2020 m. vasario 26 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija

Žemės ūkio valdų registravimas. atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre
zrs
Įvertink: 0 0
Kodas PAS3147
Versija 3
Administracinės paslaugos apibūdinimas
Paslauga teikiama visiems žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, pretenduojantiems gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
 
1. Įregistravimas ir atnaujinimas:
Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, jeigu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. Visos ES ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytos paramos rūšys žemės ūkio valdų valdytojams skiriamos remiantis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre sukaupta informacija. Žemės ūkio valdą gali įregistruoti:
- fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis arba turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio šalies pilietis, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
- juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Asmuo, pageidaujantis įregistruoti žemės ūkio valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir tam tikrais teisiniais pagrindais valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: įregistruotą Nekilnojamojo turto registre žemės sklypą, statinį, butą arba neįregistruotą Nekilnojamo turto registre žemės sklypą, kuriam parengtas žemės reformos žemėtvarkos projektas.
Įregistravus valdą Valdų registre, išduodamas pranešimas apie suteiktą identifikavimo kodą su valdos registracijos duomenų išrašu. Registruojant žemės ūkio valdą, būtina nurodyti plėtojamos valdoje ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį duomenų teikėjui pateiks specialistas.
2. Išregistravimas:
Žemės ūkio valdų programoje generuojamas prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir pateikiamas pasirašyti duomenų teikėjui. Prašymas persiunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu.
Žemės ūkio valdos valdytojas gali pateikti rašytinį prašymą dėl valdos išregistravimo tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kuriame nurodo valdos valdytojo asmens duomenis, žemės ūkio valdos identifikavimo kodą, korespondencijos adresą ir kontaktinį telefoną bei išdėsto prašymo esmę. Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, pridedama įgaliojimo atstovauti valdos valdytojui kopija. Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu.
Paslauga suteikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių 320 kab., III a. (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai) arba seniūnijose, pagal vykdomos veiklos vietą.
 
 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-27 nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-05-15 įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“.
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.I-564.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Duomenų teikėjas pateikia šiuos dokumentus:
 
1. Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą; asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.
3. Nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise.
4. Valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė.
5. Nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise.
6. Valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valdoje bus registruojamas partneris (partneriai).
7. Valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius dokumentus.
8. Kitus dokumentus priklausomai nuo valdos valdytojo bei duomenų teikėjo, jeigu duomenis teikia ne valdos valdytojas, teisinio statuso ir pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų, pvz., valdos valdytojo, valdos partnerio(fizinių asmenų) darbo žemės ūkyje stažą patvirtinančius dokumentus, ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir t. t.
Vietoj dokumentų originalų duomenų teikėjas gali pateikti patvirtintas kopijas.
Norėdamas išregistruoti žemės ūkio valdą, valdos valdytojas ar jo įgaliotas atstovas pateikia šiuos dokumentus:
1. Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.
3. Jungtinės veiklos nutraukimo sutartį, pasirašyta valdytojo ir visų partnerių, arba valdos partnerio (partnerių) rašytinį sutikimą išregistruoti valdą, jeigu valdoje įregistruotas partneris (partneriai).
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
-
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Tą pačią dieną dalyvaujant pareiškėjui
 
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
nemokama
 
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos lygis).
 
 
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
1. Registruojant žemės ūkio valdą, būtina nurodyti plėtojamos valdoje ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį duomenų teikėjui pateiks Kaimo plėtros skyriaus specialistas.
 
Įrašo duomenų teikėjo pateiktus duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina užpildytą prašymo formą. Duomenų teikėjas patikrina, ar teisingai užpildytas prašymas. Prireikus klaidos ištaisomos ir prašymas atspausdinamas iš naujo. Duomenų teikėjui pasirašius prašymą, registracija užbaigiama. Valda laikoma įregistruota, jai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas ir išduodamas pranešimas apie valdos įregistravimą.
2. Išregistruota žemės ūkio valda neatstatoma.
 Prašymas pildomas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registro duomenų bazėje
 

 

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Pagal Dokumentacijos planą 6.67 byla
 
Administracinės paslaugos teikėjas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irmina Juškėnienė, tel. (8 385) 37 184, el. p. irmina.juskeniene@zarasai.lt Kaimo plėtros skyriaus specialistai: Antalieptės seniūnijoje Audrutė Saulienė, tel. (8 385) 57250, el.p. audrute.sauliene@zarasai.lt Antazavės seniūnijoje Audronė Kačiulienė, tel. (8 385) 36759, el.p. audrone.kaciuliene@zarasai.lt Degučių seniūnijoje Vytautas Budrys, tel. (8 385) 31206, el.p. vytautas.budrys@zarasai.lt Dusetų seniūnijoje Edita Šakalienė, tel. (8 385) 56532, el.p. edita.sakaliene@zarasai.lt Imbrado seniūnijoje Zita Buterlevičienė, tel. (8 385) 36328, el.p. zita.buterleviciene@zarasai.lt Salako seniūnijoje Gelmina Budrienė, tel.(8 385) 31205, el.p. gelmina.budriene@zarasai.lt Suvieko seniūnijoje Audronė Verseckienė, tel. (8 385) 36237, el.p. audrone.verseckiene@zarasai.lt Turmanto seniūnijoje Gražina Linkel, tel. (8 385) 31207, el.p. grazina.linkel@zarasai.lt Zarasų seniūnijoje Aldona Nastajienė, tel. (8 385) 37147, el.p. aldona.nastajiene@zarasai.lt.
Administracinės paslaugos vadovas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, tel. (8 385) 37 164, el. p. lina.petreniene@zarasai.lt
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atnaujinimo data 2018-11-08
Paslaugos kategorija ŽEMĖS ŪKIS
Dokumentai
MERAS
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?