2020 m. liepos 16 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Prašymų mokytis Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimas.
zrs
Įvertink: 1 1
Kodas PAS6247
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie pageidauja, kad jų vaikai mokytųsi pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalį (iš kitos mokyklos aptarnavimo teritorijos) arba per mokslo metus pagal bet kurią ugdymo programą, išskyrus Antazavės vaikų globos namų ugdytinių, kurie pageidauja mokytis Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje (jų prašymai priimami šioje mokykloje).

 

 

 
Prašymai priimami, kai Zarasų rajono savivaldybės taryba Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokykloms nustato klasių komplektų skaičių.
Tėvų (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų amžiaus – ir vaikų, turinčių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymas mokytis pateikiamas raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui (asmeniui tiesiogiai atvykus į padalinį, paštu, per pasiuntinį) (I aukštas, 123 kab., Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) ar elektroninėmis priemonėmis (svietimas@zarasai.lt).
Švietimo ir kultūtos skyrius išnagrinėja gautą pašymą ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį (prašyme nurodytu adresu) bei bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje vaikas mokysis.
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.

 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 1991-06-25, Nr. I-1489.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr.T-7 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“.
9. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr.T-83 „Dėl Priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr.T-105 „Dėl Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokykloms aptarnavimo teritorijų priskyrimo“.
11. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. I-786 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus nuostatų tvirtinimo“.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Tėvo (globėjo, rūpintojo), o nuo 14 metų amžiaus – ir paties vaiko, esant vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimui, nustatytos formos prašymas. Jei prašymą pateikia vaikas nuo 14 metų amžiaus, prie prašymo pridedama raštiško vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo kopija.
 
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Švietimo ir kultūros skyrius, priklauso nuo asmens kreipimosi (prašymo) turinio, pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Šios administracinė paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis, t. y. pareiškėjas, naudodamasis įstaigos interneto svetaine, gali rasti informaciją apie paslaugą ir parsisiųsti rekomenduojamą prašymo formą internetiniu adresu www.zarasai.lt

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinė paslauga yra galutinė.
 
 
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Švietimo ir kultūros skyriaus bylos indeksas 32.14, 32.15.
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės adminisracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kazancevienė, tel. (8 385) 37179, el. paštas kristina.kazanceviene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius, tel. (8 385) 37165, el. paštas stanislovas.kaulavicius@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija ŠVIETIMAS
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?