2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS28049
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir užsienio juridiniams asmenims, įregistravusiems filialą (toliau vadinama – juridiniai asmenys), veikiantiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 ,,Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka gavę licenciją organizuoti mažąsias loterijas. Mažoji loterija – loterija, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 28962 Eur (100 000 litų). Mažosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 14481 Eur (50 000 litų).

 
Mažosios loterijos organizatorius, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, privalo turėti kredito įstaigos finansinę garantiją. Garantijos dydis turi būti ne mažesnis kaip 14481 Eur (50 000 litų). Šiuos reikalavimus loterijos organizatorius privalo būti įvykdęs iki dokumentų licencijai gauti pateikimo.
Mažųjų loterijų organizavimo licencijas teisės aktų nustatyta tvarka Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje išduoda Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Juridiniai asmenys, norintys gauti licenciją organizuoti mažąją loteriją Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui tiesiogiai, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 A kab., I a., el. p. priimamasis@zarasai.lt) arba naudodamiesi Kontaktinio centro pranešimų sistema Kontaktinio centro portale www.verslovartai.lt pateikia reikiamus dokumentus.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Mažosios loterijos organizavimo licencijavimą reglamentuoja:

 
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-16, Nr. VIII-1725.
4. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas 2003-07-01, IX-1661
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1550 ,,Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
8. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. DI-3 „Dėl didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“
9. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-06 įsakymu Nr. I-678.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 
1. Prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodoma:
1.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai;
1.2. licencijos rūšis;
1.3. juridinio asmens administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data;
1.4. pridedamų dokumentų sąrašas.
2. Dokumentus, patvirtinančius nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo. Juridinis asmuo, kuris pageidauja organizuoti mažąją loteriją ir kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją.
3. Duomenų apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, gavęs rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus nukreiptą prašymą išduoti licenciją ir nurodytus dokumentus, juos nagrinėja ir:

 
- per 3 darbo dienas pateikia jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl pateiktuose dokumentuose nurodytų asmenų ir dėl juridinio asmens galimos neteisėtos veiklos;
- prašyme nurodytų dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai pagal juridinio asmens buveinės adresą patikrinti, ar juridinis asmuo neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).
Nurodytosios institucijos pagal savo kompetenciją turi pateikti išvadas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos.
Sprendimus, susijusius su mažosios loterijos organizavimo licencijavimu, priima Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Licencija išduodama neterminuotam laikui per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų, kurių reikia išduodant licenciją, gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą išduoti licenciją arba atsisakyti išduoti licenciją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pranešama juridiniam asmeniui.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos išdavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Mažosios loterijos organizavimo licencijos išdavimas – 1158 Eur.

Rinkliava mokama: VMI prie LR Finansų ministerijos, sąsk. Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas – 53043.
 
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
-
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Licencijos neišduodamos, jeigu:
 
-pateikiami ne visi nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, arba jie netinkamai įforminti;
-pateikti klaidinantys duomenys arba žinomai neteisinga informacija;
-gaunama neigiama išvada iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos arba Valstybės saugumo departamento dėl nurodytų asmenų ir dėl juridinio asmens veiklos arba paaiškėja, kad nurodyti asmenys turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;
-paaiškėja, kad juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus tuos atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
-juridinis asmuo neturi apmokėto Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo 14 straipsnyje nustatyto dydžio nuosavo kapitalo arba kredito įstaigos finansinės garantijos.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, vyr. specialistė Ramutė Gaidamavičienė, 3 a., 310 kab., tel. (8 385) 37187, el. p. ramute.gaidamaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, tel. (8 385) 37146, el. p. dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-06-28
Paslaugos kategorija LICENCIJOS IR LEIDIMAI (PREKYBA, KASINĖJIMO DARBAI, KELEIVIŲ VEŽIMAS, LOTERIJŲ, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS).
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?