2020 m. liepos 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl privačios žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28063
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama:
1. Fiziniams asmenims rajono Tarybos sprendimu turintiems teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, kai taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai.
2. Individuali mokesčio lengvata dėl sumažinimo ar atleidimo nuo vieno iš šių: žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto, žemės ar nuomojantiems valstybinę žemę ir jeigu šiems asmenims praėjusiais kalendoriniais bei einamaisiais metais rajono Savivaldybės taryba individualiu Tarybos sprendimu nebuvo suteikusi vieno iš šių mokesčių lengvatos.
3. Žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio lengvata gali būti taikoma, jeigu tenkinami šie reikalavimai:
3.1. mokesčio mokėtojo privačiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, už kurį parašoma suteikti mokesčio lengvatą, nėra apleistų žemės ūkio naudmenų;
3.2. mokesčio mokėtojo nuomojamas valstybinės žemės sklypas (sklypai) už kurį prašoma suteikti mokesčio lengvatą, išnuomotas ne aukciono būdu;
3.3. mokesčio mokėtojui priklausantis nekilnojamasis turtas, žemė, naudojama valstybinė žemė, už kuriuos prašoma suteikti mokesčio lengvatą, nesubnuomojamas kitiems asmenims;
3.4. mokesčio mokėtojui priklausantis nekilnojamasis turtas, už kurį prašoma suteikti mokesčio lengvatą, nėra įtrauktas į einamųjų metų Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą;
3.5. mokesčio mokėtojas neskolingas: fizinis asmuo - Valstybinei mokesčių inspekcijai, rajono Savivaldybės biudžetui, o juridinis asmuo ir Valstybinio socialinio draudimo fondui.
3.6. mokesčio mokėtojas nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;
3.7. praėjusiais kalendoriniais ar einamaisiais metais susiklostė šios svarbios aplinkybės: mokesčio mokėtojo (fizinio asmens) sunkios ligos atvejis, kai nustatomas iki 40 procentų darbingumo lygis, didelių materialinių nuostolių patyrimas gaisro, ekstremalių situacijų ar įvykių, stichinių nelaimių metu;
3.8. mokesčio suma, kai prašoma suteikti mokesčio lengvatą yra 30 eurų ar didesnė.
4. Fiziniam asmeniui, mokesčio mokėtojui, mokesčų lengvatos gali būti taikomos, jei atitinka 3 punkte keliamus reikalavimus ir tenkina bent vieną iš šių sąlygų:
4.1. einamaisiais metais šeima neteko maitintojo;
4.2. einamaisiais metais šeimoje atsirado neįgalių asmenų, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis, jeigu nebuvo pritaikytas rajono Tarybos patvirtintas žemės ar valstybinės žemės nuomos neapmokestinamasis žemės sklypų dydis;
4.3. bent 3 mėnesius iki prašymo pateikimo yra 0-40 procentų darbingas ir jo šeimoje apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus), jeigu nebuvo pritaikytas rajono Tarybos patvirtintas žemės ar valstybinės žemės nuomos neapmoketinamasis žemės sklypų dydis;
4.4. registruotas Darbo biržoje ne mažiau kaip 6 mėnesius;
4.5. mokesčio mokėtojo šeima gauna socialinę pašalpą;
4.6. 4.1–4.5 punktuose išvardintos sąlygos netaikomos paslaugos apibūdinimo 3.7 punkte išvardintiems reikalavimams.
5. Juridiniam asmeniui, mokesčių mokėtojui, žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių ne daugiau kaip 1000 Eur, nekilnojamojo turto mokesčio ne daugiau kaip 2000 Eur lengvatos gali būti taikomos, jei atitinka 3 punkte keliamus reikalavimus ir tenkina bent vieną iš šių sąlygų:
5.1. įmonėje praėjusiais kalendoriniais ar einamaisiais metais sukuriama ir išlaikoma ne mažiau kaip vienerius metus 5 ir daugiau darbo vietų savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ir jei šie darbuotojai dirba visą darbo dieną;
5.2. įmonėje darbuotojams ne mažiau kaip vienerius metus mokamas vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra ne mažesnis nei 1 minimali mėnesinė alga;
5.3. įmonėje įdarbinama ne mažiau kaip 10 proc. įmonės darbuotojų su negalia, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumas. Asmenys su negalia turi būti įdarbinami ne mažiau 0,5 darbo dienos ir dirba ne mažiau kaip vienerius metus;
5.4. per finansinius metus lėšų investavimas į infrastruktūrą Savivaldybės teritorijoje pagal suderintus su Savivaldybės administracija projektus (kai sutvarkomi objektai nėra skirti investavusios įmonės poreikiams), kai investicijų ar paramos dydis sudaro ne mažiau kaip 200 proc. mokesčio, nuo kurio prašoma sumažinti ar atleisti dydžio;
5.5. per finansinius metus įmonės nuosavų lėšų investicijos rajone sudaro ne mažiau kaip 30000 Eur, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos investicijų ar Pelno mokesčio įsatymai;
5.6. 5.1–5.5 paslaugos apibūdinimo punktuose išvardintos sąlygos netaikomos 3.7 punkte išvardintiems reikalavimams.

