2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Būsto pritaikymas neįgaliesiems
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3002
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būsto pritaikymo darbai atliekami neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:
1. Labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
2. Ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis.
3. Vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitas, ne kaip nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).
Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį vertina Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2016-2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. rugpjūčio 10 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-460.
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Prašymą pritaikyti būstą galima pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar socialiniams darbuotojams seniūnijose. Suaugusiam neįgaliajam būsto pritaikymas pakartotinai finansuojamas ne anksčiau kaip po 10 metų, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
4. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
5. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2016-2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 10 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-460.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).
3. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
4. Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys).
5. Išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.
5. Buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą).
6. Neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu.
7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendrabučių bendro naudojimo patalpas( bei patvirtinimą, kai būstas nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą).
8. Banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą.
9. Kitą pareiškėjui svarbią informaciją.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Socialinės paramos skyrius, pasinaudojant programa „Parama“, gauna duomenys iš Gyventojų ir kitų registrų, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:
1. Išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
2. Pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
3. Pažymos apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją;
4. Išrašą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės apie neįgaliojo darbo santykių būklę bei kitą darbinę veiklą;
5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
5.1. būsto adresas;
5.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
5.3. daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas, jei yra);
5.4. civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso iškėlimo faktas (jei yra yra);
5.5. nekilnojamojo turto registro išrašą apie būsto mokestinę vertę, nustatytą masiniu būdu.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymus pritaikyti būstą neįgaliesiems komisija nagrinėja komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiką, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.
Einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į esamą eilę dėl būsto pritaikymo, būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį ir prioritetus bei finansines galimybes.
 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Ragėnienė tel. (8 385) 30 738, Savanorių g. 2, Zarasai, 2 a. , 3 kab., el. p. valerija.rageniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. parama@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-25
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?