2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS21251
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama ir leidimas ūkio subjektui išduodamas toje savivaldybėje, kurioje pareiškėjas (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą. Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais visoje šalies teritorijoje.
 
Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:
– leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
– leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;
– leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams.
 
Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams.
Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19, 24 punkto reikalavimus ir turi technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas (Leidimų išdavimo taisyklių 21.3.1, 22 ir 23 punktai).
Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti, pakeisti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis, išduoti dublikatą), sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, el. p. priimamasis@zarasai.lt) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos 2002-05-16 energetikos įstatymas,
 
2002-05-16, Nr. IX-884.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-16, Nr. VIII-1725.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
7. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346.
8. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
9. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, kuriame nurodoma:
 
1. Pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
2. Veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis. Kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti. Įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (Leidimų išdavimo taisyklių 2 priedas).
3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;
4. Juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė.
5. Kokiu būdu pareiškėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.
 
Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
1. Deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams, – šių dokumentų pateikti nereikia.
2. Terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams, – šių dokumentų pateikti nereikia.
3. Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
4. Deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams (Leidimų išdavimo taisyklių 10 priedas).
 
Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, kuriame papildomai nurodoma:
1. Turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.
2. Prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai.
3. Prašomi įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 32 punkte nurodytus reikalavimus.
 
Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, kuriame papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą. Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
1. Juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas.
3. Leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą).
5. Pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).
 
Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą ir (ar) gauti leidimo dublikatą, pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data. Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainės.
 
2. Duomenys apie fizinį asmenį (ar nėra jo atžvilgiu pradėta bankroto procedūra) gaunami iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės.
3. Informacija dėl pareiškėjo veiklos – iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
4. Informacija apie pareiškėjo ar leidimo turėtojo nustatytos valstybės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą. Tikrinama Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 21 darbo dieną nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo Zarasų rajono savivaldybėje dienos.
 
2. Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidime įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti, registravimo Zarasų rajono savivaldybėje dienos.
3. Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti, registravimo Zarasų rajono savivaldybėje dienos.
4. Kai leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas, nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti, ne vėliau kaip 10 darbo dienų nuo šių dokumentų įregistravimo Zarasų rajono savivaldybėje dienos, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.
5. Leidimų išdavimo taisyklių 76 punkte nurodytais atvejais Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie leidimo turėtojo juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, leidimo turėtojo fizinio asmens mirtį.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 376 Eur (1298 Lt),
 
už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 86 Eur (297 Lt).
 
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752,
Bankas ,,Swedbank”, AB, 7300,
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300,
Įmokos kodas: 52543.
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą ar pakeitimą.
Kiti bankai:
AB DNB bankas, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025.
 
1. Už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą valstybės rinkliava neimama.
2. Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.
3. Informaciją apie įmokos kodus ir jų pavadinimus, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas ir mokėjimo vykdymo pavedimo formavimą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje šiais adresais:
http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai;
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita;
http://www.vmi.lt/cms/mokejimo-vykdymo-dokumento-formavimas.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
1-as informacinis administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje ,,Paslaugos“, taip pat prašymą ir pridedamus dokumentus galima pateikti ir elektroninėmis priemonėmis. Zarasų rajono savivaldybė nėra nustačiusi leidimų išdavimo elektroninių formų.
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti pateiktus dokumentus, įsitikinti, ar asmens pateikti dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas Leidimų išdavimo taisyklių IV skyriuje, taip pat ar pareiškėjas atitinka Leidimų išdavimo taisyklių 19, 20, 21.3.1, 22, 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus.
 
Leidimo turėtojas, vykdydamas leidime nurodytą veiklą, privalo laikytis Energetikos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje ir Prekybos taisyklėse nustatytų reguliuojamosios veiklos sąlygų.
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, 3 a., 310 kab., tel. (8 385) 37187, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?