2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas
zrs
Įvertink: 2 2
Kodas PAS2493
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo pateikiamas raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį Zarasų rajono savivaldybės administracijoje ,,viename langelyje“ (I aukštas, 105A kab., Sėlių a. 22, 32210 Zarasai) ar elektroninėmis priemonėmis (priimamasis@zarasai.lt, info@zarasai.lt).
Į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl:
1) vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo (toliau – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius), seniūnija, kurioje gyvena vaikas, prokuroras ir teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);
2) vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės pakeitimo ar panaikinimo turi teisę kreiptis vaikas, vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo paskirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaikų socializacijos centras (kai vaikui buvo paskirta vidutinės priežiūros priemonė);
3) vaiko minimalios priežiūros priemonės pratęsimo turi teisę kreiptis teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, prokuroras ir vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo;
4) vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo turi teisę kreiptis teritorinė policijos įstaiga, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, prokuroras ir vaikų socializacijos centras.

Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu (prašyme nurodytu adresu).
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/hcmjBlLATs
2. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.
https://e-Seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/qXxjNhaXNV
3. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-181 ,,Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/573e4cf00a5811e79ba1ee3112ade9bc
4. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)-25 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties“.
5. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)-11 ,,Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Zarasų savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cb67ee0fa9811e78bcec397524184ce

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo.
2. Gimimo liudijimo, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo atveju:
1)Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išvada dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.
2) Mokyklos vadovo pasirašyta išsami charakteristika, kurioje būtų pateikti duomenys apie vaiko šeimą, pamokų lankomumą, pažangumą, lankomus neformaliojo švietimo būrelius, ugdymo įstaigos taikytas poveikio ir pagalbos vaikui priemones bei jų įvertinimas.
3) Taikytų poveikio ir pagalbos vaikui priemonių įrodymo dokumentai (mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžių (kuriuose buvo svarstomas vaiko elgesys ir kt. protokolų išrašai, mokyklos ir/ar mokytojų tarybos posėdžių protokolų išrašai (jei vaikas buvo svarstomas šiose tarybose), kitų mokyklos turimų dokumentų (individualių pokalbių, lankymosi vaiko namuose aktų su tėvų (globėjų, rūpintojų) parašais, mokyklos bendruomenės narių pranešimų, skundų, prašymų, vaiko pasiaiškinimų, pasižadėjimų raštu dėl netinkamo elgesio) kopijos, vaiką konsultavusių mokyklos specialistų konsultacijų išvadų išrašai informacija apie mokykloje vaikui teiktą kitą socialinę pedagoginę pagalbą).
4) Pažymų iš Pedagoginės psichologinės tarnybos, Psichikos sveikatos centro, kitų pagalbą teikiančių įstaigų apie suteiktą pagalbą vaikui (jei vaikui šiose įstaigose pagalba buvo teikta) kopijos.

2. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo atveju: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus ir švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos pateiktos išvados dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.


 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Minimalios priežiūros priemonių skyrimo atveju – 10 darbo dienų (jeigu vaikas kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui), kitais atvejais – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Vidutinės priežiūros priemonės skyrimo atveju – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo teismo leidimo gavimo datos.
 

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus byla (30.37).
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Verutė Jarmalavičienė tel. Nr. (8 385) 31202, El. p. verute.jarmalaviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-21
Paslaugos kategorija Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?