2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Savivaldybės turto perdavimas pagal panaudos sutartį
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS5413
Versija 1
Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:
1) biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
2) viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
3) socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims, asociacijoms, politinėms partijoms ar Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;
4) kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Savivaldybių turtas 2 ir 3 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:
1) labdaros ir paramos fondas, asociacija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti nekilnojamąjį turtą, išimtis taikoma tik tuomet jeigu besikreipiantis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų pavestas funkcijas ir kurio turimo nekilnojamojo turto nepakanka ar jis yra netinkamas vykdomai veiklai;
2) subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
3) subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.
Besikreipiantis subjektas turi raštiškai įsipareigoti panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 305A kab.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).
Atsakymas pareiškėjui apie priimtą sprendimą išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu, atsižvelgiant į prašyme išreikštą pageidavimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Asmuo, pageidaujantis gauti panaudos pagrindais valdyti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą turi pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijai:
1. Nustatytos formos užpildytą prašymą.
2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją (biudžetinėms įstaigoms šio dokumento pateikti nereikia).
3. Juridinio asmens įstatų arba nuostatų kopiją (biudžetinėms įstaigoms šio dokumento pateikti nereikia).
4. Pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopija (šį dokumentą pateikia tik socialinės įmonės statusą turintys juridiniai asmenys).
5. Dokumentų kopijas apie kitą nuosavybės ar panaudos pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį toje pačioje savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti turtą, tačiau šis faktas dar neįregistruotas valstybės įmonės Registrų centro (dokumentus pateikia tik asociacijos, politinės partijos ar Juridinių asmenų registre registruoti profesinių sąjungų susivienijimai)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 Informaciją apie besikreipiančio asmens valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu valdymo teisė įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 Sprendimas dėl panaudos priimamas per 20 darbo dienų nuo visų sprendimui priimti reikalingų dokumentų pateikimo dienos, o sutartis pasirašoma per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 Bendradarbiavimo lygis

 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Pareiškėjas pateikia į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 305A kab.) Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresuotą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus paslaugai suteikti. Dokumentai perduodami į Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrių. Asmuo, atsakingas už paslaugos teikimą, patikrina dokumentus ir jeigu pateikti ne visi dokumentai informuoja pareiškėją apie būtinybę papildyti pateiktus dokumentus. Pareiškėjui pateikus trūkstamus dokumentus informacija vėl tikrinama. Jeigu atsakymas neigiamas – rengimas Zarasų rajono savivaldybės administracijos raštas kodėl atsisakoma suteikti paslaugą. Jeigu atsakymas teigiamas – rengiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį ir apie priimtą sprendimą informuojamas pareiškėjas.
Panaudos sutartis pasirašoma per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Marina Gražina Beinarienė, (8 385) 37187 Sėlių a. 22, Zarasai, 305A kab., el. paštas marina.beinariene@zarasai.lt
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė (8 385) 37146, el. paštas dalia.nastajiene@zarasai.lt

Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Marina Gražina Beinarienė, (8 385) 37187 Sėlių a. 22, Zarasai, 305A kab., el. paštas marina.beinariene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė (8 385) 37146, el. paštas dalia.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-22
Paslaugos kategorija Turtas
Dokumentai
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?