2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Išmokos vaikui skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS5791
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam vaikui (auginamam ir/ar globojamam (rūpinamam)) nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 0,79 bazinės socialinės išmokos dydžio universali išmoka per mėnesį.
Teisę gauti papildomą išmoką vaikui turi bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys (rūpinantys) vaiką (vaikus) asmenys:
1. Kai auginami ir (ar) globojami vienas ar du vaikai:
1.1. vaikams nuo gimimo iki 2 metų mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;
1.2. vaikams nuo 2 iki 18 metų mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
2. Kai auginami ir (ar) globojami (rūpinami) trys ir daugiau vaikų, nepriklausomai nuo šeimos pajamų:
2.1. vaikams nuo gimimo iki 2 metų mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui;
2.2. vaikams nuo 2 iki 18 metų mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką
atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą, įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją) asmeniui kreipiantis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar specialistus socialiniam darbui seniūnijose.
Jei prašymas pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621,
4. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. Nutarimu Nr. 801 “Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-162 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” .
7. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5.Pareiškėjas, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
5.1. pažymą apie pajamas;
5.2. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus;
5.3. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. dokumentų, patvirtinančių globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), kopijas;
5.5. mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
5.6. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje, kopiją.
6. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių
skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
4. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai. 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis) 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui kreipiantis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar specialistus socialiniam darbui seniūnijose, darbuotojas įsitikina piliečio asmens
tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, tel. (8 385) 37 194, Savanorių g. 2, I a., 3 kab., el. p. kristina.davainiene@zarasai.lt; Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios socialinių išmokų specialistės: Nomeda Dimitrevičienė, tel. (8 385) 37 143, Savanorių g. 2, I a., 2 kab., el. p. nomeda.dimitreviciene@zarasai.lt; Rasa Kundavičienė, tel. (8 385) 37 160, Savanorių g. 2, I a., 1 kab., el. p rasa.kundaviciene@zarasai.lt; Gintarė Kurilaitė, tel. (8 385) 37 160, Savanorių g. 2, I a., 1 kab., el. p. gintare.kurilaite@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?