2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Paraiškų tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenis ir pasėlių plotus priėmimas ir informacijos šiais klausimais teikimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3157
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paraišką tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pareiškėjo valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) ir joje turi būti ne mažiau negu 1 ha žemės ūkio naudmenų. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo data einamaisiais metais nustatoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.Pareiškėjas turi atvykti į seniūniją, kurioje yra įregistruota valda ir pateikti paraišką tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti.Pareiškėjas ir Kaimo plėtros skyriaus darbuotojas patvirtina parašais išspausdintos paraiškos teisingumą. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta, kai patvirtinama Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje ir atspausdinamas registracijos dokumentas, kurį pasirašo pareiškėjas ir Kaimo plėtros skyriaus specialistas. Pasirašytas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, o registracijos dokumentas pasibaigus paraiškų priėmimo terminui per 3 darbo dienas perduodamas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
 
Informacija teikiama Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje (Sėlių a.22, 32110 Zarasai,320 kab., III a.)
Paslauga vykdoma paraiškos teikimo metu.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2.Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais.
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D-932 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“.
6.Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Seniūnijos/Savivaldybės darbuotojui pagal pareiškėjo valdos centro adresą pateikiami šie elektroninei paraiškai užpildyti reikalingi dokumentai:
 
1.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
2. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
3. Laisvos formos dokumentas su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (pasėlių pavadinimai, laukų plotai) ir, esant galimybei, praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti kopija.
4. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planai) pateikia juos turintys pareiškėjai. Jeigu pareiškėjas turi, pateikiami žemėlapių fragmentai su ankstesniais metais įbraižytais (deklaruotais) laukais. Skyriaus specialistas elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir / ar miško ir kitus plotus.
5. Jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau įbraižyti kito pareiškėjo laukai, pateikiami žemės valdymo teisę patvirtinantys dokumentai kartu su kadastro žemėlapiais.
6. Pareiškėjas turi pasirašyti suformuotą ir išspausdintą paraiškos registravimo dokumentą, kuris yra paraiškos dalis.
Pareiškėjas, turintis techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, gali jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir pats užpildyti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir/ar miško ir kitus plotus. Užpildęs elektroninę paraiškos formą, pareiškėjas privalo atsispausdinti paraiškos registravimo dokumentą, jį pasirašyti ir per 10 darbo dienų atsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras).
Pareiškėjai, ketinantys sertifikuoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus, privalo ne vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikti paraiškos elektroninę formą.
Esant poreikiui ar gavus raštą/paklausimą iš administruojančios institucijos, gali būti teikiami (siunčiami paštu arba teikiami tiesiogiai) šie dokumentai / dokumentų kopijos / užpildytos dokumentų formos:
1. Atsakymas į pranešimą dėl deklaruotų duomenų neatitikimo.
2. Prašymas dėl paraiškos išregistravimo.
3. Prašymas dėl paraiškos duomenų keitimo.
4. Pranešimas dėl valdos perdavimo.
5. Prašymas dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo.
6. Prašymas priimti pavėluotai pateiktą paraišką.
7. Žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinantys dokumentai.
8. Žemės ūkio veiklą įrodantys dokumentai:
8.1. gyvulių ženklinimo dokumentai;
8.2. seniūnijos išduota pažyma, patvirtinanti žemės
dirbimą;
8.3. žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentai;
8.4. kiti dokumentai.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Tuo momentu , kai kreipiasi pareiškėjas. 1d.d.
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
nemokama
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis-2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
1Administracinė paslauga galutinė
 
Pareiškėjas lapkričio mėn. pradžios paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) gali pats arba su seniūnijos/savivaldybės darbuotojo pagalba aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, kurių dėl pateisinamų priežasčių neaprašė pateikdamas paraišką. PPIS užregistravus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, pareiškėjas raštu teikia Centrui prašymą patikslinti kontrolinių žemės sklypų kad ribų pasikeitimai yra aprašyti PPIS.
Paraiška pildoma Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal Dokumentacijos planą įregistruotas V1 registre ir įsegtas į bylą 6.67.
 
Administracinės paslaugos teikėjas Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, 306 kab., tel. (8 385) 37164,el. p. lina.petreniene@zarasai.lt Kaimo plėtros skyriaus specialistai: Antalieptės seniūnijoje Audrutė Saulienė, tel. (8 385) 57250, el.p. Audrute.sauliene@zarasai.lt Antazavės seniūnijoje Audronė Kačiulienė, tel. (8 385) 36759, el.p. Audrone.kaciuliene@zarasai.lt Degučių seniūnijoje Vytautas Budrys, tel. (8 385) 31206, el.p. Vytautas.budrys@zarasai.lt Dusetų seniūnijoje Edita Šakalienė, tel. (8 385) 56532, el.p. Edita.sakaliene@zarasai.lt Imbrado seniūnijoje Zita Buterlevičienė, tel. (8 385) 36328, el.p. Zita.buterleviciene@zarasai.lt Salako seniūnijoje Gelmina Budrienė, tel.(8 385) 31205, el.p. Gelmina.budriene@zarasai.lt Suvieko seniūnijoje Audronė Verseckienė, tel. (8 385) 36237, el.p. Audrone.verseckiene@zarasai.lt Turmanto seniūnijoje Gražina Linkel, tel. (8 385) 31207, el.p. Grazina.linkel@zarasai.lt Zarasų seniūnijoje Aldona Nastajienė, tel. (8 385) 37147, el.p. Aldona.nastajiene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, 306 kab., tel. (8 385) 37164, el. p. lina.petreniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-07
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
Dokumentai