2020 m. liepos 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28065
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama juridiniams asmenims (toliau - juridiniams vienetams – JA), nuomojantiems (naudojantiems) valstybinę žemę Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir turintiems mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį.
 
JA valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos patvirtinti pateikiamos Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį (Sėlių a. 22, 32210, Zarasai), 218 kab. ar elektroninėmis priemonėmis el. p. jolanta.saladziene@zarasai.lt. ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino, t.y. kiekvienų metų lapkričio 15 d. Patvirtinta JA mokesčio deklaracija įteikiama asmeniui atvykus į instituciją Sėlių a. 22, Zarasai, 218 kab., laišku ar elektronininėmis priemonėmis.
JA, nepateikusiems nustatytu laiku parengtų deklaracijų, jas išrašo Finansų skyrius ir išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18,  Nr. VIII-1864.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. T-27 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Finansų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-28 įsakymu Nr. I-121.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
JA nuomojantys (naudojantys) valstybinę žemę Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir turintys mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-08 įsakymu Nr. I-115 patvirtintą žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą, 2 egzempliorius. (pridedama)
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
JA, pateikusiam mokesčio deklaracijas, vienas patvirtintas deklaracijos egzempliorius išduodamas per 20 darbo dienų nuo deklaracijų gavimo dienos. Jeigu pateiktos deklaracijos yra koreguojamos ir su JA derinami neatitikimai, terminas skaičiuojamas nuo teisingai užpidytos deklaracijos pateikimo datos.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
JA valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-08 įsakymu Nr. I-115, užpildo patys ir dviem egzemplioriais tiesiogiai, paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis pateikia Finansų skyriui su įmonės vadovo bei vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašais. Finansų skyriaus specialistas, gavęs JA žemės nuomos mokesčio deklaracijų 2 egzempliorius, patikrina pateiktą informaciją, užrašo gavimo datą ir jas patvirtina pasirašydamas arba deklaracijas koreguoja ir su JA derina neatitikimus. Suderinus visą informaciją – deklaracijos patvirtinamos.
 
Vienas deklaracijos egzempliorius lieka Finansų skyriuje, o kitas, patvirtintas Finansų skyriaus, grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui, išsiunčiamas paštu arba elektroniu paštu.
Deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas vykdomas mokesčio deklaravimo metu: nuo kiekvienų metų spalio 1 d.
JA žemės nuomos mokesčio deklaracijos segamos į nuolatinio saugojimo bylą Nr. 20.17.
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vyr. specialistė Jolanta Saladžienė, 2 a., 218 kab., tel. (8 385) 37148, el. p. jolanta.saladziene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Laima Tuzikienė tel. (8 385) 37176, el. p. finansai@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-09
Paslaugos kategorija Žemės nuomos administravimas