 kv. m ploto malkine, 35 kv. m ploto malkine, kiemo statiniu – šuliniu (arteziniu gręžiniu su vandens pakėlimo įranga), esančiais Lupenkos k. Nr. 2, Turmanto sen., Zarasų r. sav.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, nebalsavo – 1.
 
T- 71 „Dėl Tarybos nario delegavimo į Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą“.
 Į Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą nuspręsta deleguoti Zarasų rajono savivaldybės tarybos narę V. Barisevičienę.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, nebalsavo – 1.
 
T- 72 „Dėl rajono Savivaldybės mero ir rajono Savivaldybės tarybos narių susitikimų grafiko su visomis rajono Savivaldybės bendruomenėmis ir rinkėjais patvirtinimo“.
Patvirtintas rajono Savivaldybės mero ir rajono Savivaldybės tarybos narių susitikimų grafikas su visomis rajono Savivaldybės bendruomenėmis ir rinkėjais: 2013-04-15 - Imbrado ir Suvieko seniūnijose, 2013-04-16 - Antazavės ir Dusetų seniūnijose, 2013-04-17 - Turmanto, Degučių ir Salako seniūnijose, 2013-04-19  - Antalieptės, Zarasų miesto ir Zarasų seniūnijose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 14, nebalsavo - 2.
 
T- 73 „Dėl pavedimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti finansinį auditą ir pateikti išvadą“.
Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavesta atlikti rajono Savivaldybės finansinį 2013 m. sausio 1 d. skolos auditą ir rajono Savivaldybės tarybai iki 2013 m. balandžio 19 d. pateikti išvadą dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių imti iki 1600,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 74  „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl programos „Zarasų enervizija“ įgyvendinimo administratoriaus ir papildomos finansinės paramos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proejktams įgyvendinti   skyrimo“ pakeitimo“.
Programos „Zarasų Enervizija“ (toliau- Programa) įgyvendinimo administratoriumi paskirta Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“.
Programos įgyvendinimo administratoriui Zarasų rajono savivaldybės viešąjai įstaigai „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“ pavesta vykdyti bendrąją programos priežiūrą ir koordinavimą, programos valdymą, teikti Zarasų rajono savivaldybės administracijai informaciją apie programos įgyvendinimui bei įsipareigojimų vykdymui galinčias daryti įtaką esmines aplinkybes, įgyvendinti kitas programas ir projektus, susijusius su energinio efektyvumo didinimu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 10, prieš -3, susilaikė – 1.
 
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2013-04-08 16:21:19
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?