2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Socialinės paramos mokiniams skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3046
Versija 8
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama moksleiviams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Ši paslauga neteikiama mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems yra skiriama globos (rūpybos) išmoka, taip pat jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Nustatytos socialinės paramos mokiniams rūšys: mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
Dėl nemokamo maitinimo nuo mokslo metų pradžios ir paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 d.
Nemokami pietūs, nemokamas maitinimas dieninėje vasaros poilsio stovykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio.

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai.
Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama: 1) pinigais; 2) nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką.
Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi ir prašymą pateikia raštu asmeniškai, paštu, el. būdu arba per įgaliotą asmenį:
1. Jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Zarasų mieste – į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai).
2. Jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra seniūnija – į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
3. Jei pareiškėjo gyvenamoji vieta nedeklaruota – į Socialinės paramos skyrių, jei pareiškėjas gyvena Zarasų mieste, ar į seniūniją, kurioje jis gyvena.
Asmenys taip pat gali kreiptis į vaiko mokymosi įstaigą. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu bei pateikia reikiamus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, 2006 m. birželio 13 d., Nr. X-686.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2490 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 18 d. sprendimas Nr. T-144 ,,Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Zarasų rajone tvarkos aprašo, paramos mokinio reikmenims įsigyti Zarasų rajone tvarkos aprašo, mokinių nemokamo maitinimo Zarasų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo”.
8. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimas T-183 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Zarasų rajone tvarkos aprašo, paramos mokinio
reikmenims įsigyti Zarasų rajone tvarkos aprašo, mokinių nemokamo maitinimo Zarasų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
9. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
5.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
5.2. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus;
5.3. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie pajamas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
7. Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) – apie grąžintas gyventojų pajamų mokesčio permokų sumas.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos Socialinės paramos skyrių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

6.67 byloje

Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Alina Vazgelevičienė , tel. (8 385) 37143,Savanorių g. 2, I aukštas, 2 kabinetas, el. p. alina.vazgeleviciene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė tel. (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-07-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?