Fizinių asmenų, pagal rajono Savivaldybės tarybos sprendimą turinčių teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, kai taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, prašymai pateikiami Finansų skyriui (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai).
Individualūs asmenų prašymai dėl sumažinimo ar atleidimo nuo vieno iš šių: žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių pateikiami jungiantis per elektroninius valdžios vartus, raštu, asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, Zarasų rajono savivaldybės administracijoje – I aukštas, 105A kab., (Sėlių a. 22, 32210 Zarasai) ar elektroniniu paštu priimamasis@zarasai.lt.
Asmenys apie sprendimą dėl privačios žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų priėmimo informuojami raštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2005-06-07, Nr. X-233.
4. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas, 2011-12-21, Nr. XI-1829.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-44 ,,Dėl sumažinimo ar atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Finansų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-28 įsakymu Nr. I-121.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai asmenys, pagal rajono Savivaldybės tarybos sprendimą turintys teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, kai taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia:
1. Fiziniai asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, kuriems sukako pensinis amžius, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų:
- prašymą suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą;
- asmens neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją;
- asmens sutuoktinio neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją;
- asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ne Zarasų rajone, be aukščiau išvardintų dokumentų dar ir pažymos iš seniūnijos apie šeimos sudėtį kopiją.
2. Fiziniai asmenys, kuriems sukako pensinis amžius arba gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų:
- prašymą suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą;
- pensijos gavėjo pažymėjimo kopiją;
- pensinio amžiaus asmens sutuoktinio neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją;
- asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ne Zarasų rajone, be aukščiau išvardintų dokumentų dar ir pažymos iš seniūnijos apie šeimos sudėtį kopiją.
3. Nepilnamečiai vaikai, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų:
- prašymą suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą;
- asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, ar įgaliojimą kreiptis patvirtinantį dokumentą;
- pažymos iš seniūnijos apie šeimos sudėtį kopiją, jei asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ne Zarasų rajone.
4. Daugiavaikės šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų, aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai:
- prašymą suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą;
- pažymos iš seniūnijos apie šeimos sudėtį kopiją;
- pažymų iš mokymo įstaigų, kad vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų, aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose kopijas.

Fiziniai asmenys, norintys gauti individualią mokesčio lengvatą dėl sumažinimo ar atleidimo nuo vieno iš: žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių ir atitinkantys paslaugos apibūdinimo 3 ir 4 punkte išdėstytus reikalavimus, administracijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis prie prašymo pateikia:
1. asmens dokumento kopiją;
2. žemės mokesčio deklaracijos (jei kreipiamasi dėl šio mokesčio lengvatos) kopiją;
3. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją ar kitą VMI išduotą dokumentą, patvirtintą VMI, dėl fizinio asmens nekilnojamojo turto apmokestinimo (jei kreipiamasi dėl šio mokesčio lengvatos);
4. duomenis apie nekilnojamojo turto, žemės paskirtį, adresą ir pagrindines charakteristikas, jei kreipiamasi dėl nekilnojamojo turto ar žemės mokesčio;
5. pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo apie įsiskolinimą biudžetui;
6. aprašymo 4 punkte numatytoms sąlygoms papildomai pateikia:
6.1. mirusio šeimos nario, šeimos maitintojo, mirties liudijimo kopiją;
6.2. neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją, bei sutuoktinio, kito šeimos nario neįgalumą (netektą darbingumą procentais) patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. pažymą iš teritorinės darbo biržos apie fizinio asmens registravimąsi darbo biržoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo dienos ir nedarbo draudimo išmokų gavimą;
6.4. pažymą iš Socialinės paramos skyriaus, dėl socialinės pašalpos gavimo, jei asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą ne Zarasų rajono savivaldybėje;
6.5. pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį, jei asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą ne Zarasų rajono savivaldybėje;
6.6. dokumentus, įrodančius apie 3.7 punkte išvardintas aplinkybės.

Juridiniai asmenys, norintys gauti individualią mokesčio lengvatą dėl sumažinimo ar atleidimo nuo vieno iš: žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių ir atitinkantys paslaugos apibūdinimo 3 ir 5 punkte išdėstytus reikalavimus, administracijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis prie prašymo patekia:
1. dokumentą, nurodantį įmonės veiklos rūšį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, nurodant kodą;
2. įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas: paskutinių finansinių metų metinį balansą, einamojo laikotarpio balansą bei pelno (nuostolio) ataskaitas;
3. einamųjų metų žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos (kai kreipiamasi dėl šio mokesčio lengvatos) kopiją;
4. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją ar kitą VMI išduotą dokumentą, patvirtintą VMI, dėl juridinio asmens nekilnojamojo turto apmokestinimo (kai kreipiamasi dėl šio mokesčio lengvatos);
5. duomenis apie nekilnojamojo turto, žemės paskirtį, adresą ir pagrindines charakteristikas, jei kreipiamasi dėl nekilnojamojo turto ar žemės mokesčio;
6. paslaugos apibūdinimo 5.1 - 5.3 punktuose numatytoms sąlygoms papildomai pateikia darbo vietų sukūrimą, darbuotojų įdarbinimą ir mokamo darbo užmokesčio dydį įrodančius dokumentus (neterminuotų darbo sutarčių kopijas, dokumentą, patvirtinantį, kad įmonėje įdarbinti darbuotojai deklaravę gyvenamąją vietą rajono Savivaldybėje, dokumentą, patvirtinantį, kad įmonėje įdarbinti neįgalūs asmenys, informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo apie darbuotojų draudžiamasias pajamas ir kt.);
7. paslaugos apibūdinimo 5.4 ir 5.5 punktuose numatytoms sąlygoms papildomai pateikia investicijas įrodančius dokumentus (investicijų projektą (projektus), finansinius dokumentus, derinimus, darbų perdavimo ir priėmimo aktus, sutartis ir kt.);
8. dokumentus, įrodančius apie 3.7 punkte išvardintas aplinkybės.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fizinių asmenų:
1. Pažymos iš teritorinės darbo biržos apie fizinio asmens registravimąsi darbo biržoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo dienos ir nedarbo draudimo išmokų gavimą.
