2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2553
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
1.Paslauga teikiama melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams, pageidaujantiems gauti informaciją apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, melioracijos statinių techninius dokumentus.
 2.Savivaldybėje Kaimo plėtros skyriuje gautas prašymas registruojamas žurnale, kuriame nurodoma pareiškėjo vardas, pavardė, pateiktų dokumentų sąrašas, prašymo registracijos data, pareiškėjui išduotų melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas, šių dokumentų išdavimo data, gavusio šiuos dokumentus asmens vardas, pavardė ir parašas. Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.
3.Savivaldybės Kaimo plėtros skyrius, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos parengia ir pateikia pareiškėjui šiuos dokumentus:
3.1.drenažo plano ištraukos kopiją masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;
3.2.šiame žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas;
3.3.drenažo bei griovio plano masteliu 1:2000 su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;
3.4.drenažo rinktuvų profilių kopijas;
3.5.paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai, tai pažymint sutartiniais ženklais pareiškėjui išduodamo plano kopijoje. Jeigu yra būtinybė, plano kopijoje papildomai nurodomi drenažo rinktuvų skersmenys (jeigu išduodamo plano ištraukoje to nematyti), vandens nuleistuvų charakteristikos ir kiti duomenys bei pridedama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus „Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga“ ištraukos kopija, taip pat institucijų, išduodančių reikalingus dokumentus ir reikalavimus darbams nusausintoje žemėje atlikti, sąrašas ir adresai.
Melioracijos statinių techniniai dokumentai ir kita informacija rengiama dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas pareiškėjui, kitas lieka rajono Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje.
Asmuo apie paslaugos įvykdymą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais, dokumentai, nurodyti 3 punkte, įteikiami jam atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos 313 kab., III a. (Sėlių a. 22, 32110, Zarasai) (asmuo pasirašo registravimo žurnale) arba gali būti išduodami pareiškėjui elektroninėmis priemonėmis, arba elektroninėmis priemonėmis teikiami Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar jos padaliniams.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, 2004-02-05, Nr. IX-2009.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228.
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“.
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 3d. įsakymas Nr. 3D-969 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186.
9. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 Fizinis/ juridinis asmuo, norintis gauti melioracijos statinių techninius dokumentus ar sąlygas projektams rengti pateikia šiuos dokumentus:
 
1. Prašymą.
2. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro pažymėjimą (kopiją), įrodantį melioruotos žemės priklausomybę ir įregistravimą.
3.Žemės sklypo planą M 1:5000 arba M1:10000.
4. Statybvietės ribų planą (M 1:2 000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, inžineriniais tinklais ir žemės naudotojų sklypų ribomis.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 Techninės sąlygos išduodamos per 15 kalendorinių dienų. Tais atvejais, kai techninės sąlygos turi būti suderintos arba patvirtintos aukštesniosios institucijos – bendra techninių sąlygų išdavimo trukmė neturi viršyti 25 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Nemokama
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
 Įregistruotas V1 registre ir įsegtas į 6.67 bylą
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Čiučelienė, tel. (8 385) 37 184, el. p. irena.ciuceliene@zarasai.lt Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyresnysis specialistas Aivaras Sribikė, tel. (8 385) 37 184, el. p. aivaras.sribike@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petreniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-07
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?