2019 m. kovo 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Žinotina ūkio subjekto ir įstaigos vadovui

ŪKIO SUBJEKTO (ĮSTAIGOS) VADOVAS CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE ATSAKINGAS UŽ:
 
• galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimą;
• ūkio subjekto (įstaigos) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimą;
• ūkio subjekto (įstaigos) ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano parengimą;
• ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojų civilinės saugos pratybų organizavimą;
• ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojų civilinės saugos mokymų organizavimas;
• informacijos, būtinos kitų civilinės saugos sistemos subjektų funkcijoms civilinės saugos srityje įgyvendinti, teikimą;
• kitų veiksmų ir priemonių, numatytų ūkio subjekto (įstaigos) planiniuose dokumentuose ir užtikrinančių ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojų saugumą, vykdymą.
 
KURIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (ĮSTAIGŲ) VADOVAI PRIVALO ORGANIZUOTI GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMĄ?
 
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas yra nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones, t.y. nustatyti galimus pavojus, kuriems būtina iš anksto pasirengti tam, kad būtų galima jų išvengti arba bent sumažinti prognozuojamus jų padarinius.
 
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė privalo būti atlikta ūkio subjektuose (įstaigose), kurių vadovai privalo organizuoti ūkio subjekto (įstaigos) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė teisės aktuose nustatytu periodiškumu privalo būti peržiūrima ir, prireikus, patikslinama.
 
KURIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (ĮSTAIGŲ) VADOVAI PRIVALO ORGANIZUOTI ŪKIO SUBJEKTO (ĮSTAIGOS) EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PARENGIMĄ?
 
Ūkio subjekto (įstaigos) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslas yra padėti ūkio subjekto (įstaigos) vadovui organizuoti ir koordinuoti ūkio subjekte (įstaigoje) galinčių įvykti įvykių ar ekstremaliųjų įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.
 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus rengia šie ūkio subjektai, įstaigos:
• valstybinės reikšmės objektai;
• strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės, išvardintos LR Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 103-4604; 2009, Nr. 93-3968), išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę, turinčią Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės avarinės parengties planą;
• pavojingieji objektai, kurie pagal Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus, patvirtintus LRV 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), medžiagų kiekiai prilygsta nustatytų kvalifikacinių kiekių I lygiui ar jį viršija, bet nepasiekia II lygio;
• įmonės, kurios steigia ar yra įsteigusios ir eksploatuoja valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektus;
• pavojingas atliekas gaminančios bei tvarkančios įmonės ir nepavojingas atliekas šalinančios įmonės;
• ūkio subjektai ar kitos įstaigos, kuriuose darbuotojai savo veikloje naudoja arba kitaip kontaktuoja su antrosios, trečiosios arba ketvirtosios grupės biologinėmis medžiagomis;
• ūkio subjektai, tiekiantys rinkai ar kitaip tvarkantys, taip pat laikinai įvežantys į Lietuvos teritoriją perdirbti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus;
• apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 red. (Žin., 2007; Nr. 119-4877) ūkio subjektai, kai juose dirba daugiau kaip 50 žmonių;
• ūkio subjektai, užsiimantys civilinių pirotechnikos priemonių gamyba, laikymu ir naudojimu;
• ūkio subjektai, vykdantys ūkinę gamybinę veiklą, kuriai dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos veiklos ypatumų buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
• ūkio subjektai, užsiimantys radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla;
• ūkio subjektai, gaminantys, importuojantys ir transportuojantys naftos produktus;
• ūkio subjektai, eksploatuojantys valstybinės svarbos energetikos objektus;
• ūkio subjektai ar kitos įstaigos, teikiančios apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kai juose vienu metu gali būti 100 žmonių ir daugiau;
• Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos paslaugas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;
• viešųjų pramoginių renginių paslaugas (teatrai, kino teatrai, koncertų salės, universalios salės ir kita) teikiantys ūkio subjektai ir kitos įstaigos;
• prekybos paskirties ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kai bendras plotas viršija 2000 m2;
• ūkio subjektai ir kitos įstaigos, teikiančios formaliojo mokymo paslaugas;
• ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 200 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą ir lankytojus;
• ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių teritorijoje ir (ar) atsakomybėje yra kultūros paveldo objektai ir kurie užtikrina kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valdo ir administruoja statinius bei jų komplektus, ansamblius, įregistruotus kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės.
 
Apkreiptinas dėmesys į tai, kad parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas privalo būti suderinamas su teisės aktuose įvardintomis institucijomis, įstaigomis. Taip pat svarbu nepamiršti, kad teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir periodiškumu, minėtas planas privalo būti peržiūrimas ir, prireikus, patikslinamas.
 
KURIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (STAIGŲ) VADOVAI PRIVALO ORGANIZUOTI ŪKIO SUBJEKTO (ĮSTAIGOS) EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMĄ?
 
Ekstremaliųjų situacijų prevencija - tai priemonių ir veiksmų visuma, kurios pagalba siekiama išvengti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metu nustatytų galimų pavojų arba bent sumažinti galimus jų padarinius.
 
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių organizavimas yra privalomos tuose ūkio subjektuose (įstaigose), kurių vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą.
 
Viena iš teisės aktuose nustatytų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių yra ūkio subjekto (įstaigos) ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimas.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad atsiradus teisės aktuose nustatytoms sąlygoms, minėtas planas privalo būti peržiūrimas ir, prireikus, patikslinamas.
 
KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE ŪKIO SUBJEKTO (ĮSTAIGOS) DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS PRATYBAS?
 
Ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų pratybos organizuojamos tuose ūkio subjektuose, įstaigose, kurių vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą.
 
Šių pratybų tikslas yra patikrinti, o prireikus, ir patobulinti ūkio subjekto (įstaigos) civilinės saugos parengtį galimiems ekstremaliesiems įvykiams, nustatytiems galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metu.
 
Ūkio subjektai (įstaigos) teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu organizuoja stalo ir funkcines pratybas.
 
KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE ŪKIO SUBJEKTO (ĮSTAIGOS) DARBUOTOJŲ MOKYMĄ CIVILINĖS SAUGOS SRITYJE?
 
LRV patvirtintame Civilinės saugos mokymo tvarkos apraše yra išskirtos visų civilinės saugos sistemos subjektų, tame tarpe ir ūkio subjektų (įstaigų) darbuotojų kategorijos, kurias atitikus, privaloma būti išklausius įvadinį civilinės saugos mokymo kursą, po kurio žinios civilinės saugos srityje turi būti gilinamos tęstiniuose civilinės saugos mokymuose. Civilinės saugos kursai organizuojami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre ir apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose.
 
Be to, kad ūkio subjekto (įstaigos) vadovas užtikrina, kad civilinės saugos kursą būtų išklausę Civilinės saugos mokymo tvarkos apraše nustatytas kategorijas atitinkantys darbuotojai, civilinės saugos mokymas nustatytu periodiškumu taip pat privalo būti organizuojamas ūkio subjekto (įstaigos) darbo vietoje.
 
Civilinės saugos mokymą darbo vietoje sudaro:
• mokymas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis;
• mokymasis veikti vadovaujantis savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, jei ūkio subjektas, kita įstaiga turi vykdyti jame nurodytus civilinės saugos uždavinius;
• mokymasis veikti vadovaujantis ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, jei ūkio subjektas (įstaiga) privalo tokį planą parengti.
 
Ūkio subjektų (įstaigų) darbuotojų civilinės saugos mokymo planus ir mokymo tvarkos aprašą tvirtina ūkio subjektų (įstaigų) vadovai arba jų įgalioti asmenys.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civilinės saugos mokymą ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, kaip ir visą jų veiklą civilinės saugos srityje, kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius.
 
TRUMPAI, BET TAIP PAT SVARBU
 
Ūkio subjekto (įstaigos) rengiami tiek ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, tiek ekstremaliųjų situacijų valdymo planas yra dokumentai, kuriuose aprašomos visos ūkio subjekto (įstaigos) planuojamos priemonės ir veiksmai, kurių pagalba ketinama apsaugoti ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojus, lankytojus, atskirais atvejais, taip pat netoli ūkio subjekto (įstaigos) gyvenančius ar dirbančius žmones.
 
Minėtuose dokumentuose įvardintų civilinės saugos sistemos subjektų tinkamas savo funkcijų žinojimas padidina galimybę nelaimės atveju apsaugoti tiek savo darbuotojus, tiek aplinkinius žmones. Šioje vietoje itin svarbų vaidmenį taip pat atlieka ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojų civilinės saugos mokymas ir įgytų žinių bei parengtų dokumentų kokybės įvertinimas ūkio subjekto (įstaigos) darbuotojų civilinės saugos pratybų metu.
 
Svarbu žinoti, kad be visų šių priemonių ūkio subjektas (įstaiga) teikia valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams informaciją, reikalingą tinkamai organizuoti minėtų civilinės saugos sistemos subjektų veiklą civilinės saugos srityje.
 
ATSAKOMYBĖ UŽ CIVILINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ NEVYKDYMĄ
 
Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 1922 straipsnis numato, kad Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas −
užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.
Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų.
Kodeksas papildytas straipsniu:
Nr. XI-1223, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 157-7968 (2010-12-31), šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede
Kai ekstremalioji situacija turėjo skaudžių pasekmių ir ūkio subjekto arba kitos įstaigos vadovas nevykdė civilinės saugos reikalavimų, numatyta jau ne administracinė, o civilinė bei baudžiamoji atsakomybė.
 
Zarasų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija

2012-01-17 10:48:40
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?