2020 m. birželio 6 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Juridinius faktus patvirtinančių archyvinių pažymų, saugomų seniūnijos veiklos dokumentų pagrindu, išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2926
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 Paslauga teikiama asmenims, kurie kreipiasi pažymų, išduodamų Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos archyviniame fonde saugomų dokumentų pagrindu (parengiamos ir išduodamos pažymos apie pajamas ir darbo stažą senatvės, išankstinei senatvės, našlių ir našlaičių, netekto darbingumo, maitintojo netekimo pensijoms skirti ar perskaičiuoti, deklaruojant turtą ir kitais atvejais).
Seniūnijų archyvuose saugoma Zarasų rajono atitinkamos pagal teritoriją apylinkės Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo Komiteto 1952–1995 metų darbo užmokesčio išmokėjimo lapai ir Apylinkės Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo Komiteto potvarkiai kadrų klausimais bei 1954–1981, 1987 m. darbininkų ir tarnautojų, priklausiusių ugdymo įstaigų darbuotojų asmens sąskaitų kortelės – pažymos, atlyginimo išmokėjimo žiniaraščiai.
Asmuo prašymą gali pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje dirbo, tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą e. pristatymas, elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį).
Atsakymas pateikiamas asmeniui į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą e. pristatymas, elektroniniu paštu ( prašyme nurodytu būdu).

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
1994-07-07, I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,
1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, VIII-1524.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/OpyyHleKQw

6. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C21AD42B2592/TFyjiGpdoz

7. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

8. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zrasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/016d9a60e65c11e8a924e51e3682e4fc
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Socialinio draudimo pažymėjimo (darbo knygelės) kopijos.
 
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10  darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė
 
 
 
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės seniūnijose: Aušra Kastanauskienė, tel. (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Julija Pachalko, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Renius Kisielius, tel. (8 385) 59 222, mob. 8 686 38456, el. p. renius,kisielius@zarasai.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt. Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-06
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS