2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimo laidoti išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3125
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama mirusįjį laidojančiam juridiniams ar fiziniams asmenims, atvykusiems gauti leidimą laidoti. Jį išduoda Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnai arba seniūnų įgalioti asmenys.
Žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, gali būti skiriama kapavietė, kurios dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5?2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8?2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio.
Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal teisės aktus joje galima laidoti, praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos.
Leidimai išduodami asmens, pareiškusio valią dėl savo palaikų laidojimo formos, paskirtas šiai valiai įvykdyti asmuo arba, jeigu toks asmuo nepaskirtas, o valia pareikšta testamente, – testamentą vykdančiam asmeniui, arba teisės aktais nustatytais atvejais mirusiojo sutuoktiniui, pilnamečiui vaikui (įvaikiams), tėvams (įtėviams), o jei jų nėra, – kitiems artimiesiems giminaičiams ir kitiems teisės aktuose nurodytiems asmenims, organizuojantiems palaikų laidojimą.
Prašymai priimami ir leidimai laidoti darbo dienomis išduodami seniūnijų darbo laiku administracinėse patalpose. Poilsio ir švenčių dienomis bei po darbo valandų – pagal seniūnijos patalpose bei prie kapinių esančiose informacijos lentose skelbiamą informaciją, kurioje nurodyti seniūnijų asmenų, atsakingų už leidimų išdavimą, kontaktiniai duomenys.
Prašymus galima pateikti ir Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Leidimas išduodamas tiesiogiai asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją, arba prašyme nurodytais būdais ( išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
1994-07-07, Nr. I-533.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/zPTSxfHzjY

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, VIII-1524.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/vOhYrDHkKr

4. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas, 2007-12-20, X-1404.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE/UHecuKbFFh

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr. I-1374.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/UQVcipcuZs

8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-217 „Dėl rašytinio leidimo laidoti, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete, kapavietės indentifikavimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0754c10f54f11e7a20bfa7c2b23a6b2

9. Seniūnijų veiklos nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. I-367.
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=367&NuoMetai=313&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=372&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

10. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zrasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/016d9a60e65c11e8a924e51e3682e4fc


 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas, kuriame nurodoma mirusiojo vardas, pavardė, kapinių, kuriose prašoma palaidoti mirusiojo palaikus, pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius (vienam kapui ar keliems kapams (šeimos kapavietė), laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris arba laidojimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio telefono numeris. Jei prašoma mirusiojo palaikus palaidoti šeimos kapavietėje, papildomai nurodoma šeimos kapavietės numeris, palaidoto (-tų) asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Medicininis mirties liudijimas ar Sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašas, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės.
4. Testamentas arba rašytinis valios pareiškimas, jeigu yra paskirtas (nurodytas) laidojantis asmuo.
5. Mirusiojo kremavimo faktą patvirtinanti pažyma, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti.
6. Įgaliojimas (ar kitas dokumentas), jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugų teikėjas.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1 darbo diena
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Dvipusis brandos laipsnis 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Specialistės seniūnijose: Aušra Kastanauskienė, tel. (8 385) 57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Irena Andriūnienė, tel. (8 385) 36 744, el. p. antazave@zarasai.lt; Edita Tuzikienė, tel. (8 385) 36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt; Danutė Umarienė, tel. (8 385) 56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt; Audronė Bikulč, tel. (8 385) 36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt; Aldona Valinskiene, tel. (8 385) 59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt; Janina Cibulskienė, tel. (8 385) 36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt; Julija Pachalko, tel. (8 385) 31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt; Svetlana Kuzmickienė, tel. (8 385) 37 182, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Jovita Juškėnaitė, tel. (8 385) 30 511, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Seniūnai: Arvidas Saulius, tel. (8 385) 57 340, mob. 8 615 9277, el. p. antaliepte@zarasai.lt; Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385) 36 345, mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt; Jonas Šileikis, tel. (8 385) 36 785, mob. 8 686 17 688, el. p. deguciai@zarasai.lt; Saulius Kėblys, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61839, el. p. dusetos@zarasai.lt; Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, mob. 8 616 16063, zarasu.imbrado@seniunija.gov.lt; Gintautas Altanas, tel. (8 385) 36 219, mob. 8 610 10877, el. p. suviekas@zarasai.lt; Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385) 58 241, mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt; Valdas Utka, tel. (8 385) 37 182, mob. 8 687 80131, el. p. zarasusen@zarasai.lt; Olga Podolskienė, tel. (8 385) 30 507, mob. 8 655 10337, el. p. Zarasu.m.sen@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-12-07
Paslaugos kategorija SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?