2020 m. kovo 31 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS2927
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
 • Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.
Ši paslauga teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma Registrų centrui neišduodama. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyrių (Malūno g. 4, 32129 Zarasai), atsiųsti paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.

Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyrių (Malūno g. 4, 32129 Zarasai), arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).

 

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533

2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.
 

3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234.
 

4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11, Nr. VIII-1524.

5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, 2012-05-10, Nr. XI-2000
 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.
 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

8. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 

9. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr.V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 

10. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

11. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

12. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl dokumentų perdavimo:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Dokumentas apie likvidatoriaus paskyrimą, jei įmonę likviduoja įmonės, teismo ar kt. įgaliotas, paskirtas asmuo.
3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.
4. Pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus sutvarkyti įmonės dokumentai.
5. Įmonės dokumentų bylų apyrašas, laikino saugojimo bylų sąrašas ir įstaigos istorijos pažyma.
Dėl pažymų išdavimo:
1. Jei dokumentai perduodami, likviduoto juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti aktas (išduodamas, kai Archyvų skyrius faktiškai perima dokumentus pagal pateiktą bylų apyrašą, laikino saugojimo bylų sąrašą bei įmonės istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą).
2. Jei juridinis asmuo nevykdė veiklos, likvidatorius kartu su prašymu turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kuriame vykdoma šio juridinio asmens, kaip draudėjo, apskaita, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo neteikė duomenų apie apdraustųjų asmenų valstybinį socialinį draudimą per visą juridinio asmens veiklos ar per konkretų laikotarpį.
 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Informacija iš VĮ Registrų centro ir Savivaldybės duomenų valdymo sistemų.

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 10 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Nemokama
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Bendradarbiavimo lygis
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Asmuo pateikia prašymą, kuris registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje @vilys (toliau – EDVS @vilys). Perduodamas paslaugos vadovui, kuris perduoda paslaugos vykdytojui. Esant reikalui paslaugos vykdytojas pats surenka reikiamą informaciją iš atitinkamų registrų, Savivaldybės duomenų bazių ir parengęs atsakymą asmeniu, perduoda paslaugos vadovui. Pasirašęs dokumentą paslaugos vadovas perduoda registruti dokumentą EDVS@vilys. Dokumentas pateikiamas asmeniui.

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
 Pagal Dokumentacijos planą 6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Elvyra Glaskienė, elvyra.glaskiene@zarasai.lt; Malūno g. 4, Zarasai, II aukštas, tel. (8 385) 37 193,
Administracinės paslaugos vadovas Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Malinauskaitė, dovile.malinauskaite@zarasai.lt Malūno g. 4, Zarasai, II aukštas, tel. (8 385) 37 193,
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-26
Paslaugos kategorija ARCHYVAI