2021 m. birželio 20 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3021
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaikui, kuriam globa (rÅ«pyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rÅ«pybos) laikotarpiu skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rÅ«pybos) išmoka per mėnesį.
Išmoka mokama ir pasibaigus vaiko globai (rÅ«pybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jei asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiÅ«ros), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai.
Asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Tais atvejais, kai asmuo, gaunantis globos (rÅ«pybos) išmoką, kas mėnesį gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui skirta periodinė išmoka, globos (rÅ«pybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp nustatyto globos (rÅ«pybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.
Vaiko globėjui (rÅ«pintojui) už vaiką, kuriam globa (rÅ«pyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre, jų vykdomai vaiko globai (rÅ«pybai) užtikrinti, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rÅ«pybos) išmokos tikslinis priedas.
Pareiškėjas dėl išmokos kreipiasi ir prašymą pateikia raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį:
1.Jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Zarasų mieste – į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai).
2. Jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra seniÅ«nija – į deklaruotos gyvenamosios vietos seniÅ«niją.
3. Jei pareiškėjo gyvenamoji vieta nedeklaruota – į Socialinės paramos skyrių, jei pareiškėjas gyvena Zarasų mieste, ar į seniÅ«niją, kurioje jis gyvena.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi bÅ«ti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo bÅ«du (paštu, el. paštu, telefonu).
 
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m, lapkričio 3 d., Nr. I-621.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.
6. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti:
4.1. šeimynos, vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;
4.2. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas;
4.3. pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio;
4.4. pažymą iš antstolių kontoros, jei išlaikymą išieško antstoliai;
4.5. pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu;
4.6. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas
(nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos
centre;
4.7. mokyklos pažymą, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi;
4.8. asmeninės sąskaitos numerį.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamą našlaičių pensiją ir/ar vaiko išlaikymo išmoką.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl globos (rÅ«pybos) išmokos ir globos (rÅ«pybos) išmokos tikslinio priedo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar socialinius darbuotojus seniÅ«nijose darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 6 punkte pateiktus dokumentus.
Globos (rÅ«pybos) išmoka, globos (rÅ«pybos) išmokos tikslinis priedas skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, bÅ«tinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Globos (rÅ«pybos) išmoka mokama šeimynai, globos centrui ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų
asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę,
maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rÅ«pyba).
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Alina Vazgelevičienė, tel. (8 385) 37 143, Savanorių g. 2, I a.,2 kab., el. p. alina.vazgeleviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai