2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image

Pieno gamintojų paraiškų ir metinių deklaracijų priėmimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS31192
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama pieno gamintojams, kurie kreipiasi dėl pieno kvotos keitimo, perdavimo, nuomos, metinės pieno gamybos ir realizavimo deklaracijos. Kaimo plėtros skyriaus specialistas priima paraiškas. Tinkamai užpildytas paraiškas įregistruoja, netinkamai užpildytas atmeta ir apie tai informuoja gamintojus.Kas savaitę paraiškas perduoda Žemės Å«kio informacijos ir kaimo verslo centrui Gavusi informaciją iš Nacionalinės mokėjimo agentÅ«ros prie Žemės Å«kio ministerijos arba Centro apie atmestas paraiškas, per 10 darbo dienų perduoda informaciją gamintojams.Paraiškos formą atspausdina iš AgentÅ«ros ar Centro interneto tinklalapio, jeigu gamintojai nepateikia savarankiškai atspausdintų formų. Pieno gamintojas Nacionalinės mokėjimo agentÅ«ros pieno kvotų administravimo paraiškas pateikia savivaldybei.
 
Paraiškos priimamos tiesiogiai nurodytais terminais:
K1 Pranešimas apie pieno supirkėjo, atsakingo už apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą pakeitimą -nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 31 d.
K2 Paraiška kvotai iš nacionalinio rezervo gauti — nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.
K3 Pranešimas apie atnaujintą pieno gamybą — iki kitų pieno gamybos kvotos metų balandžio 1d. (iki kitų pieno gamybos kvotos metų balandžio 1 d. skaičiuojant nuo pieno gamybos sustabdymo momento)
K4 Paraiška dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos apkeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą einamiesiems kvotos metams — nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d., ateinantiems kvotos metams — nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d.
K5 Paraiška dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą einamiesiems kvotos metams — nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d., ateinantiems kvotos metams — nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d.
K10 tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija — iki gegužės 14 d.
K11 Paraiška pieno gamybos kvotai perimti/perduoti – visus metus.
Kiti su kvotų administravimo sistema susiję dokumentai — visus metus.
Prašymai ir skundai dėl apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą dydžio iš gamintojų, turinčių pieno pardavimo perdirbti kvotą – nuo 2004-2005 kvotos metų — kasmet iki liepos 15 d.
Prašymai ir skundai dėl apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą dydžio iš gamintojų, turinčių pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą – nuo 2004-2005 kvotos metų-kasmet iki liepos 15 d.
Skundai dėl pastebėtų techninių klaidų ar netikslumų – visus metus arba iki nurodyto termino pateiktame informaciniame pranešime.
Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną priėmimas.
Išmokos skiriamos pieno gamintojams, kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ir kaimo verslo registre žemės Å«kio valdos valdytoju arba partneriu, deklaravo einamaisiais metais žemės Å«kio naudmenų ir pasėlių plotus , turėjusiems nustatytą 2006-2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą arba 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007-2008 kvotos metams ir 2006-2007 kvotos metais pardavė pieną perdirbimui ar tiesiogiai vartoti.
Žemės Å«kio skyrius informuoja pieno gamintojus pagal jų paklausimus apie skirtas atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas.
Augintojas, negavęs išmokų už pieną, savivaldybei teikia prašymą ir prideda reikalavimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.Prašymai priimami tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Kaimo plėtros skyrių (III a.,320 kab., Sėlių a. 22, 32210, Zarasai)
Už einamuosius metus ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.
Žemės Å«kio informacijos ir kaimo verslo centras per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą, informuoja apie jį savivaldybę. Specialistas apie gautą sprendimą informuoja pareiškėjus telefonu per 1 darbo dieną.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas 3D-495 „Dėl pieno gamybos kvotų sistemos įdiegimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo‘‘
4. Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ministro 2013 m.vasario 4 d. įsakymas 3D-108 „Dėl 2012 metų atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“
5. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pieno gamintojas turi pateikti:
 
1.Asmens tapatybę įrodantį dokumentą – gamintojas fizinis asmuo.
2.Ä®monės įregistravimo pažymėjimą – gamintojas juridinis asmuo.
3.Ä®galiojimą – jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį asmenį.
4.Žemės teisėto valdymo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5.Pastato ir žemės, naudojamų pieno gamybai, perdavimą įrodančių dokumentų kopijas (pridedama kvotos perdavimo/perėmimo su pastatais, žeme, naudojamais pieno gamybai, ir melžiamomis karvėmis atveju).
6.Dokumentą, patvirtinantį, kad perėmėjas yra perdavėjo sutuoktinis arba artimas giminaitis.
7.Dokumentų, patvirtinančių ūkio reorganizavimą arba priklausimą tai pačiai įmonių grupei (tik juridiniams asmenims), kopijas.
8.Dokumentų, patvirtinančių santuokos nutraukimą, kopijas, susitarimus.
9.Paveldėjimo teisę įrodančių dokumentų kopijas, įpėdinių susitarimus.
10.Paraiškas K1 (Pranešimas apie pieno supirkėjo, atsakingo už apskaičiuotos mokėtinos sumos už kvotos viršijimą, pakeitimą), K3 (Pranešimas apie atnaujintą pieno gamybą), K4 (Paraiška dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą), K5 (Paraiška dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą), K10 (Tiesioginių pardavimų 200X–200Y kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija), K11 (Paraiška pieno gamybos kvotai perimti/perduoti), K12 (Paraiška pieno gamybos kvotai išnuomoti/išsinuomoti) ir jų priedus bei laisvos formos prašymus/skundus (forma pridedama), susijusius su kvotų administravimo sistema.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami Kvotų administravimo informacinėje sistemoje, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazėje.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Tą pačią dieną dalyvaujant pareiškėjui.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
nemokamai
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis-2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslaugos teikimo procese dalyvauja:Žemės Å«kio informacijos ir kaimo verslo centras,Nacionalinė mokėjimo agentÅ«ra prie Žemės Å«kio ministerijos. Kaimo plėtros skyrius kas savaitę perduoda paraiškas Žemės Å«kio informacijos ir kaimo verslo centrui. Gavusios informaciją iš Nacionalinės mokėjimo agentÅ«ros arba Žemės Å«kio informacijos ir kaimo verslo centro apie atmestas ar blogai užpildytas paraiškas per 10 darbo dienų perduoda informaciją gamintojams.Priimti prašymai kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną išsiunčiami Žemės Å«kio informacijos ir kaimo verslo centrui.
 
Paraiškos pildomos vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentÅ«ros prie Žemės Å«kio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta forma ir pildymo taisyklėmis.Pieno gamintojas teikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo savo asmens duomenis, valdos numerį bei gyvenamą vietą ir telefono numerį.Prašyme, jei Å«kį įgijo paveldėjimo bÅ«du, nurodo prieš tai buvusio augintojo vardą, pavardę, jo valdos numerį ir prideda paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.Jei perėmė Å«kį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės Å«kio gamybos”, nurodo valdos perdavėjo vardą, pavardę, jo valdos numerį ir prideda Pranešimo dėl perėmėjo patvirtinimo kopiją, bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.
 
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Byla 6.67
 
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irmina Juškėnienė, tel. (8 385) 37 184, el. p. irmina.juskeniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petrėniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-07
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?