2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Ūkininko ūkio įregistravimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS6026
Versija 2
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama fiziniams asmenims, pageidaujantiems įregistruoti ūkininko ūkį, atlikti pakeitimus, išregistruoti ūkį Ūkininko ūkio registre.
 
Asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla, gauti dyzelinių degalų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, dirbti žemę, pasinaudoti ES parama, turi įregistruoti savo ūkį Ūkininkų ūkių registre. Pateikęs prašymą, asmuo ūkį gali ir išregistruoti. Priima prašymus patikslinti registro duomenis ir juos patikslina, apskaito įregistravimo pažymėjimus, saugo ūkininkų ūkio byloje pateiktus dokumentus.
Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų.
Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas.
Ūkininkas, ūkio nariui nutraukus narystę ūkio veikloje, pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, savivaldybės administracijai kartu su prašymu išbraukti ūkio narį ar partnerį iš registro pateikia dokumentus, liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra pasibaigusi teisės aktų nustatyta tvarka.
Ūkis iš registro išregistruojamas: ūkininko prašymu; mirus ūkininkui; teismo sprendimu.
Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.
Prašymą įregistruoti (pakeisti duomenis, išregistruoti) ūkininko ūkį asmuo turi pateikti asmeniškai.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniui arba jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (III a.,320 kab., Sėlių a. 22, 32210, Zarasai) Ūkininko pažymėjimo atsiimti asmuo turi atvykti asmeniškai. Apie ūkio įregistravimą pranešama telefonu.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas, 1999-05-04, Nr. VIIII-1159.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“.
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos“.
8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 M. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-461, ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr.3D-298 ,,Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos‘‘ pakeitimo.
9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3D-70 ,, Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr.3D-298 ,,Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos‘‘ pakeitimo.
10. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564.
 
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įregistruodamas ūkį, asmuo pateikia:
 
1. Prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);
2. Dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.
3. Bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją.
4. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:
1. Partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją.
3. Jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę, ūkininko prašyme turi būti nurodyti partnerių bendrai veiklai skirtų žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas.
4. Ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.kopiją;
7. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
Kartu su nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.
Išregistruodamas ūkį, asmuo pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymas pateikiamas kito asmens vardu.
4. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Prireikus duomenys tikrinami atitinkamuose registruose ir gaunami specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą – 5,7 Eur.
 
 Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą
 
Nr. LT247300010112394300, kodas - 188659752, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 53043
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.
 
 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal Dokumentacijos planą 6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irmina Juškėnienė, tel. (8 385) 37 184, el. p. irmina.juskeniene@zarasai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petrėniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-19
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?