2020 m. birželio 7 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2983
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje gyvenamosios vietos nedeklaravusiam asmeniui (toliau – GVNA), kuris savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena (1) benamiams; 2) asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną; 3) asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu; 4) asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį; 5) užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu; 6) asmenims, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.
Prašymą įtraukti į apskaitą pateikia:
- asmeniškai aukščiau 1), 2), 5), 6) punktuose nurodyti asmenys;
- už nepilnametį – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai (įtėviai) yra įtraukti į GVNA apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų (įtėvių), kuris įtrauktas į GVNA apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra;
- nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą, atitinkantis teisės aktų reikalavimus;
- už 3 aukščiau nurodytame punkte aprašytą asmenį nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta, siunčia paštu gydymo įstaigos administracijos atstovas;
- asmuo, atitinkantis aukščiau aprašyto 4 punkto reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje faktiškai gyveno, siunčia paštu su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu, nurodant prašymo 13 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:“ bausmės atlikimo pabaigos datą.
Seniūnijos priima tik savo aptarnaujamos teritorijos gyventojų prašymus, išskyrus asmenų, nurodytų aukščiau 3 ir 4 punktuose (gavusi specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos raštą, kuriuo prašoma įtraukti į GVNA apskaitą asmenį, priverstinai gydomą įstaigoje, su pridėtais dokumentais – užpildytu prašymu įtraukti į apskaitą ir asmens dokumento kopija, taip pat asmens, esančio pataisos įstaigoje ar tardymo izoliatoriuje, užpildytą prašymą įtraukti į GVNA apskaitą su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu ir asmens dokumento kopija, įtraukia asmenį į GVNA apskaitą nuo prašymo gavimo dienos.)
Tam tikrais atvejais (pvz., jeigu dėl fizinės negalios asmuo negali asmeniškai pateikti prašymo įtraukti į apskaitą ar kt.) klausimą dėl prašymo įtraukti į apskaitą priėmimo sprendžia seniūnas.
Prašymai teikiami asmeniui atvykus į instituciją ar įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu Elektroninės valdžios vartų portale, o atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, VIII-840.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/qhMNvebiud

4. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, 1999-03-16, VIII-1085
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD/kcSQIlfDkg

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas, 1996-06-11, I-1374.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

6. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. v-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/70575760f78611e7a20bfa7c2b23a6b2

7. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai;
2. Galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą 2-3 punktuose, ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą, – kai į GVNA apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis. Nepilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;
5. Sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją, jei užsieniečiui yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena (kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną, atliekama nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną).

 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės: Aušra Kastanauskienė, (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 135, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tyel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Julija Pachalko, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-17
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS