2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS33940
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;
2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Išduotą Pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą buto savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Gavus raštišką buto savininko sutikimą, Pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą bendrojo naudojimo objektų valdytojui pateikia Socialinės paramos skyrius.
Prašymas-paraiška pateikiama elektroniniu būdu , raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją) Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar pas specialistus socialiniam darbui seniūnijose. Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675.
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
6.Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimas Nr. T-21 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7.Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
2.Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
3. Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.
4. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.
5. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
6. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
7. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
7.1. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ų) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
7.2. įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
7.3. pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal
tam tikrą programą;
7.4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo
datos;
7.5. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
7.6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą
(nuomojamą) žemę kopiją;
7.7. sudarytą sutartį dėl šilumos, vandens, įsiskolinimo
padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas.
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti.
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.
6. VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones.
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių
skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką.
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
10. Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) – apie grąžintas gyventojų pajamų mokesčio permokų sumas.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ :
1. Prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma.
2. Prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma.
3. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.
 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.


 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios socialinių išmokų specialistės: Nomeda Dimitrevičienė, tel.(8 385) 37 143, Savanorių g. 2, I a., 2 kab., el. p. nomeda.dimitreviciene@zarasai.lt; Rasa Kundavičienė, tel.(8 385) 37 160, Savanorių g. 2, I a., 1 kab., el. p. rasa.kundaviciene@zarasai.lt; Gintarė Kurilaitė, tel. (8 385) 37 160, Savanorių g. 2, I a., 1 kab., el. p gintare.kurilaite@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?