2020 m. kovo 28 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Finansinės paramos iš rajono Savivaldybės biudžeto verslo subjektams skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28069
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama verslo subjektams, pageidaujantiems pasinaudoti finansine parama.
 
Finansinės paramos iš rajono Savivaldybės biudžeto verslo (smulkaus ir vidutinio verslo) subjektams skyrimas reglamentuoja veiklą, susijusią su Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos įgyvendinimu (kai numatomos finansavimo lėšos biudžete šiai programai įgyvendinti).
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:
1. Daliniam kredito palūkanų dengimui (dengiama tik VILIBOR):
1.1. gavus ilgalaikį kreditą, ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui, maksimali kredito suma 200 tūkst.Lt (57,92 tūkst. EUR), palūkanos dengiamos 3 metus:1 metai – 50 proc., 2 metai – 25 proc., 3 metai – 10 proc.
2. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimui nuo 2011 m. sausio 1 d. įsiregistravusiems Verslo subjektams. Kompensacija skiriama mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, atlyginimo Valstybės įmonės registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą 100 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 144,81 Eur (500,00 Lt)
3. Išlaidų verslo planų (paraiškų) rengimo kompensavimui. Skiriama kompensacija ne daugiau 202,73 Eur (700 Lt).
4. Verslo planų (paraiškų) ir dokumentų paramai iš ES struktūrinių fondų, Ignalinos AE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos ir kitų verslo paramos fondų rengimo išlaidoms padengti skiriama iki 50 proc. Kompensacija, bet ne daugiau 868,86 Eur (3000 Lt).
 
5.Reklaminių lankstinukų, skirtų Verslo subjektams reklamuoti, leidybos išlaidų kompensavimui, kompensuojama iki 202,73 Eur (700 Lt), bet ne daugiau 50 proc. patirtų išlaidų.
Verslo subjektai finansine parama gali pasinaudoti po vieną kartą per kalendorinius metus.
Paraiška gali būti pateikiama raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į rajono Savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (105 kab. I a.), atsiuntus paštu Zarasų rajono savivaldybės administracijai (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per pasiuntinį, ar elektroniniu būdu priimamasis@zarasai.lt.
Atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į 105 kabinetą ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, 1998-11-24, Nr. VIII-935.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-188 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos patvirtinimo“.
6. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. I-131 ,,Dėl rajono Savivaldybės komisijos verslo subjektų paraiškoms dėl finansinės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto gavimo svarstyti“ su pakeitimais.
7. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. I-18 ,,Dėl rajono Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Verslo subjektas tiesiogiai pateikia paraišką dėl finansinės paramos skyrimo ir patirtų išlaidų dokumentus.
 
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius paraišką ir dokumentus perduoda sudarytai Komisijai svarstyti.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 d. d. nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Neatlygintina
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis)
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Programoje numatyta finansinė parama netaikoma:
 
1.Valstybės ir savivaldybės įmonėms.
2.Įmonėms, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
3.Įmonėms, kurių paskutinių finansinių metų pajamos iš valstybės neremtinos veiklos sudaro daugiau kaip 1/3 visų paskutinių finansinių metų įmonės pajamų;
4.Įmonėms, kurių per paskutinius dvejus metus skolos ir įsipareigojimai viršijo nuosavą kapitalą;
5.Žemės ūkio veiklos subjektams.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Jolita Zovienė, 3 a., 305 A kab., tel. (8 385) 37187, el. p. Jolita.Zoviene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-08
Paslaugos kategorija Kita parama