2. Pažymos iš Socialinės paramos skyriaus, dėl socialinės pašalpos gavimo, jei asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą Zarasų rajono savivaldybėje;
3. Pažymos iš rajono Savivaldybės administracijos seniūnijų apie šeimos sudėtį, jei asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą Zarasų rajono savivaldybėje.
4. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos informacija ar asmuo nėra bankrutuojantis ar bankrutavęs.
Juridinių asmenų:
1. Pažymos ar asmuo neskolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui.
2. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro informacija ar asmuo nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Fiziniams asmenims, rajono Tarybos sprendimu turintiems teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, kai taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.
Asmenims, prašantiems individualios mokesčio lengvatos:
1. Jei asmens prašymas atitinka paslaugos apibūdinimo 3, 4, 5 punktuose nustatytus kriterijus - rengiamas rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl sumažinimo ar atleidimo nuo asmens prašyme nurodomo mokesčio. Paslauga skaitoma įvykdyta rajono Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ir per 20 darbo dienų informavus pareiškėją.
2. Jei asmens prašymas neatitinka paslaugos apibūdinimo 3, 4, 5 punktuose nustatytų kriterijų, rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl sumažinimo ar atleidimo nuo asmens prašyme nurodomo mokesčio nerengiamas ir apie tai Savivaldybės administracija per 20 darbo dienų raštu informuoja pareiškėją.
 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis). 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Finansų skyriaus specialistas, gavęs fizinio asmens, rajono Tarybos sprendimu turinčio teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, kai taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, ar jo oficialiai įgalioto kito fizinio asmens prašymą suteikti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą, patikrina visus reikalingus pridėti dokumentus, juos kopijuoja ir tvirtina, registruoja Finansų skyriaus Gyventojų prašymų žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymo ir grąžinimo klausimais registre Nr. 19.5. Tik tuo atveju, kai visi reikiami dokumentai yra pateikti, informacinėje sistemoje MASIS pritaikoma valstybinės žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio lengvata, perskaičiuojamas valstybinės žemės nuomos mokestis ir patvirtinama kita mokesčio deklaracija. Dokumentai segami į bylą Nr. 20.36.
Finansų skyriaus specialistas, gavęs asmenų, prašančių individualios mokesčio lengvatos, prašymą, nukreiptą Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, nagrinėja ir patikrina visus reikalingus pridėti dokumentus.
Jeigu asmens prašymas atitinka paslaugos apibūdinimo 3, 4, 5 punktuose nustatytus kriterijus ir visi reikiami dokumentai yra pateikti – rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia rajono Savivaldybės merui įtraukti į Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.
Jeigu asmens prašymas atitinka paslaugos apibūdinimo 3, 4, 5 punktuose nustatytus kriterijus, bet pateikti ne visi reikiami dokumentai, per 20 darbo dienų parengiamas atsakymas ir nurodoma, kokius trūkstamus dokumentus privaloma pateikti, kad būtų rengiamas rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektas ir jis būtų teikiamas rajono Savivaldybės merui įtraukti į Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.
Finansų skyrius, gavęs prašymą, kuris atitinka 3, 4, 5 punktuose nustatytus kriterijus, Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrina pareiškėjui suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, gautą per paskutinius trejus mokestinius metus. Jeigu asmeniui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba viršija per trejus mokestinius metus galimą suteikti pagalbos sumos ribą, prašymas nenagrinėjamas ir apie tai Savivaldybės administracija raštu informuoja pareiškėją Jeigu asmeniui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba neviršija per trejus mokestinius metus galimą suteikti pagalbos sumos ribą, rezervuojama visa maksimaliai galima suteikti mokesčio lengvatos suma.

Visi pateikti dokumentai segami į bylą Nr. 20.31.
 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vyr. specialistė Jolanta Saladžienė, 2 a., 218 kab., tel. (8 385) 37148, el. p. jolanta.saladziene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Laima Tuzikienė tel. (8 385) 37176, el. p. finansai@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-09
Paslaugos kategorija Žemės nuomos administravimas