2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Socialinės pašalpos skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS5763
Versija 7
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) .
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį.
Prašymas-paraiška pateikiama raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją) asmeniui kreipiantis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar specialistus socialiniam darbui seniūnijose. Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo-paraiškos turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d., Nr. VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimas Nr. T-21 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Socialinės paramos skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. I-233 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatų tvirtinimo“.

7.Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-12 sprendimas Nr. T-191 “Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimo Nr. T-21 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1.Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
1.1.prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
1.2.prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
1.3.prašymas–paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki
mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
5.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
5.2. Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. Pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą;
5.5. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
5.6. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.7. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją;
6. Kitus dokumentus.

 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas.
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas mokymo
stipendijas.
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti.
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.
6. VĮ Regitra (www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas
transporto priemones.
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens
disponuojamą žemės ūkio techniką.
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
10. Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) – apie grąžintas gyventojų pajamų mokesčio permokų sumas.
 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Paslauga teikiama neatlygintinai
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis -2 (vienpusės sąveikos lygis) 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai) ar į seniūniją, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai
pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama,
pajamas.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. Pinigais;
2. Nepinigine forma;
3. Pinigais ir nepinigine forma.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai;
pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus
suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės
pašalpos skyrimo.
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byla
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios socialinių išmokų specialistės: Nomeda Dimitrevičienė, tel. (8 385) 37 143, Savanorių g. 2, Zarasai, I a., 2 kab., el. p. nomeda.dimitreviciene@zarasai.lt; Rasa Kundavičienė, tel. (8 385) 37 160, Savanorių g. 2, Zarasai, I a., 1 kab., el .p. rasa.kundaviciene@zarasai.lt; Gintarė Kurilaitė, tel. (8 385) 37160, Savanorių g. 2, Zarasai, I a., 1 kab. el. p gintare.kurilaite@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-10-30
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?