2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą bei duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką
zrs
Įvertink: 1 0
Kodas PAS5863
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims arba jų įgaliotiems atstovams, pageidaujantiems įregistruoti, išregistruoti, keisti registravimo duomenis, išduoti registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros talonus, prireikus keisti registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms.
 
Lietuvoje registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės:
1. Traktoriai, apibrėžti Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 (toliau – Atitikties įvertinimo taisyklės).
2. Savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai.
3. Savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės ir kitos savaeigės mašinos.
4. Priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos Atitikties įvertinimo taisyklėse, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.
Traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos, priekabos ir puspriekabės, toliau vadinami traktoriais.
 
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į rajono Savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:
1) pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;
2) pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);
3) pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;
4) pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;
5) prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.
Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.
 
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:
1) baigiasi laikinos registracijos terminas;
2) numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;
3) traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
4) traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.
 
Prašymas suteikti reikiamą paslaugą pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos 316 kab., IIIa. (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) (registruojant arba perregistruojant techniką, kartu su pareiškėju vykstama į technikos buvimo vietą tapatumo numeriams sutikrinti ir po to tik registruojama
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, 2000-10-12, Nr. VIII-2043 (27 straipsnio 4 dalis).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 483 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatų“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
8. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384.
9. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-40.
10. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:
 
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
4. Ankstesnės traktoriaus registracijos patvirtinimo dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
5. Dokumentai, kuriais patvirtinamas traktoriaus nuosavybės faktas.
6. Techninių duomenų ir techninės atitikties patvirtinimo dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, kuriuo patvirtinama, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, kuriuo patvirtinami techniniai duomenys;
6.2.2. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5. Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu.
7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
8. Dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
 
Keičiantis registro duomenis arba pageidaujantis pakeisti registravimo dokumentą arba (ir) valstybinio numerio ženklą registruojantis asmuo pateikia:
1. Prašymą pakeisti registro duomenis.
2. Registravimo dokumentą.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
5. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.
6. Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
 
Pageidaujantis išregistruoti traktorių registruojantis asmuo pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
4. Registravimo dokumentą.
5. Valstybinio numerio ženklą. Valstybinio numerio ženklas nepateikiamas, jei traktorius buvo įregistruotas laikinai, paliekant anksčiau užsienyje išduotą valstybinio numerio ženklą arba traktorius išregistruojamas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių 49.3 ir 49.4 punktuose numatytais atvejais ir bus transportuojamas savo eiga.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Savivaldybės administracija, įregistruodama traktorių, gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinės sistemos.
 
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Valstybės rinkliava už paslaugą:
 
traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos
įregistravimą – 13 Eur;
traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos
valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur;
traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 9,5 Eur.
Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą
Nr. LT247300010112394300, kodas - 188659752, gavėjo bankas - AB bankas ,Swedbank, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 53043.
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Įregistruotas V1 registre ir įsegtas į 6.67 bylą
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Navickas, tel. (8 385) 37 185, el. p. stasys.navickas@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Patrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petrėniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-08
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?