2020 m. vasario 24 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2941
Versija 5
Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą ar ištaisymą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo sudarymą.
2. Civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar papildomi:
2.1. kai paaiškėja nauji duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas;
2.2. kai civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų, apsirikta ar buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas.
3. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ar pakeičiami jų tėvų, globėjų ar įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu.
4. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ar pakeičiami tik tais atvejais, kai klaidas ir netikslumus liudija kiti mirusiųjų arba jų artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai, arba jų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.
5. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis taisyklių nustatyta tvarka yra atkuriamas.
6. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teisme.
Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.
Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS).
https://mepis.vrm.lt/internal-web/pages/common/login.xhtml
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864)
3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196)
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374)
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524)
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725)
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ .
9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
10. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
12. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111)
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo nuorašą, jei šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę;
4. Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas pildomas, keičiamas ar taisomas;
5. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
6. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
7. Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra įpėdinis pagal įstatymą arba testamentą, jeigu papildomi, keičiami ar ištaisomi mirusių asmenų civilinės būklės akto įrašai;
8. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją, jeigu civilinės būklės akto įrašas papildomas, ištaisomas ar keičiamas teismo sprendimo, priimto iki 2001-07-01 pagrindu, arba teismo sprendimas priimtas po 2001-07-01, tačiau pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipėsi anksčiau negu teismas savo sprendimą pateikė civilinės metrikacijos įstaigai.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
4,9 EUR - už civilinės būklės akto įrašo ištaisymą, papildymą, pakeitimą.
2,9 EUR - už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Gavėjo bankas (-ai) ir biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:
AB „Citadele“ bankas - LT78 7290 0000 0013 0151
AB DNB bankas - LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas - LT05 7044 0600 0788 7175
AB Šiaulių bankas - LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas - LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius - LT12 2140 0300 0268 0220
AB „Swedbank“ - LT24 7300 0101 1239 4300
UAB Medicinos bankas - LT42 7230 0000 0012 0025
Įmokos kodas - 52843
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už civilinės būklės aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir ištaisymą.
Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
 Gyventojų registro programa LGRIS
 
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
-
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
 6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Dūdėnienė, tel. (8 385) 37 166, el. p. metrikacija@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Audronė Atajevienė, tel. (8 385) 37 166, el. p. audrone.atajeviene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-20
Paslaugos kategorija CIVILINĖS METRIKACIJA