2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
zrs
Įvertink: 0 3
Kodas PAS30710
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama reklaminės veiklos subjektui, norinčiam derinti išorinės reklamos projektą, gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo stabdymą bei leidimo galiojimą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, prašymą pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui raštu (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) arba elektroninėmis priemonėmis (justinas.buicenka@zarasai.lt; info@zarasai.lt; priimamasis@zarasai.lt). Teritorijų planavimo skyriaus atsakingas specialistas, gavęs pareiškėjo prašymą: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo prašyme nurodytu bÅ«du išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas; jei prašymas ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo prašyme nurodytu bÅ«du praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trÅ«kstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori pratęsti leidimą, jis Teritorijų planavimo skyriui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos Apraše nustatyta tvarka turi pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą pratęsti leidimą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, norimas pratęsimo terminas, ir Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas neišduodamas, sustabdomas ir (ar) panaikinamas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7, 8, 9 dalyse nustatytais atvejais. Pareiškėjui išduodamas popierinis leidimas ir vienas egzempliorius suderinto išorinės reklamos projekto atvykus jam asmeniškai į rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus 106kab., I a., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) arba, pareiškėjo pageidavimu, siunčiamas registruotu laišku paštu arba elektroniniu paštu skenuotas leidimo ir projekto variantas prašyme nurodytais adresais.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr. VIII-1864 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, I-533. 3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22, I-733. 4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19, I-1240. 5. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31, Nr. I-779. 6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234. 7. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, VIII-1524 8. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, 2000-07-18, VIII-1871. 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. 10. Lietuvos Respublikos Å«kio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Å«kio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 11. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“. 12. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 5-V-671 „Dėl Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 13. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. I-569 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Zarasų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 14. Teritorijų planavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. I-121.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą, kuriame nurodoma: 1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); 1.2. išorinės reklamos plotas; išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta; 1.3. reklamos skleidimo laikotarpis; 1.4. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas; 1.5. dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso rajono Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, data ir numeris; 1.6. kokiu bÅ«du (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą. 2. Žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso rajono Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. 3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas. 4. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, jeigu reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo. 5. Šalia esančių patalpų savininkų sutikimą įrengti konsolę, jeigu jai tvirtinti reikalingas sienos plotas yra kito savininko. 6. Prekės ženklo registracijos liudijimo kopiją, patvirtintą vadovo, jei naudojamas šis ženklas. 7. Nustatyta tvarka suderintą reklamos projektą (2 egzemplioriai). 8. Vietinės rinkliavos (jei reikia) mokėjimo pavedimo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Už leidimo išdavimą įrengti virš 1 kv. m ploto išorinę reklamą nustatoma vietinė rinkliava: Zarasų mieste – 58 EUR.; kitose Zarasų rajono savivaldybės teritorijos vietose – 43 EUR., trumpalaikę – 0,60 EUR parai. 
 
Mokėti: Gavėjo pavadinimas – Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, bankas – Swedbank, sąskaita – LT657300010002614394, banko kodas 73000, vietinės rinkliavos įmokos kodas 0203.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo prašyme nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį bet ne ilgesnis kaip 5 metai. Leidimas įrengti trumpalaikę išorinę reklamą išduodamas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui

Paslaugos užsakymas per Elektroninius valdžios vartus

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byla

Administracinės paslaugos teikėjas Justinas Buičenka, Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 106 kab., tel. (8 385) 51 572, el. p. justinas.buicenka@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vaclovas Stankevičius, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. I a., 107 kab., tel. (8 385) 37 145, el. p. Vaclovas.stankevicius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija TERITORIJŲ PLANAVIMAS IR STATYBA
Dokumentai
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?