2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS33938
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį, jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją) asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar pas specialistus socialiniam darbui seniūnijose.
Jei prašymas pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3.Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d., Nr. I-621.
4.Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801, “Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”.
5.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
6.Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
4.Pareiškėjas, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
4.1. Santuokos faktą patvirtinantį dokumentą;
4.2. Teismo sprendimo įvaikinti kopiją;
4.3. Dokumentų, patvirtinančių globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), kopijas.
5. Švietimo įstaigos pažyma apie mokymąsi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai;
6.Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos priimamas ir išmoka išmokama per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje www.zarasai.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar pas darbuotojus socialiniam darbui seniūnijose, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Alina Vazgelevičienė, tel. (8 385) 37 143, Savanorių g. 2, I a., 2 kab., el. p. alina.vazgeleviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?