2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3025
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją) Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar pas specialistus socialiniam darbui seniūnijose. Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimas Nr. T-21 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.

7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-12 sprendimas Nr. T-191 “Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimo Nr. T-21 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
5.1. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ų) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.2. įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.3. pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal
tam tikrą programą;
5.4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo
datos;
5.5. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą
(nuomojamą) žemę kopiją;
5.7. sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo.
6. Kuro pirkimą patvirtinančius dokumentus, kai kreipiamasi dėl kompensacijos kietu kuru.
7. Asmeninės sąskaitos numerį (kai kreipiamasi dėl kieto ar kitokio kuro).
8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelę arba dokumentą, patvirtinantį atsiskaitymą už paslaugas.
9. Kitus dokumentus.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas.
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti.
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.
6. VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones.
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių
skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką.
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
10. Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) – apie grąžintas gyventojų pajamų mokesčio permokų sumas.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų
gavimo dienos.
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai. 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis) 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar į seniūniją, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai teikiamą
šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui
šildyti ir karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios socialinių išmokų specialistės: Nomeda Dimitrevičienė, tel.(8 385) 37 143, Savanorių g. 2, Zarasai, I a., 2 kab., el. p. nomeda.dimitreviciene@zarasai.lt; Rasa Kundavičienė, tel.(8 385) 37 160, Savanorių g. 2, Zarasai, I a., 1 kab., el. p. rasa.kundaviciene@zarasai.lt; Gintarė Kurilaitė, tel.(8 385) 37 160, Savanorių g. 2, Zarasai, I a., 1 kab., el. p gintare.kurilaite@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-10-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?