2021 m. birželio 15 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Išvada ir sąlygos dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo/ įrengimo.
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS4229
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sąlygos ir išvada vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti pradedamos rengti, gavus statytojo (užsakovo) nustatytos formos prašymą su pridėtais nekilnojamojo turto dokumentais (sklypo planas su pažymėta planuojama gręžinio vieta, registrų centro išrašai). Asmens prašymas pateikiamas raštu rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui asmeniui tiesiogiai atvykus ar į Teritorijų planavimo skyrių ar į „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 106 kab.), paštu arba per pasiuntinį. Sąlygos ir išvada išduodamos asmeniui atvykus į tiesiogiai atvykus į Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 106 kab.), paštu, per pasiuntinį. Asmenys informuojami apie paslaugos įvykdymą prašyme nurodytais Statytojo rekvizitais.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, 2006-07-13, Nr. X-764. 2.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“. 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. 4.Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. I-121.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Nustatytos formos paraišką vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti; 1.UAB „Zarasų vandenys“ išduotas projektavimo sąlygas. 2.Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį. 3.Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos. 4.Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise. 5.Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, kopiją. 6.Sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus. 7.Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalÅ«s leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo. 8.Banko (skolintojo) sutikimą numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui. 9.Sodų bendrijos sutikimą, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje. 10.Ä®monės registracijos pažymėjimą, jei prašymą teikia juridinis asmuo. 11.Ä®galiojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo. 12.Žemės sklypo ribų planą ir kitus reikalingus dokumentus. Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigÅ«no ar valstybės tarnautojo sprendimu gali bÅ«ti nenagrinėjami; Prie asmens prašymo gali bÅ«ti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byla

Administracinės paslaugos teikėjas Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas –Savivaldybės vyriausiasis architektas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 106 kab., tel. (8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vaclovas Stankevičius, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 107 kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. vaclovas.stankevičius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
Dokumentai