2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą, skyrimas
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS2498
Versija 5
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės kompensacijos išmokamos iš valstybės biudžeto:
1. Asmenims, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams (toliau – šeimos nariai) lygiomis dalimis vienkartinė kompensacija.
2. Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos vienkartinės kompensacijos, atsižvelgiant į netekto darbingumo procentus ar karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai.
Kad gautų 1 punkte nurodytą vienkartinę kompensaciją, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo ar mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
- prašymą, kuriame privalo nurodyti ir visus jam žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra. Kartu su prašymu pateikiami kiti reikalingi dokumentai:
- asmeniui žuvus būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimas ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas (telegrama);
- asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Nurodytus dokumentus ar jų kopijas pateikia vienas iš šeimos narių:
- giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimai arba kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.
Asmeniui, turinčiam teisę gauti nurodytą vienkartinę kompensaciją, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, – notaro patvirtintas atsisakymas.
Išmokėtos vienkartinės kompensacijos vėliau neindeksuojamos, o neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.
Informacija apie vienkartinės kompensacijos skyrimą (neskyrimą) pateikiama pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinamas dokumentas.
3. Mirties liudijimas ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas (telegrama) (asmeniui žuvus būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu).
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada (asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su karine tarnyba).
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimai arba kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.
6. Asmuo, kuris pripažintas netekęs darbingumo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją.
7. Karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją (kai karo gydytojų sprendimu asmenys pripažinti netinkamais karo tarnybai).
Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Gyventojų registro tarnyba www.gyvreg.lt – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba www.ndt.lt – apie asmens darbingumo lygį, susietą su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje.

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis - 2 (vienpusės sąveikos lygis).
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
6.67 byloje
Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, Savanorių g. 2, Zarasai, II a., 4 kab., el .p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. (8 385) 54 332, Savanorių g. 2, Zarasai, II a., 4 kab., el .p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atnaujinimo data 2019-03-20
Paslaugos kategorija SOCIALINĖ APSAUGA
Dokumentai
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?