2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius) rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3491
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus Zarasų rajono teritorijoje. Statybą leidžiantys dokumentai: 1. Naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį; 2. Ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį; 3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Asmens prašymas pateikiamas raštu rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui asmeniui tiesiogiai atvykus ar į Teritorijų planavimo skyrių ar į „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 106 kab.) , paštu, per pasiuntinį arba per IS „Infostatyba“. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į tiesiogiai atvykus į Teritorijų planavimo skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 106 kab.), paštu, per pasiuntinį arba per IS „Infostatyba“. (valstybinė rinkliava už leidimo statyti ar rekonstruoti išdavimą turi būti sumokėta iki leidimo išdavimo). Asmenys informuojami apie paslaugos įvykdymą prašyme nurodytais Statytojo rekvizitais.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 2014 m. Nr. I-1240. 2.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo. 3.Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-830/ĮV-488. 4.Lietuvos Respublikos 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl statybos leidimo statytojas (užsakovas) privalo pateikti: 1. Nustatytos formos prašymą. 2. Statinio projektą. 3. Projekto kompiuterinę laikmeną. 4. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Šių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris šioje teritorijoje vykdys statybą). 5. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas, kapitališkai remontuojamas arba atnaujinamas (modernizuojamas), taip pat daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami, kapitališkai remontuojami arba atnaujinami (modernizuojami) daugiabučio namo bendro naudojimo objektai. 6. Sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino panaudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį, kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu ir žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektą inžinieriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti. 7. Statinio projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 straipsnį yra privaloma). 8. Rašytinius pritarimus projektui (jei tokie yra privalomi). 9. Mokėjimo dokumentas apie valstybinės rinkliavos sumokėjimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per: 45 darbo dienas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį; 30 darbo dienų – leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį; 20 darbo dienų – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą; 15 darbo dienų – rašytinių pritarimų projektams ar aprašams atvejais; Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

- neypatingų statinių statybai arba rekonstravimui 72 Eur (250 Lt), - ypatingų statinių statybai arba rekonstravimui 144 Eur (500 Lt). - modernizavimui 28 Eur (100 Lt). (Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 53043)

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Statytojui išduodamas popierinis leidimo egzempliorius atvykus jam asmeniškai į rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus 106 kab., I a., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) arba, pareiškėjo pageidavimu, siunčiamas registruotu laišku paštu arba elektroniniu paštu skenuotas leidimo variantas prašyme nurodytais adresais.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byla

Administracinės paslaugos teikėjas Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas –Savivaldybės vyriausiasis architektas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 106 kab., tel. (8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vaclovas Stankevičius, rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, I a., 107 kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. vaclovas.stankevičius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?